+421 917 200 900 hotline

Microsoft sa zľutoval a zaplátal dieru aj v IE pre Windows XP

Za­čiat­kom mesiaca sme vás in­for­mo­va­li o bezpečnostnej chybe v pre­hlia­da­či Inter­net Explo­rer, kto­rá ma­la zos­tať vo ver­zii pre Win­dows XP už neop­ra­ve­ná. Na­po­kon je všet­ko inak – Mic­ro­soft sa ne­chal ob­mäk­čiť a eš­te raz pos­ky­tol op­ra­vu aj pre svoj ope­rač­ný sys­tém, kto­ré­ho pod­po­ra sa skon­či­la 8. ap­rí­la.

 

Tý­ka sa všet­kých je­ho ver­zií vrá­ta­ne tzv. em­bed­ded. Ak­tua­li­zá­ciu do­kon­ca pos­ky­tol mi­mo rám­ca svo­jich pra­vi­del­ných utor­ko­vých up­da­tov.

 

Ako dô­vod, pre­čo pos­ky­tol op­ra­vu aj pre už ne­pod­po­ro­va­ný ope­rač­ný sys­tém, Mic­ro­soft na blo­gu Tech­net.com uvá­dza, že ob­ja­ve­nie chy­by sa ča­so­vo tak­mer zho­do­va­lo s kon­com pod­po­ry pre Win­dows XP. No ne­po­chyb­ne tu zoh­ra­lo úlo­hu aj množ­stvo pou­ží­va­te­ľov, kto­rí ten­to dva­nás­ťroč­ný ope­rač­ný sys­tém stá­le pou­ží­va­jú.

 

Pod­ľa blo­go­vé­ho prís­pev­ku bol za­zna­me­na­ný len veľ­mi ma­lý po­čet úto­kov vy­uží­va­jú­cich tú­to zra­ni­teľ­nosť, a tak Mic­ro­soft ozna­čil vznik­nu­té oba­vy za preh­na­né.

 

Zdroj: blogs.tech­net.com

Translate »