+421 917 200 900 hotline

Ako správne nabíjať Ni-Mh, Li-Ion alebo Li-Pol batérie?

Dneš­né mo­bil­né prís­tro­je sú prak­tic­ky zá­vis­lé od svo­jej ba­té­rie. Tú na­vy­še ne­mož­no vždy ľah­ko vy­me­niť, pre­to je vhod­né ju na do­siah­nu­tie maximál­nej ži­vot­nos­ti na­bí­jať tak v súk­rom­ných, ako aj fi­rem­ných za­ria­de­niach ta­kým spô­so­bom, kto­rý je pre ňu op­ti­mál­ny. No pri na­bí­ja­ní naj­nov­ších Li-Pol ba­té­rií sa tre­ba ria­diť iný­mi pra­vid­la­mi než pri za­sta­ra­nej­ších Ni-Mh ba­té­riách. Opí­še­me vám te­da, ako jed­not­li­vé dru­hy ba­té­rií (res­pek­tí­ve aku­mu­lá­to­rov) na­bí­jať, aby nes­trá­ca­li ka­pa­ci­tu a ma­li čo naj­dlh­šiu ži­vot­nosť.

 

Ni-Mh ba­té­ria tr­pí pa­mä­ťo­vým efek­tom

Nik­lo­vo-me­tal­hyd­ri­do­vé ba­té­rie bo­li kla­si­kou 90. ro­kov 20. sto­ro­čia. Zvlášť po­tom v po­do­be na­bí­ja­cích ce­ruz­ko­vých ba­té­rií. Ni-Mh ba­té­rie mô­že­me dod­nes náj­sť v niek­to­rých star­ších prís­tro­joch, ako sú star­šie ty­py no­te­boo­kov, vi­deo­ka­mier či aku­ná­ra­dia. Pre ten­to druh ba­té­rií je ty­pic­ký pa­mä­ťo­vý efekt, kto­rý vzni­ká tým, že ba­té­riu na­bí­ja­me vte­dy, keď nie je eš­te sto­per­cen­tne vy­bi­tá, ale­bo ju ne­na­bí­ja­me do sta­vu úpl­né­ho na­bi­tia.


 

Ka­pa­ci­tu zni­če­nú pa­mä­ťo­vým efek­tom mož­no čias­toč­ne ob­no­viť for­má­to­va­ním ba­té­rie. For­má­to­va­nie ba­té­rie vy­ko­ná­va­me tak, že ju ne­chá­me úpl­ne vy­biť a nás­led­ne úpl­ne na­biť. For­má­to­va­nie vy­ko­ná­va­me as­poň dvak­rát či trik­rát za se­bou. V prí­pa­de Ni-Mh ba­té­rií ho opa­ku­je­me as­poň raz za tri me­sia­ce, aby sme zmier­ni­li zni­žo­va­nie ka­pa­ci­ty.

 

Ni-Cd ba­té­rie už sú za­sta­ra­né

Nik­lo­vo-kad­mio­vé ba­té­rie náj­de­me už len v nao­zaj sta­rých ty­poch fo­toa­pa­rá­tov či kam­kor­dé­rov. Hoj­ne sa vy­uží­va­li aj v mo­bil­ných te­le­fó­noch, ale pos­tup­ne ich nah­ra­di­li účin­nej­ší ty­py. V ob­cho­doch ich stá­le eš­te náj­de­me v po­do­be do­bí­ja­cích ce­ruz­ko­vých ba­té­rií.

Prie­mer­ná do­ba na­bí­ja­nia je od 45 mi­nút až do 2 ho­dín, ale ka­pa­ci­ta tých­to ba­té­rií je v po­rov­na­ní s nov­ší­mi druh­mi niž­šia. Veľ­ká ne­vý­ho­da je ta­kis­to pa­mä­ťo­vý efekt, kto­rý sa pri Ni-Cd ba­té­riách pre­ja­vu­je naj­vý­raz­nej­šie. Prá­ve pre pa­mä­ťo­vý efekt sa mu­sia na­bí­jať až vte­dy, keď sú úpl­ne vy­bi­té.

Raz za me­siac tre­ba vy­ko­nať for­má­to­va­nie. Pri na­bí­ja­ní nes­mie ba­té­ria zos­tať v na­bí­jač­ke dlh­šie ako 24 ho­dín, pre­to­že by doš­lo k nad­mer­né­mu pre­bi­tiu. Pri ich pre­bí­ja­ní to­tiž do­chá­dza k nad­mer­né­mu za­hrie­va­niu a nás­led­né­mu pok­le­su ka­pa­ci­ty.

