+421 917 200 900 hotline

Microsoft vraj vo Windows 9 zruší Metro a vzhľad prispôsobí podľa druhu zariadenia

No­vé­mu ope­rač­né­mu sys­té­mu Win­dows s kó­do­vým ozna­če­ním Thres­hold, kto­rý by mal na trh do­ra­ziť na jar bu­dú­ce­ho ro­ka, sa dos­tá­va čo­raz viac po­zor­nos­ti. A nie je prek­va­pu­jú­ce, že hlav­nou úlo­hou tí­mu vy­ví­ja­jú­ce­ho sys­tém, kto­rý sa mô­že, ale ne­mu­sí na­zý­vať Win­dows 9, je pris­pô­so­be­nie pro­duk­tu po­žia­dav­kám pou­ží­va­te­ľov Win­dows 7.

 

S tým­to cie­ľom pra­cu­je Mic­ro­soft na množ­stve no­vých fun­kcií, kto­ré by sa ma­li za­me­rať špe­ciál­ne na „des­kto­po­vých” pou­ží­va­te­ľov, te­da tých, kto­rí ov­lá­da­jú za­ria­de­nia s Win­dows, pre­dov­šet­kým sto­lo­vé po­čí­ta­če a no­te­boo­ky, klá­ves­ni­cou a my­šou a vo­li­teľ­ne do­ty­kom. Tým­to sme­rom sa ube­ra­la už ak­tua­li­zá­cia Win­dows 8.1 Up­da­te 1, vy­da­ná v ap­rí­li. Na ta­kých­to po­čí­ta­čoch sa ak­tua­li­zá­cia sprá­va inak – nap­rík­lad ope­rač­ný sys­tém sa spúš­ťa do kla­sic­ké­ho des­kto­po­vé­ho re­ži­mu a pri­da­né sú aj ďal­šie ov­lá­da­cie pr­vky.

Pod­ľa pub­li­cis­tky Ma­ry Jo Fo­ley má Mic­ro­soft pok­ra­čo­vať v tom­to du­chu aj pri ope­rač­nom sys­té­me Thres­hold. Je­ho vzhľad a fun­go­va­nie bu­dú rôz­ne v zá­vis­los­ti od ty­pu har­dvé­ru. Pou­ží­va­te­lia sto­lo­vých po­čí­ta­čov a no­te­boo­kov dos­ta­nú des­kto­po­vú ver­ziu sys­té­mu na beh ap­li­ká­cií Win32. Pri za­ria­de­niach ty­pu dva v jed­nom, ako je napr. Le­no­vo Yoga či Sur­fa­ce Pro, sa bu­dú môcť pou­ží­va­te­lia pre­pí­nať me­dzi štý­lom Met­ro a zob­ra­ze­ním okien, a to pod­ľa to­ho, či ma­jú ale­bo ne­ma­jú pri­po­je­nú klá­ves­ni­cu.

 

Tab­le­ty a kom­bi­ná­cie tab­le­tov a smar­tfó­nov vô­bec ne­bu­dú mať des­kto­po­vé pros­tre­die. Ten­to „mo­bil­ný Thres­hold” bu­de bež­ať na za­ria­de­niach s Win­dows Pho­ne na bá­ze ARM (nie­len na smar­tfó­noch Lu­mia), na tab­le­toch s Win­dows a pro­ce­sor­mi ARM a zrej­me aj na tab­le­toch s pro­ce­sor­mi In­tel.

 

Jed­na zo zá­klad­ných úloh sys­té­mu Thres­hold je od­strá­niť ne­dos­tat­ky v pou­ži­teľ­nos­ti Win­dows 8 pre tých, kto­rí dá­va­jú pred­nosť klá­ves­ni­ci a my­ši pred do­ty­ko­vým ov­lá­da­ním, prí­pad­ne sú na ich pou­ží­va­nie nú­te­ní čin­nos­ťou, kto­rú na po­čí­ta­či vy­ko­ná­va­jú.

 

Thres­hold pre sto­lo­vé po­čí­ta­če a no­te­boo­ky bu­de za­hŕňať po­nu­ku Mi­ni-Start, no­vú ver­ziu tra­dič­né­ho me­nu Start, kto­rej kon­cept pred­sta­vil Mic­ro­soft v ap­rí­li na vý­vo­jár­skej kon­fe­ren­cii Build. Umož­ní ta­kis­to fun­go­va­nie ap­li­ká­cií v štý­le Met­ro na des­kto­pe. Pod­ľa server­a Neowin bu­de mož­né aj vy­pnúť štar­to­va­ciu ob­ra­zov­ku s ak­tív­ny­mi dlaž­di­ca­mi a nah­ra­diť ju úvod­nou ob­ra­zov­kou s po­nu­kou Štart, do kto­rej bu­de mož­né pri­dá­vať dlaž­di­ce do­ty­ko­vých ap­li­ká­cií.

 

Tres­hold by mal byť uve­de­ný na jar bu­dú­ce­ho ro­ka, je­ho ver­zia Pub­lic pre­view bu­de vy­da­ná prav­de­po­dob­ne v tom­to ro­ku na je­seň. No eš­te pred­tým by sme sa ma­li doč­kať dru­hej a pos­led­nej ak­tua­li­zá­cie pre Win­dows 8.1. Tá by ma­la prísť v augus­te a pri­niesť drob­né zlep­še­nia a úp­ra­vy pou­ží­va­teľ­ské­ho pros­tre­dia.

 

Zdroj: zdnet.com
neowin.net

Translate »