+421 917 200 900 hotline

Microsoft „uľahčí upgrade“ na Windows 10 (a sťaží jeho ignorovanie)

S viac ako 110 mi­lión­mi stiah­nu­tí v prie­be­hu troch me­sia­cov je Mic­ro­soft na dob­rej ces­te k to­mu, aby v naj­bliž­ších ro­koch do­sia­hol po­čet 1 mi­liar­dy za­ria­de­ní s Win­dows 10. Spo­loč­nosť sa pre­to sna­ží čo naj­viac uľah­čiť ak­tua­li­zá­ciu z pred­chá­dza­jú­cich ver­zií Win­dows. V tých­to dňoch uro­bi­la s tým­to zá­me­rom niek­to­ré zme­ny vo fun­go­va­ní up­gra­dov, aby pou­ží­va­te­lia moh­li dovŕšiť pro­ces pre­cho­du eš­te rých­lej­šie.

Po no­vom už net­re­ba vy­ko­nať re­zer­vá­ciu a ča­kať na ozná­me­nie Mic­ro­sof­tu. Len čo si re­zer­vu­je­te kó­piu sys­té­mu Win­dows 10, pro­ces ak­tua­li­zá­cie sa auto­ma­tic­ky spus­tí.

Čos­ko­ro sa ak­tua­li­zá­cia za­čne zob­ra­zo­vať v sys­té­me Win­dows Up­da­te, čo je mies­to, kde sa up­gra­dy zvy­čaj­ne na­chá­dza­jú. Spo­čiat­ku bu­de ozna­če­ná ako „vo­li­teľ­ná ak­tua­li­zá­cia”, ale od bu­dú­ce­ho ro­ka sa sta­ne „od­po­rú­ča­nou ak­tua­li­zá­ciou”. To zna­me­ná, že pro­ces sa mô­že spus­tiť auto­ma­tic­ky v zá­vis­los­ti od nas­ta­ve­ní, ale pos­led­né slo­vo v tom, či sa up­gra­de us­ku­toč­ní, bu­de mať stá­le pou­ží­va­teľ, kto­rý bu­de mu­sieť pro­ces potvr­diť.

Jed­na z naj­väč­ších zmien sa však tý­ka pou­ží­va­te­ľov s pi­rát­skou ver­ziou Win­dows. Mic­ro­soft v prie­be­hu pos­led­ných troch me­sia­cov za­zna­me­nal, že pou­ží­va­te­lia s neo­ri­gi­nál­nou ver­ziou sof­tvé­ru spus­tia pro­ces ak­tua­li­zá­cie, aby si nes­kôr kú­pi­li li­cen­ciu vo Win­dows Sto­re. Pre­to spo­loč­nosť umož­ní up­gra­de z ne­li­cen­co­va­ných kó­pií Win­dows 7 a 8/8.1 a nás­led­nú kú­pu li­cen­cie vo Win­dows Sto­re, prí­pad­ne aj ak­ti­vo­va­nie sys­té­mu kľú­čom kú­pe­ným in­de.

Ten­to „expe­ri­ment” je za­tiaľ ob­me­dze­ný na USA. Ta­ký­to up­gra­de, sa­moz­rej­me, ne­bu­de za­dar­mo, ale Mic­ro­soft chce uľah­čiť zís­ka­nie le­gál­nej ver­zie. A ak zis­tí­te, že vám Win­dows 10 ne­vy­ho­vu­je, po­čas pr­vých 31 dní po ak­tua­li­zá­cii sa mô­že­te jed­no­du­cho vrá­tiť k pred­chá­dza­jú­cej in­šta­lá­cii. Jej úpl­ná kó­pia to­tiž zos­ta­ne ulo­že­ná na dis­ku.

Zdroj: neowin.net
blogs.win­dows.com

Translate »