+421 917 200 900 hotline

MasterCard rieši verifikáciu zákazníka pri platení kartou overovaním polohy jeho telefónu

V ro­ku 2012 če­li­lo 7,6 mi­lió­nov ľu­dí zneu­ži­tiu pla­tob­nej kar­ty. Prie­mer­ná ško­da na jed­nu oso­bu bo­la 4176 do­lá­rov. Zra­ni­teľ­nosť pla­tob­ných ka­riet si uve­do­mu­jú aj pla­tob­né spo­loč­nos­ti. Mas­ter­Card spúš­ťa pi­lot­nú pre­vádz­ku sys­té­mu, kto­rý pri pla­te­ní ove­ru­je lo­ka­li­tu pou­ží­va­te­ľa pros­tred­níc­tvom smar­tfó­nu, kto­rý pri pou­ži­tí kar­ty in­for­mu­je o svo­jej ak­tuál­nej po­lo­he.

 

Ak sa lo­ka­li­ta te­le­fó­nu a pla­tob­né­ho ter­mi­ná­lu zho­du­je, je veľ­mi veľ­ká prav­de­po­dob­nosť, že kar­tu pou­ží­va jej ma­ji­teľ. Ten­to sys­tém by mal vy­rie­šiť aj prob­lé­my pri plat­be v za­hra­ni­čí – ak pou­ží­va­teľ pla­til kar­tou na inom kon­ti­nen­te ako ob­vyk­le, plat­ba ob­vyk­le ne­bo­la schvá­le­ná. Pod­ľa Mas­ter­Car­du bo­lo však 50% až 80% pla­tieb le­gi­tím­nych.

 

Mas­ter­Card chce v prie­be­hu toh­to ro­ka sys­tém na­sa­diť do pl­nej pre­vádz­ky v Euró­pe, Se­ver­nej Ame­ri­ke a Ázii. Aby mo­hol pou­ží­va­teľ vy­uží­vať tú­to for­mu ve­ri­fi­ká­cie, mu­sí kar­tu spá­ro­vať s mo­bil­ným za­ria­de­ním.

 

Zdroj: mar­ketwatch.com

Translate »