+421 917 200 900 hotline

Ako je to s návratom k pôvodnej inštalácii Windows po upgrade na Windows 10?

Ako je zná­me, Mic­ro­soft umož­ní pou­ží­va­te­ľom s ori­gi­nál­nym sys­té­mom Win­dows 7 a Win­dows 8.1 po do­bu jed­né­ho ro­ka bez­plat­ný up­gra­de na sys­tém Win­dows 10. Bu­de však mož­né po ak­tua­li­zá­cii za­dar­mo na Win­dows 10 us­ku­toč­niť downgra­de na Win­dows 8 a Win­dows 7 bez to­ho, aby bo­lo tre­ba ku­po­vať no­vú li­cen­ciu na OS?

Mic­ro­soft uvie­dol, že po up­gra­de na Win­dows 10 bu­dú mať pou­ží­va­te­lia je­den me­siac mož­nosť vrá­tiť sa na svo­jich za­ria­de­niach k star­šie­mu ope­rač­né­mu sys­té­mu. Ak te­da zis­tí­te, že vám no­vý ope­rač­ný sys­tém ne­vy­ho­vu­je, čo naj­skôr si ob­nov­te pred­chá­dza­jú­cu ver­ziu Win­dows. Pod­ľa vy­jad­re­nia zá­stup­cu Mic­ro­sof­tu však aj po up­ly­nu­tí jed­né­ho me­sia­ca bu­de mož­nosť vrá­tiť sa k pô­vod­nej in­šta­lá­cii po­mo­cou štan­dar­dnej ob­no­vy sys­té­mu, te­da cez od­diel Re­co­ve­ry, ak je k dis­po­zí­cii, ale­bo po­mo­cou in­šta­lač­né­ho mé­dia.

No po­žia­dav­ka na downgra­de mô­že vznik­núť aj pri no­vo za­kú­pe­ných po­čí­ta­čoch. Veľ­kí vý­rob­co­via pre­to plá­nu­jú tú­to mož­nosť po­nú­kať. Nap­rík­lad HP umož­ní prejsť z Win­dows 10 na Win­dows 8 Pro ale­bo Win­dows 7 Pro­fes­sio­nal.

Zdroj: crn.com

Translate »