+421 917 200 900 hotline

Google: „Ľudia používajúci Gmail nemôžu očakávať žiadne súkromie.“

Ľudia by pri od­osie­la­ní sprá­vy z gmai­lo­vé­ho úč­tu ne­ma­li oča­ká­vať súk­ro­mie. Uvie­dol to Goog­le ako reak­ciu na hro­mad­nú ža­lo­bu pre na­ru­šo­va­nie súk­ro­mia pou­ží­va­te­ľov tým, že čí­ta ich e-mai­ly, kto­rej če­lí v Ame­ri­ke.

 

Súd­ne po­da­nie ob­vi­ňu­je Goog­le z po­ru­šo­va­nia zá­ko­nov na ochra­nu súk­ro­mia, keď spo­loč­nosť čí­ta e-mai­ly a na zá­kla­de ich ob­sa­hu pos­ky­tu­je pou­ží­va­te­ľom cie­le­nú rek­la­mu. Fir­ma sa brá­ni tým, že mai­ly mu­sí ot­vá­rať a čí­tať, aby ve­de­la, kto, čo a kam po­sie­la. Ne­ro­bí to však člo­vek, ale všet­ko sa de­je auto­ma­ti­zo­va­ne. Tak je to na­po­kon aj pri os­tat­ných mai­lo­vých služ­bách.

 

„Všet­ci pou­ží­va­te­lia e-mai­lu mu­sia ne­vyh­nut­ne oča­ká­vať, že ich e-mai­ly bu­dú pred­me­tom auto­ma­ti­zo­va­né­ho spra­co­va­nia,” tvr­dí spo­loč­nosť. Po­moh­la si pri tom ar­gu­men­tom z biz­ni­su. Od­osie­la­teľ ob­chod­nej ko­reš­pon­den­cie by ta­kis­to ne­mal byť prek­va­pe­ný, ak list ad­re­so­va­ný ob­chod­né­mu par­tne­ro­vi ot­vo­rí je­ho asis­tent.

 

Ďal­ší člá­nok v re­ťaz­ci ob­vi­ne­ní spo­loč­nos­ti Goog­le z ne­dodr­žia­va­nia zá­sad ochra­ny osob­ných úda­jov tvo­rí mi­nu­lo­týž­dňo­vé od­ha­le­nie, že naj­nov­šia ver­zia 4.3 je­ho ope­rač­né­ho sys­té­mu An­droid ob­sa­hu­je fun­kciu, kto­rá ske­nu­je sie­te a sle­du­je pou­ží­va­te­ľa aj vte­dy, ako vy­pne Wi-Fi. Iden­ti­fi­ko­va­ním blíz­kos­ti sie­te Wi-Fi mož­no lo­ka­li­zo­vať pou­ží­va­te­ľa a tá­to fun­kcia sa mô­že pou­žiť ako al­ter­na­tí­va GPS.

 

Spo­mí­na­ná fun­kcia ope­rač­né­ho sys­té­mu An­droid 4.3 je v pred­vo­le­nom nas­ta­ve­ní vy­pnu­tá. Viac in­for­má­cií o tej­to fun­kcii náj­de­te v on­li­ne po­moc­ní­ko­vi.

 

To však ta­kis­to zna­me­ná, že lo­ka­li­zá­cia pou­ží­va­te­ľa ale­bo „iné in­for­má­cie” zís­ka­né po­čas toh­to ske­no­va­nie bu­dú ozná­me­né Goog­lu ale­bo ďal­ším ap­li­ká­ciám in­šta­lo­va­ným do za­ria­de­nia. Te­raz je na spo­loč­nos­ti Goog­le, aby vy­svet­li­la, na čo tie­to in­for­má­cie vy­uži­je.

 

„Goog­le opa­ko­va­ne up­red­nos­tnil zisk pred súk­ro­mím pou­ží­va­te­ľov a tým, ako spo­loč­nosť ig­no­ro­va­la oba­vy re­gu­lač­ných úra­dov po ce­lom sve­te, keď zme­ni­la zá­sa­dy ochra­ny osob­ných úda­jov, da­la naj­avo, ako má­lo be­rie oh­ľad na prá­vo,” po­ve­dal Nick Pic­kles, šéf sku­pi­ny na ochra­nu súk­ro­mia Big Brot­her Watch. „Len pre­to, že Goog­le je veľ­ký biz­nis, ne­mô­že sa nad­ra­ďo­vať nad zá­kon. Spo­loč­nosť ig­no­ro­va­la auto­ri­ty a od­miet­la uro­biť vý­znam­né zme­ny v tom, ako zhro­maž­ďu­je a pou­ží­va dá­ta ľu­dí.”

 

Goog­le uvie­dol no­vé zá­sa­dy ochra­ny osob­ných úda­jov pre všet­ky svo­je služ­by v mar­ci 2012. Pod­ľa nich mô­že spá­jať úda­je o pou­ží­va­te­ľoch zo všet­kých svo­jich slu­žieb vrá­ta­ne YouTu­be, Gmai­lu a Goog­le+. Pou­ží­va­te­lia sa to­mu ne­mô­žu vy­hnúť. Ten­to krok sa stal pred­me­tom spo­loč­né­ho vy­šet­ro­va­nia 29 európ­skych agen­túr na ochra­nu súk­ro­mia.

 

Vy­jad­re­nie spo­loč­nos­ti Goog­le:

 

„Súk­ro­mie a bez­peč­nosť na­šich pou­ží­va­te­ľov je pre nás veľ­mi dô­le­ži­tá a ne­dáv­ne sprá­vy, kto­ré tvr­dia opak, nie sú prav­di­vé. Do Gmai­lu sme im­ple­men­to­va­li špič­ko­vé za­bez­pe­če­nie v rám­ci od­vet­via a bez oh­ľa­du na to, od­kiaľ je da­ný e-mail na Gmail účet pou­ží­va­te­ľa za­sla­ný, sú tie­to bez­peč­nos­tné opat­re­nia ak­tív­ne.”

 

„Sme pres­ved­če­ní, že na­še zjed­no­du­še­né a tran­spa­ren­tné pra­vid­lá ochra­ny osob­ných úda­jov sú v sú­la­de so všet­ký­mi európ­sky­mi zá­sa­da­mi a práv­ny­mi pred­pis­mi na ochra­nu osob­ných úda­jov. Ob­sa­hu­jú všet­ky in­for­má­cie vy­ža­do­va­né us­ta­no­ve­ním Člán­kov 10 a 11 smer­ni­ce a ďal­šie do­da­toč­né in­for­má­cie. Zjed­no­du­še­né zá­sa­dy sa tak­tiež ria­dia po­kyn­mi, kto­ré bo­li vy­da­né pod­ľa Člán­ku 29 Pra­cov­nej Sku­pi­ny v ro­ku 2004.”

 

Zdroj: dai­ly­mail.co.uk

Translate »