+421 917 200 900 hotline

Dve tretiny výpadkov firemného IT spôsobuje malvér na počítačoch zamestnancov

Štú­dia prip­ra­ve­ná v spo­lup­rá­ci Mic­ro­sof­tu s ana­ly­tic­kou fir­mou IDC a Sin­ga­pur­skou ná­rod­nou uni­ver­zi­tou od­ha­ľu­je pre­po­je­nie me­dzi pi­rát­skym a škod­li­vým sof­tvé­rom (tzv. mal­vé­rom). Pod­ľa pred­po­ve­de ten­to rok vy­na­lo­žia fir­my po ce­lom sve­te na rie­še­nie bez­peč­nos­tných prob­lé­mov sú­vi­sia­cich s mal­vé­rom po­chá­dza­jú­cim z pi­rát­ske­ho sof­tvé­ru až 127 mi­liárd do­lá­rov (91 031 569 eur).

 

Ďal­ších 364 mi­liárd (265 812 183 eur) bu­dú pod­ľa od­ha­du pred­sta­vo­vať stra­ty spô­so­be­né od­cu­dze­ním dát pros­tred­níc­tvom in­fi­ko­va­né­ho sof­tvé­ru. Dve tre­ti­ny tých­to strát ma­jú na sve­do­mí zlo­či­nec­ké or­ga­ni­zá­cie.

 

Na po­rov­na­nie – cel­ko­vé od­ha­do­va­né stra­ty pred­sta­vu­jú prib­liž­ne 2,5-ná­so­bok roč­né­ho HDP Čes­kej re­pub­li­ky, kto­rý v ro­ku 2013 pred­sta­vo­val ne­ce­lé 4 bi­lió­ny ko­rún.

 

Pod­ľa štú­die The Link Between Pi­ra­ted Software and Cy­ber­se­cu­ri­ty Breaches in­šta­lu­je 27 % za­mes­tnan­cov na svoj ​​pra­cov­ný po­čí­tač prog­ra­my zo zdro­jov, kto­ré ne­má za­mes­tná­va­teľ pod kon­tro­lou. Tie­to prog­ra­my sú zdro­jom až 20 % pi­rát­ske­ho sof­tvé­ru vo fir­mách. Ho­ci tri štvr­ti­ny ria­di­te­ľov IT po­va­žu­jú mož­nosť in­šta­lá­cie sof­tvé­ru za­mes­tnan­ca­mi za zá­važ­ný bez­peč­nost­ný prob­lém, nep­re­chá­dza pl­ná po­lo­vi­ca fi­rem­ných po­čí­ta­čov pra­vi­del­ným audi­tom. Do­ved­na je čin­nos­ťou škod­li­vé­ho sof­tvé­ru na po­čí­ta­čoch kon­co­vých pou­ží­va­te­ľov spô­so­be­ných až 65 % všet­kých vý­pad­kov v pre­vádz­ke fi­rem­ných sie­tí, po­čí­ta­čov i inter­ne­to­vých strá­nok.

 

Pô­vod­com prob­lé­mov však nie sú vždy len za­mes­tnan­ci in­šta­lu­jú­ci sof­tvér z po­doz­ri­vých zdro­jov. Ana­lý­za po­čí­ta­čov s pi­rát­skym sof­tvé­rom, zís­ka­ných v rám­ci pries­ku­mu v 11 kra­ji­nách, uká­za­la, že 61 % z nich bo­lo in­fi­ko­va­ných mal­vé­rom už v oka­mi­hu pre­da­ja. Bez­má­la tre­ti­na fi­riem (30 %) si pri­tom ob­sta­rá­va no­vé po­čí­ta­če u ne­dô­ve­ry­hod­ných ob­chod­ní­kov. Tí väč­ši­nou na svo­jich strán­kach neu­vá­dza­jú kon­tak­tné úda­je o fir­me, ale iba te­le­fón a všeo­bec­nú e-mai­lo­vú ad­re­su.

 

Zdroj: ICT ma­na­žer

Translate »