+421 917 200 900 hotline

Elektronické schránky už aj pre podnikateľov a živnostníkov

Od pon­del­ka 3. feb­ruára 2014 sprís­tup­ni­la Ná­rod­ná agen­tú­ra pre sie­ťo­vé a elek­tro­nic­ké služ­by (NA­SES) na Ústred­nom por­tá­li ve­rej­nej sprá­vy na ad­re­se www.slo­ven­sko.sk prib­liž­ne 650 000 elek­tro­nic­kých schrá­nok aj pre pod­ni­ka­teľ­ské sub­jek­ty a živ­nos­tní­kov či or­gá­ny ve­rej­nej mo­ci. Tým sú pod­ľa zá­ko­na o e-Go­ver­nmen­te vy­tvo­re­né elek­tro­nic­ké schrán­ky už pre všet­ky sku­pi­ny pou­ží­va­te­ľov v Slo­ven­skej re­pub­li­ke.

 

Prih­la­so­va­nie sa do elek­tro­nic­kých schrá­nok je pod­ľa zá­ko­na o e-Go­ver­nmen­te mož­né iba pros­tred­níc­tvom elek­tro­nic­ké­ho ob­čian­ske­ho preu­ka­zu, tzv. kar­ty eID vy­da­nej po 1. de­cem­bri 2013. Tá­to kar­ta eID ob­ča­na – živ­nos­tní­ka, šta­tu­tá­ra či ve­dú­ce­ho or­gá­nu ve­rej­nej mo­ci mu­sí mať ak­ti­vo­va­nú fun­kciu On­li­ne eID.

 

No­vé schrán­ky pre pod­ni­ka­teľ­ské sub­jek­ty a živ­nos­tní­kov bo­li vy­ge­ne­ro­va­né na zá­kla­de úda­jov z prís­luš­ných re­gis­trov mi­nis­ter­stva spra­vod­li­vos­ti a mi­nis­ter­stva vnút­ra. Schrán­ka bu­de k dis­po­zí­cii, len ak sú úda­je kom­plet­né. V prí­pa­de prob­lé­mov pri ak­ti­vá­cii schrán­ky tre­ba kon­tak­to­vať prís­luš­ný ok­res­ný súd ale­bo prís­luš­ný ok­res­ný úrad, od­bor živ­nos­ten­ské­ho pod­ni­ka­nia v pos­ta­ve­ní jed­not­né­ho kon­tak­tné­ho mies­ta a op­ra­viť, resp. dopl­niť úda­je v nich.

 

Na Ústred­nom por­tá­li ve­rej­nej sprá­vy sú už dnes v elek­tro­nic­kej for­me dos­tup­né služ­by živ­nos­ten­ské­ho a ob­chod­né­ho re­gis­tra, služ­by ka­tas­tra – Ka­tas­trál­ny por­tál, Služ­by všeo­bec­nej agen­dy – Uni­ver­zál­ne po­da­nie a iné. Ďal­šie elek­tro­nic­ké služ­by ve­rej­nej sprá­vy, kto­ré bu­dú vy­uží­vať spo­loč­né mo­du­ly ús­tred­né­ho por­tá­lu, pri­bud­nú pos­tup­ne. Kom­plet­ná elek­tro­ni­zá­cia ve­rej­nej sprá­vy má byť ukon­če­ná do 3 ro­kov odo dňa na­do­bud­nu­tia účin­nos­ti zá­ko­na o e-Go­ver­nmen­te.

 

Ob­ča­nia sa mô­žu o zria­ďo­va­ní a sprís­tup­ne­ní elek­tro­nic­kých strá­nok in­for­mo­vať u ope­rá­to­rov Ústred­né­ho kon­tak­tné­ho cen­tra te­le­fo­nic­ky na čís­le 02/35803 083 ale­bo pros­tred­níc­tvom elek­tro­nic­ké­ho webo­vé­ho for­mu­lá­ra. Ope­rá­to­ri sú k dis­po­zí­cií po­čas pra­cov­ných dní v ča­se od 8.00 do 18.00 h. Mi­mo uve­de­ných ča­sov a v dňoch pra­cov­né­ho po­ko­ja mô­žu ob­ča­nia za­ne­chať te­le­fo­nic­ký od­kaz a ope­rá­to­ri kon­tak­tné­ho cen­tra za­vo­la­jú späť.

 

Elek­tro­nic­ké schrán­ky pre všet­kých pou­ží­va­te­ľov na Slo­ven­sku bo­li vy­tvo­re­né v rám­ci Ope­rač­né­ho prog­ra­mu In­for­ma­ti­zá­cia spo­loč­nos­ti (OPIS), spo­lu­fi­nan­co­va­né­ho z Európ­ske­ho fon­du re­gio­nál­ne­ho roz­vo­ja.

 

Translate »