+421 917 200 900 hotline

Microsoft Snip – šikovný nástroj na zhotovenie screenshotov

Mic­ro­soft má no­vý nás­troj, kto­rý mô­že byť uži­toč­ný, ak čas­to zho­to­vu­je­te screen­sho­ty. Mic­ro­soft Snip je za­tiaľ k dis­po­zí­cii v be­ta ver­zii a umož­ňu­je pou­ží­va­te­ľom Win­dows za­chy­tiť sním­ky ob­ra­zov­ky a po­tom do nich pri­dá­vať poz­nám­ky ale­bo zvu­ko­vý zá­znam. Mô­že sa to ho­diť na tvor­bu tu­to­riá­lov či ko­men­tá­rov.

Ho­ci Win­dows už dlh­šie ob­sa­hu­je za­bu­do­va­nú fun­kciu Vý­striž­ky (Snip­ping Tool), Snip je ove­ľa moc­nej­ší nás­troj. Na­chá­dza sa v hor­nej čas­ti pra­cov­nej plo­chy, tak­že je okam­ži­te dos­tup­ný na pou­ži­tie a ok­rem vý­re­zov ob­ra­zov­ky umož­ňu­je aj fo­tiť po­mo­cou webo­vej ka­me­ry ale­bo zho­to­viť náčr­tok po­mo­cou di­gi­tál­ne­ho at­ra­men­tu na čis­tej bie­lej plo­che. Zá­klad auto­ma­tic­ky sko­pí­ru­je do schrán­ky, ale ak pri­dá­te aj zvuk, sú­bor sa auto­ma­tic­ky tran­sfor­mu­je do for­má­tu MP4, kto­rý mož­no vlo­žiť na webo­vú strán­ku, zdie­ľať po­mo­cou od­ka­zu URL či od­os­lať e-mai­lom.

Snip si mô­že­te stiah­nuť zo strán­ky Mic­ro­sof­tu a vy­skú­šať. Po­nú­ka sa ako bez­plat­ná be­ta ver­zia a v rám­ci ap­li­ká­cie je mož­nosť pos­lať spät­nú väz­bu o jej fun­kciách pria­mo spo­loč­nos­ti Mic­ro­soft.

Zdroj: theverge.com

Translate »