 

Li-Ion ne­ne­chá­vaj­te hĺbko­vo vy­biť

Lí­tio­vo-ióno­vé ba­té­rie sú ak­tuál­ne naj­pou­ží­va­nej­ším dru­hom ba­té­rií. Náj­de­me ich tak­mer vo všet­kých mo­der­ných prís­tro­joch. O Li-Ion ba­té­riách sa až do­ne­dáv­na sú­di­lo, že na roz­diel od star­ších ty­pov ba­té­rií netr­pia pa­mä­ťo­vým efek­tom. Ved­com sa však na jar toh­to ro­ka po­da­ri­lo tú­to dl­ho plat­nú dog­mu vy­vrá­tiť.

V la­bo­ra­tór­nych pod­mien­kach sa pri Li-Ion ba­té­riách pa­mä­ťo­vý efekt sku­toč­ne pre­ja­vil, je­ho úči­nok je však za­ned­ba­teľ­ný. To­to zis­te­nie te­da roz­hod­ne nez­na­me­ná, že by sa Li-Ion ba­té­rie ma­li hĺbko­vo vy­bí­jať a na­bí­jať.

Li-Ion ba­té­rie sa mô­žu vy­bí­jať pri bež­nom pou­ží­va­ní len čias­toč­ne. Úpl­né vy­bí­ja­nie mô­že tým­to mo­der­ným ba­té­riám do­kon­ca ško­diť. V je­ho dôs­led­ku mô­že to­tiž do­chá­dzať k rých­lej­šie­mu zni­žo­va­niu ka­pa­ci­ty a predl­žo­va­niu do­by na­bí­ja­nia.

Pro­ti ne­bez­peč­né­mu hĺbko­vé­mu vy­bi­tiu či pre­bi­tiu ba­té­riu chrá­nia sen­zo­ry, kto­ré by ma­li za­brá­niť do­siah­nu­tiu extrém­ne­ho sta­vu a väč­ši­na mo­der­ných prís­tro­jov sa­ma vy­hod­no­tí, ke­dy je ba­té­ria na kri­tic­kej hod­no­te, a auto­ma­tic­ky sa v ta­kom prí­pa­de vy­pnú, ho­ci v ba­té­rii eš­te časť „zá­lož­nej” ka­pa­ci­ty zos­tá­va. Bež­ný pou­ží­va­teľ o tom však ani ne­vie.

 

Li-Pol ba­té­rie mô­že­te na­bí­jať v akej­koľ­vek fá­ze vy­bi­tia

Lí­tio­vo-po­ly­mé­ro­vé ​​ba­té­rie sú za­tiaľ naj­pok­ro­či­lej­ší zo všet­kých uve­de­ných dru­hov. Mož­no ich ozna­čiť za zlep­še­nú ver­ziu Li-Ion ba­té­rie, kto­rá neob­sa­hu­je kva­pa­li­nu, ale gé­lo­vý elek­tro­lyt. Vďa­ka gé­lu sú ba­té­rie Li-Pol veľ­mi ten­ké a ob­ja­vu­jú sa v rôz­nych tva­roch. Sú však ta­kis­to zvy­čaj­ne drah­šie, čo naj­mä v lac­nej­ších prís­tro­joch ich vy­uži­tie ob­me­dzu­je a náj­de­me ich hlav­ne v drah­ších smar­tfó­noch, tab­le­toch či ultra­boo­koch.

Ba­té­rie ty­pu Li-Pol net­re­ba pred pou­ži­tím for­má­to­vať, pa­mä­ťo­vý efekt je pri nich prak­tic­ky úpl­ne pot­la­če­ný. Tie­to ba­té­rie sú cit­li­vé na pres­né na­bí­ja­nie, pre­to je pri Li-Pol aku­mu­lá­to­roch ne­vyh­nut­né pou­ží­vať iba na­bí­jač­ky do­dá­va­né vý­rob­com. V po­rov­na­ní s os­tat­ný­mi typ­mi ba­té­rií ma­jú Li-Pol ba­té­rie aj veľ­mi níz­ke sa­mo­vy­bí­ja­nie, čo zna­me­ná, že v ča­se ne­pou­ží­va­nia tak­mer nes­trá­ca­jú sa­mo­voľ­ne ka­pa­ci­tu.

 

Zdroj: ICT ma­na­žer

Translate »