+421 917 200 900 hotline

Daňovníkov mohli prekvapiť chyby v elektronických formulároch

Da­ňov­ní­kov moh­li pri vy­pĺňa­ní da­ňo­vé­ho priz­na­nia k da­ni z príj­mov fy­zic­kých ale­bo práv­nic­kých osôb cez ap­li­ká­ciu eDa­ne Ja­va ale­bo cez por­tál fi­nan­čnej sprá­vy prek­va­piť niek­to­ré chy­by. Me­dzi ni­mi sa vy­skyt­lo nap­rík­lad prob­le­ma­tic­ké vy­ge­ne­ro­va­nie da­ňo­vé­ho priz­na­nia do for­má­tu pdf, po­kiaľ da­ňov­ník v mies­te pre oso­bit­né zá­zna­my pou­žil zá­tvor­ky.

 

Ďal­šou bo­lo chyb­né vy­po­čí­ta­nie zá­kla­du da­ne v da­ňo­vom priz­na­ní pre fy­zic­ké oso­by typ B, a to s jed­no­cen­to­vým roz­die­lom. Agen­tú­ru SI­TA o tom in­for­mo­val lek­tor od­bor­ných ško­le­ní na té­mu úč­tov­níc­tva a da­ní Mar­tin Tu­žin­ský. Uvie­dol tiež, že na tie­to chy­by upo­zor­nil aj fi­nan­čnú sprá­vu. Pod­ľa slov ho­vor­ky­ne fi­nan­čnej sprá­vy Pat­rí­cie Ma­cí­ko­vej už da­nia­ri tie­to chy­by od­strá­ni­li.

 

Tu­žin­ský o chy­be pri vý­poč­te zá­kla­du da­ne na riad­ku 77 da­ňo­vé­ho priz­na­nia pre fy­zic­ké oso­by ty­pu B uvie­dol, že pod­ľa zá­ko­na o da­ni z príj­mov je po­vin­ný vy­po­čí­tať si daň sám da­ňov­ník. Fi­nan­čné ria­di­teľ­stvo SR tak de ju­re ne­mu­sí pod­ľa ne­ho zod­po­ve­dať za správ­nosť ap­li­ká­cie eDa­ne Ja­va, či za svoj por­tál.

 

“Ta­ká­to chy­ba prav­de­po­dob­ne bu­de mať za nás­le­dok, že správ­ca da­ne vy­zve da­ňov­ní­ka k op­ra­ve. To zna­me­ná, že da­ňov­ník bu­de mu­sieť po­dať buď do­da­toč­né da­ňo­vé priz­na­nie, ale­bo sa dos­ta­viť na da­ňo­vý úrad a vy­ko­nať op­ra­vu osob­ne for­mou pí­som­nej zá­pis­ni­ce,” uvie­dol Tu­žin­ský. Nás­led­ne pod­ľa ne­ho da­ňo­vý úrad ne­pou­ká­že 2 % zo za­pla­te­nej da­ne, le­bo da­ňov­ník bu­de mať na da­ni kvô­li zlé­mu vý­poč­tu ne­dop­la­tok 0,01 eur.

 

Fi­nan­čná sprá­va pod­ľa ho­vor­ky­ne Ma­cí­ko­vej tú­to chy­bu už od­strá­ni­la. “Všet­ky pri­po­mien­ky, kto­ré dos­ta­ne­me od ve­rej­nos­ti sta­ros­tli­vo pre­ve­ru­je­me a v prí­pa­de pot­re­by za­pra­co­vá­va­me rie­še­nie. Tak to­mu bo­lo aj v tom­to prí­pa­de,” po­ve­da­la Ma­cí­ko­vá.

 

Prob­le­ma­tic­kou je pod­ľa Mar­ti­na Tu­žin­ské­ho tiež ko­lón­ka poš­to­vé­ho sme­ro­vé­ho čís­la, kto­ré má nap­rík­lad v od­die­li I da­ňo­vé­ho priz­na­nia fy­zic­kých osôb ty­pu B pev­nú väz­bu na päť čís­lic. Ne­re­zi­dent s iným poč­tom čí­sel PSČ tak kvô­li chy­bo­vej hláš­ke ne­mo­hol vy­ge­ne­ro­vať da­ňo­vé priz­na­nie do po­ža­do­va­né­ho for­má­tu.

 

Fi­nan­čná sprá­va však v tom­to prí­pa­de pri­po­me­nu­la, že ten­to údaj nie je po­vin­ný a na po­dá­va­nie tla­čív to ne­má vplyv. Ak sa však v da­ňo­vom priz­na­ní uvá­dza oso­ba s tr­va­lým po­by­tom v za­hra­ni­čí, u kto­rej má PSČ od­liš­ný po­čet zna­kov, da­nia­ri od­po­ru­či­li uviesť tie­to úda­je v mies­te na oso­bi­té zá­zna­my da­ňov­ní­ka.

 

Ako ďa­lej in­for­mo­val Tu­žin­ský, uve­de­né chy­by a ne­dos­tat­ky v sof­tvé­ro­vom vy­ba­ve­ní fi­nan­čnej sprá­vy zne­mož­ni­li da­ňov­ní­kom po­da­nie da­ňo­vé­ho priz­na­nia, prí­pad­ne spô­so­bi­li prie­ťa­hy v ich od­osie­la­ní. Ne­jed­nej úč­tov­níc­kej spo­loč­nos­ti, kto­rá spra­co­vá­va aj da­ňo­vé priz­na­nia, to pod­ľa ne­ho spô­so­bi­lo uš­lý zisk, pre­to­že ne­moh­li dodr­žať sľú­be­né ter­mí­ny vo­či svo­jim klien­tom.

 

Fi­nan­čná sprá­va však pod­ľa Ma­cí­ko­vej od­mie­ta tvr­de­nie, že ap­li­ká­cia eDa­ne Ja­va v.2014 ale­bo por­tál fi­nan­čnej sprá­vy nie je v po­riad­ku. “Ap­li­ká­cia bo­la na strán­ke na­sa­de­ná a spus­te­ná v ta­kom sta­ve, aby sa pros­tred­níc­tvom nej da­li po­sie­lať do­ku­men­ty na fi­nan­čnú sprá­vu v elek­tro­nic­kej po­do­be. Da­ňov­ní­ci tak ma­li dve mož­nos­ti na po­sie­la­nie elek­tro­nic­kých do­ku­men­tov na fi­nan­čnú sprá­vu. Od­strá­ni­li sme tým­to ri­zi­ko, že by v prí­pa­de ne­dos­tup­nos­ti por­tá­lu ne­moh­li riad­ne a včas pl­niť svo­je da­ňo­vé po­vin­nos­ti,” in­for­mo­va­la ho­vor­ky­ňa da­nia­rov Ma­cí­ko­vá.

 

 

Zdroj: SITA

Translate »