+421 917 200 900 hotline

Bezplatné certifikáty SSL budú k dispozícii pre weby od 3. decembra

Sku­pi­na Inter­net Se­cu­ri­ty Re­search Group (ISRG), kto­rá vznik­la na za­čiat­ku toh­to ro­ka a me­dzi jej čle­nov pa­tria napr. Mo­zil­la, Cis­co, Aka­mai, Co­reOS a ďal­ší, spus­tí čin­nosť no­vej cer­ti­fi­kač­nej auto­ri­ty Let’s En­crypt. Ide o ve­rej­nú be­ta ver­ziu služ­by na bez­plat­né auto­ma­tic­ké di­gi­tál­ne cer­ti­fi­ká­ty SSL pre weby, kto­rej čin­nosť od­štar­tu­je 3. de­cem­bra. Cie­ľom služ­by je pre­sa­diť hro­mad­ný pre­chod na za­bez­pe­če­né strán­ky HTTPS, kto­ré sú pri pre­no­se šif­ro­va­né pro­to­ko­lom SSL.

Služ­ba bo­la spus­te­ná na vy­skú­ša­nie pre vý­vo­já­rov už vla­ni v no­vem­bri. Jej zá­me­rom je od­strá­niť pos­led­nú veľ­kú pre­káž­ku pri­ja­tia šif­ro­va­nia HTTPS na webe – nák­la­dy na cer­ti­fi­kát, kto­ré sa ma­ji­te­ľom men­ších webo­vých strá­nok zda­li pri­vy­so­ké a ne­bo­li ochot­ní ich za­pla­tiť.

Pod­ľa zá­sad Let’s En­crypt te­raz mô­že kaž­dý, kto má webo­vú strán­ku, zís­kať cer­ti­fi­kát potvr­de­ný pre da­nú do­mé­nu za nu­lo­vé nák­la­dy. Pro­ces re­gis­trá­cie cer­ti­fi­ká­tu us­ku­toč­ní sof­tvé­ro­vý nás­troj na­tív­ne pri in­šta­lá­cii či kon­fi­gu­rá­cii server­a, pri­čom je­ho ob­no­va sa reali­zu­je auto­ma­tic­ky pred vy­pr­ša­ním plat­nos­ti. Let’s En­crypt bu­de slú­žiť ako plat­for­ma na za­vá­dzanie mo­der­ných bez­peč­nos­tných tech­no­ló­gií a os­ved­če­ných pos­tu­pov. Ďal­šia dô­le­ži­tá čr­ta je tran­spa­ren­tnosť – všet­ky zá­zna­my o vy­da­ní cer­ti­fi­ká­tu bu­dú k dis­po­zí­cii pre kaž­dé­ho, kto chce do nich na­hliad­nuť.

Cer­ti­fi­ká­ty Let’s En­crypt sú v zá­uj­me ši­ro­kej ak­cep­tá­cie zá­ro­veň pod­pí­sa­né cer­ti­fi­ká­tom Iden­Trust, ak­cep­to­va­ným všet­ký­mi štan­dar­dný­mi sof­tvér­mi.

Li­mi­to­va­ná be­ta ver­zia služ­by bo­la spus­te­ná už v sep­tem­bri a za­tiaľ bo­lo vy­da­ných 11 000 cer­ti­fi­ká­tov. Vý­kon­ný ria­di­teľ sku­pi­ny ISRG Josh Aas po­ve­dal, že vy­ko­nať tre­ba eš­te ve­ľa prá­ce, a tak sku­pi­na ví­ta kaž­dú spät­nú väz­bu, kto­rá po­mô­že vy­rie­šiť vznik­nu­té prob­lé­my.

Zdroj: tom­shardware.com

 

Translate »