+421 917 200 900 hotline

Microsoft Office Online : Nová tvár webových Office

Spo­loč­nosť Mic­ro­soft sa roz­hod­la pre­me­no­vať svoj ​​webo­vý kan­ce­lár­sky ba­lík Of­fi­ce Web Apps, kto­rý je prís­tup­ný cez webo­vý pre­hlia­dač a ob­sa­hu­je zá­klad­né ver­zie Wor­du, Exce­lu, Power­Poin­tu a One­No­te. Ten bu­de te­raz niesť ľah­šie strá­vi­teľ­ný ná­zov Of­fi­ce On­li­ne. Nej­de však len o koz­me­tic­kú zme­nu, ale o ce­lý po­sun v do­te­raj­šej stra­té­gii Mic­ro­sof­tu.

 

Of­fi­ce Web Apps bo­li od­ha­le­né v po­lo­vi­ci ro­ka 2010 po viac ako dvoch ro­koch tes­to­va­nia vrá­ta­ne zhru­ba roč­ných ve­rej­ných be­ta tes­tov. Žiaľ, ne­bo­li do­te­raz ako sa­mos­tat­né rie­še­nie príl­iš pro­pa­go­va­né, a tak bo­li skôr na ok­ra­ji zá­uj­mu. Aj prís­tup k nim mo­hol byť pre pou­ží­va­te­ľov prob­lé­mom, pre­to­že ap­li­ká­cie webo­vých Of­fi­ce bo­li (prav­de­po­dob­ne úmy­sel­ne, poz­ri ďa­lej) prís­tup­né len zo SkyD­ri­ve – tú­to clou­do­vú služ­bu po­tom Mic­ro­soft mi­nu­lý týž­deň pre­me­no­val pre zme­nu na OneD­ri­ve.

Of­fi­ce On­li­ne ma­jú no­vo za cieľ za­ujať

 

O plá­no­va­nej zme­ne kan­ce­lár­ske­ho ba­líč­ka sa špe­ku­lo­va­lo už mi­nu­lý me­siac, pre­to­že na web unik­li in­for­má­cie od­ka­zu­jú­ce sa na ten­to no­vý ná­zov. Mic­ro­soft na tie­to úče­ly zria­dil aj špe­ciál­nu do­mé­nu of­fi­ceon­li­ne.com, kto­rá je však pres­me­ro­va­ná na pro­mi­nen­tnú ad­re­su of­fi­ce.com.

 

Sám Mic­ro­soft priz­ná­va, že pô­vod­ný ná­zov ne­bol príl­iš šťast­ný a mia­tol zá­kaz­ní­kov. Aman­da Le­feb­vro­vá, ma­na­žér­ka pre pro­duk­to­vý mar­ke­ting v Mic­ro­sof­te, kon­krét­ne tvr­dí, že čas­to po­čú­va­la od zá­kaz­ní­kov, že slo­vo Apps v náz­ve ich mia­tlo a mys­le­li si, že ide o nie­čo, čo mu­sia in­šta­lo­vať ale­bo sťa­ho­vať z ne­ja­ké­ho ob­cho­du s ap­li­ká­cia­mi. V sku­toč­nos­ti však iš­lo ce­lý čas o on-li­ne služ­bu.

Nej­de len o pre­me­no­va­nie

 

Mic­ro­soft ta­kis­to prip­ra­vil v du­chu no­vo vy­uží­va­ných gra­fic­kých pr­vkov aj štar­to­vú strán­ku na lo­ka­li­te Of­fi­ce (https://www.of­fi­ce.com/start/de­fault.aspx), z kto­rej sa da­jú spúš­ťať jed­not­li­vé on-li­ne ap­li­ká­cie, kto­ré bo­li tiež zod­po­ve­da­jú­cim spô­so­bom pre­me­no­va­né. Nap­rík­lad Word Web App sa te­raz vo­lá Word On­li­ne a po­dob­ne. Ne­doš­lo však len čis­to k pre­me­no­va­niu, no­vé ap­li­ká­cie dos­ta­li nie­koľ­ko zlep­še­ní – nap­rík­lad veľ­kú kniž­ni­cu šab­lón prip­ra­ve­ných na pou­ži­tie a aj pre­pí­nač ap­li­ká­cií, kto­rý je zob­ra­ze­ný v hor­nej čas­ti jed­not­li­vých ap­li­ká­cií a umož­ňu­je vy­vo­lať kto­rú­koľ­vek inú.

