+421 917 200 900 hotline

Microsoft Slovakia sa vyjadruje k e-mailom, ktoré zastrašujú používateľov

Spo­loč­nosť Mic­ro­soft Slo­va­kia prie­bež­ne za­zna­me­ná­va oh­la­sy od svo­jich zá­kaz­ní­kov, par­tne­rov a pria­te­ľov, kto­rí sú ob­ťa­žo­va­ní e-mai­lo­vou ko­mu­ni­ká­ciou, kto­rá na­vo­dzu­je do­jem sú­vis­los­ti so spo­loč­nos­ťou Mic­ro­soft.

 

Ide o spo­loč­nosť Bu­si­ness Software Group, kto­rá z e-mai­lo­vej ad­re­sy softwareg­roup.s.r.o@gmail.com ro­zo­sie­la e-mai­ly rôz­nym spo­loč­nos­tiam i jed­not­liv­com s ozná­me­ním, že pou­ží­va­jú ne­le­gál­ny sof­tvér od spo­loč­nos­ti Mic­ro­soft, a od­vo­lá­va sa na po­ru­šo­va­nie autor­ské­ho prá­va. Vy­dá­va sa za práv­nic­kú fir­mu, kto­rá za­stu­pu­je spo­loč­nosť Mic­ro­soft, a po­ža­du­je plat­bu vo vý­ške 20 eur do 3 dní od pri­ja­tia e-mai­lu a za­kú­pe­nie ori­gi­nál­ne­ho sof­tvé­ru do 13. dňa od pri­ja­tia e-mai­lu.

 

Tým­to spo­loč­nosť Mic­ro­soft Slo­va­kia, s. r. o., dek­la­ru­je, že spo­loč­nosť Bu­si­ness Software Group nie je jej práv­nym zá­stup­com, ne­má so spo­loč­nos­ťou Mic­ro­soft Slo­va­kia nič spo­loč­né, a zdô­raz­ňu­je, že ide o pod­vod­né ko­na­nie s cie­ľom neop­ráv­ne­ne sa obo­ha­tiť, na kto­ré od­po­rú­ča ne­rea­go­vať. Ce­lá zá­le­ži­tosť už bo­la pos­tú­pe­ná Po­lí­cii Slo­ven­skej re­pub­li­ky, kto­rá ju pre­šet­ru­je.

 

Ná­zov spo­loč­nos­ti Bu­si­ness Software Group má u ľu­dí zrej­me evo­ko­vať po­dob­nosť s BSA – The Bu­si­ness Software Allian­ce, kto­rá bo­ju­je pro­ti po­čí­ta­čo­vej kri­mi­na­li­te. V prí­pa­de, že fir­ma či jed­not­li­vec su­mu 20 eur uh­ra­di­li, od­po­rú­ča­me po­dať tres­tné ozná­me­nie na nez­ná­me­ho pá­cha­te­ľa a žia­dať o nah­ra­de­nie ško­dy vo vý­ške 20 eur.

 

 

Zdroj: Microsoft

Translate »