+421 917 200 900 hotline

Microsoft už nebude podporovať Internet Explorer 8, 9 a 10

Ho­ci Inter­net Explo­rer umož­nil mi­lió­nom ľu­dí „pri­čuch­núť” k webu, dnes už ten­to pre­hlia­dač nie je ta­ký po­pu­lár­ny ako ke­dy­si. Mic­ro­soft na­priek to­mu pod­po­ro­val aj je­ho star­šie ver­zie. Te­raz to však už nep­la­tí. Ukon­čil to­tiž tech­nic­kú pod­po­ru pre Inter­net Explo­rer 8, 9 a 10 a pres­ta­ne pre ne do­dá­vať aj bez­peč­nos­tné ak­tua­li­zá­cie. Tie pos­led­né bo­li vy­da­né v uto­rok.

Ten­to krok nie je prek­va­pu­jú­ci, veď spo­loč­nosť ozná­mi­la ko­niec ži­vot­nos­ti už v jú­li 2014. Nez­na­me­ná to však, že Inter­net Explo­rer úpl­ne kon­čí, je­ho je­de­nás­ta ver­zia, kto­rú Mic­ro­soft za­bu­do­val pop­ri Ed­ge do Win­dows 10 a má in­teg­ro­va­nú Cor­ta­nu, bu­de aj na­ďa­lej pod­po­ro­va­ná.

Ak sa roz­hod­ne­te pok­ra­čo­vať v pou­ží­va­ní star­šej ver­zie, Mic­ro­soft va­ru­je, že tá bu­de ná­chyl­nej­šia na ví­ru­sy, mal­vér a ďal­ší škod­li­vý sof­tvér. Pod­ľa šta­tis­tík Net­Mar­ket­Sha­re v de­cem­bri vy­uží­va­lo niek­to­rú z ver­zií Inter­net Explo­rer 8, 9 ale­bo 10 eš­te 19,8 % pou­ží­va­te­ľov inter­ne­tu, te­da je­den z pia­tich.

Sof­tvé­ro­vý gi­gant dú­fa, že ukon­če­ním pod­po­ry zvý­ši tr­ho­vý po­diel svo­jich nov­ších pre­hlia­da­čov. Prav­da, je tu aj reál­na šan­ca, že ich do­te­raj­ší pou­ží­va­te­lia prej­dú na pre­hlia­da­če Goog­lu či Mo­zil­ly.

Zdroj: en­gad­get.com

Translate »