+421 917 200 900 hotline

Microsoft nebude mať tri operačné systémy, no nevedno, ktoré zostanú

V sú­čas­nos­ti má Mic­ro­soft tri ope­rač­né sys­té­my, kto­ré sa pou­ží­va­jú v har­dvé­ro­vých za­ria­de­niach pre spot­re­bi­te­ľov: Win­dows 8.1, Win­dows RT 8.1 a Win­dows Pho­ne 8. No bu­de to tak aj v bu­dúc­nos­ti?

 

Nie­čo o tom naz­na­či­la vice­pre­zi­den­tka spo­loč­nos­ti Ju­lie Lar­son-Green na po­du­ja­tí UBS Glo­bal Tech­no­lo­gy Sum­mit, kde po­ve­da­la: „Má­me ope­rač­ný sys­tém Win­dows pre te­le­fó­ny, má­me Win­dows RT a má­me pl­no­hod­not­ný Win­dows. V bu­dúc­nos­ti ne­bu­de­me mať všet­ky tri. Mys­lím, že na sve­te mô­žu exis­to­vať mo­bil­né ope­rač­né sys­té­my, kto­ré še­tria ba­té­riu a ma­jú vy­so­ký stu­peň za­bez­pe­če­nia. No do­sa­hu­jú to na úkor flexibi­li­ty. My svo­jej ví­zii ve­rí­me a bu­de­me sa na­ďa­lej ube­rať tým­to sme­rom.”

 

Mic­ro­soft už pod­ni­kol nie­koľ­ko kro­kov sme­ru­jú­cich k in­teg­rá­cii jed­not­li­vých ver­zií sys­té­mu Win­dows vrá­ta­ne naj­nov­šie­ho zlú­če­nia vý­vo­jár­skych úč­tov pre Win­dows Sto­re a Win­dows Pho­ne Sto­re. Ne­bu­de to však jed­no­du­ché.

 

Ju­lie Lar­son-Green ta­kis­to spo­me­nu­la, že na bu­dú­ci rok chys­tá Mic­ro­soft za­ují­ma­vé har­dvé­ro­vé pro­duk­ty, kto­ré dopl­nia te­le­fó­ny a tab­le­ty. Pre ta­ké­to pro­duk­ty sa v Red­mon­de pra­cu­je na zdo­ko­na­le­ní ov­lá­da­nia ges­ta­mi aj hla­som.

 

Chys­ta­jú sa no­vé spô­so­by ov­lá­da­nia, kto­ré mož­no ne­bu­dú ta­ké pres­né ako klá­ves­ni­ca či myš, ale na čí­ta­nie e-mai­lov, správ zo so­ciál­nych sie­tí či ov­lá­da­nie mul­ti­mé­dií bu­dú po­hodl­nej­šie.

 

Zdroj: neowin.net

Translate »