 

Aj pou­ží­va­te­lia, kto­rí sú zvyk­nu­tí na MS Of­fi­ce 2010 ale­bo Of­fi­ce 2013 z bež­ných PC, mô­žu klik­nu­tím na prís­luš­né tla­čid­lo ot­vo­riť do­ku­ment ak­tuál­nej on-li­ne ap­li­ká­cie v bež­nej des­kto­po­vej ap­li­ká­cii. To sa však, žiaľ, ne­tý­ka pou­ží­va­te­ľov po­čí­ta­čov Mac, aj keď ma­jú nain­šta­lo­va­nú des­kto­po­vú ver­ziu Of­fi­ce pre Mac 2011, kde ot­vá­ra­nie on-li­ne do­ku­men­tov ne­fun­gu­je.

 

V no­vem­bri mi­nu­lé­ho ro­ka Mic­ro­soft v ti­chos­ti ďa­lej pri­dal mož­nosť spo­lue­di­tá­cie do­ku­men­tov v reál­nom ča­se, čo sa ho­dí naj­mä pri tí­mo­vej prá­ci. V ja­nuá­ri 2014 po­tom Mic­ro­soft ak­tua­li­zo­val vzhľad roz­hra­nia webo­vých ap­li­ká­cií Of­fi­ce, aby viac zod­po­ve­da­lo di­zaj­nu, kto­rý sa te­raz sna­ží pre­sa­dzo­vať.

Pre­čo bo­li pô­vod­né Of­fi­ce Web Apps má­lo vi­di­teľ­né?

 

Of­fi­ce On­li­ne sú k dis­po­zí­cii za­dar­mo, a to aj na ko­mer­čné vy­uži­tie, ale tre­ba mať vy­tvo­re­ný účet Mic­ro­sof­tu. Tie­to webo­vé ap­li­ká­cie sú ta­kis­to sú­čas­ťou väč­ši­ny plá­nov pred­plat­né­ho kom­plexnej­ších ba­líč­kov Of­fi­ce 365, na kto­ré sa Mic­ro­soft sna­ží lá­kať tak fir­my, ako aj do­má­cich pou­ží­va­te­ľov. Tu je po­tom k dis­po­zí­cii aj pre­po­je­nie so Sha­re­Point server­om, kto­rý slú­ži ako cen­trál­ny hub a plat­for­ma na spo­lup­rá­cu s cie­ľom ucho­vá­va­nia, zdie­ľa­nia a pre­ze­ra­nia do­ku­men­tov.

 

Mic­ro­soft sa dl­hší čas roz­vo­ja svoj­ho on-li­ne kan­ce­lár­ske­ho ba­líč­ka obá­val, pre­to­že mu pod­ľa ana­ly­ti­kov hro­zi­lo, že pre­to kles­nú pre­da­je kla­sic­kých li­cen­cií des­kto­po­vých Of­fi­ce. Tie sú preň pri­tom veľ­mi vý­raz­ným zdro­jom príj­mu. Prav­de­po­dob­ne aj pre­to bo­li Of­fi­ce Web Apps má­lo pro­pa­go­va­né. No naj­mä tlak od kon­ku­ren­čné­ho Goog­lu pri­nú­til Mic­ro­soft k zme­ne svo­jej po­li­ti­ky a po­sil­ne­niu vi­di­teľ­nos­ti svoj­ho kan­ce­lár­ske­ho ba­líč­ka na webe.

 

Až čas uká­že, ako sa ten­to krok pre­ja­ví na ob­ra­te s li­cen­cia­mi Of­fi­ce, ale pod­ľa ana­ly­ti­kov je po­mer­ne reál­ne, že ve­ľa me­nej ná­roč­ných pou­ží­va­te­ľov či men­ších fi­riem by si moh­lo s bez­plat­ným ba­líč­kom Of­fi­ce On­li­ne vy­sta­čiť. Mic­ro­soft tiež sľú­bil, že Of­fi­ce On­li­ne bu­dú pod­po­ro­va­né aj na plat­for­me An­droid, čo je ďal­ší vý­znam­ný krok, kto­rý by však v bu­dúc­nos­ti mo­hol pre Mic­ro­soft zna­me­nať, že fir­my a pou­ží­va­te­lia ne­bu­dú už nú­te­né za­ob­sta­rať si ope­rač­né sys­té­my Win­dows, na kto­rých je Of­fi­ce jed­na z naj­čas­tej­šie pre­vádz­ko­va­ných ap­li­ká­cií.

 

Zdroj: ICT ma­na­žer

Translate »