+421 917 200 900 hotline

Elektronické diaľničné známky začnú platiť od roku 2015

Mo­to­ris­ti sa mô­žu od za­čiat­ku ro­ka 2015 prip­ra­viť na pou­ží­va­nie elek­tro­nic­kých di­aľ­nič­ných zná­mok spo­lu so sú­čas­ný­mi pa­pie­ro­vý­mi ná­lep­ka­mi. Návrh zá­ko­na o di­aľ­nič­nej znám­ke, kto­rý za­ve­die elek­tro­ni­zá­ciu sys­té­mu pre­da­ja di­aľ­nič­ných ná­le­piek za uží­va­nie vy­me­dze­ných úse­kov di­aľ­nic a rých­los­tných ciest mo­to­ro­vý­mi vo­zid­la­mi do 3,5 to­ny, pos­lan­ci pre­ro­ku­jú v úvo­de dru­hé­ho dňa 27. schô­dze Ná­rod­nej ra­dy SR.

 

Di­aľ­nič­nú znám­ku v elek­tro­nic­kej for­me bu­de mož­né za­pla­tiť na pre­daj­ných mies­tach v ho­to­vos­ti i pla­tob­nou kar­tou, na inter­ne­to­vom por­tá­li pla­tob­nou kar­tou, prí­pad­ne s pou­ži­tím iných ak­cep­to­va­ných pros­tried­kov ale­bo iný­mi ur­če­ný­mi spô­sob­mi.

 

No­vý spô­sob má zá­ro­veň zvý­šiť efek­tív­nosť kon­tro­ly za­pla­te­nia pop­lat­ku cez sta­cio­nár­ne ale­bo mo­bil­né elek­tro­nic­ké za­ria­de­nia za­ve­de­ním ob­jek­tív­nej zod­po­ved­nos­ti. Nák­la­dy na pos­ky­to­va­nie služ­by elek­tro­nic­ké­ho pre­da­ja di­aľ­nič­ných zná­mok pod­ľa re­zor­tu dop­ra­vy nep­re­siah­nu dneš­né nák­la­dy na vý­ro­bu a dis­tri­bú­ciu di­aľ­nič­ných ná­le­piek. Ná­rod­ná di­aľ­nič­ná spo­loč­nosť, a.s. pred­pok­la­dá hod­no­tu zá­kaz­ky vo vý­ške 15 mi­lió­nov eur za päť ro­kov služ­by.

 

Pod­rob­nos­ti o tom, aký­mi spô­sob­mi sa bu­dú dať elek­tro­nic­ké di­aľ­nič­né znám­ky kú­piť, dá až ve­rej­ná sú­ťaž a po­nu­ka ví­ťaz­né­ho uchá­dza­ča. “Pred­pok­la­dá­me, že kaž­dý zá­ujem­ca o do­da­nie toh­to sys­té­mu prí­de s vlas­tným tech­nic­kým rie­še­ním. Po­čí­ta­me s tým, že bu­de mož­né kú­piť si tie­to znám­ky cez inter­net, pros­tred­níc­tvom mo­bil­né­ho te­le­fó­nu, prí­pad­ne na čer­pa­cích sta­ni­ciach či po­boč­kách poš­ty,” uvie­dol pre agen­tú­ru SI­TA ho­vor­ca mi­nis­ter­stva dop­ra­vy Mar­tin Kó­ňa.

 

 

Zdroj: SITA

Translate »