+421 917 200 900 hotline

Microsoft výrazne zlacňuje Windows 8.1

Mic­ro­soft v sna­he efek­tív­nej­šie bo­jo­vať s kon­ku­ren­ciou zni­žu­je ce­nu za OEM li­cen­ciu ak­tuál­nej ver­zie Win­dows 8. 1 pre vý­rob­cov lac­nej­ších po­čí­ta­čov ale­bo tab­le­tov až o 70 %. Dô­vo­dom je, že vý­rob­co­via mu­sia če­liť tvr­dej kon­ku­ren­cii, nap­rík­lad Chro­me­boo­kom s ope­rač­ným sys­té­mom od Goog­lu. In­for­mu­je o tom agen­tú­ra Bloom­berg.

 

Mic­ro­soft zlac­ňu­je Win­dows 8.1 o 70 % pre vý­rob­cov tab­le­tov a po­čí­ta­čov s ce­nou do 250 do­lá­rov (182 eur). Vý­rob­co­via, kto­rí chcú pre­din­šta­lo­vať ope­rač­ný sys­tém na svo­je prís­tro­je, bu­dú mu­sieť za­pla­tiť 15 do­lá­rov na­mies­to bež­né­ho pop­lat­ku 50 do­lá­rov, uvied­la agen­tú­ra Bloom­berg.

 

Zľa­va má pla­tiť pre všet­ky za­ria­de­nia, kto­ré sa zmes­tia do uve­de­né­ho ce­no­vé­ho li­mi­tu, neh­ľa­diac na veľ­kosť ale­bo typ prís­tro­ja. Oča­ká­va sa, že opat­re­nie zrých­li pre­daj lac­nej­ších mo­de­lov s ope­rač­ným sys­té­mom Win­dows a zvý­ši po­diel Mic­ro­sof­tu na tr­hu tab­le­tov. Pôj­de naj­mä o tab­le­ty a naj­lac­nej­šie no­te­boo­ky, kto­ré ma­jú za­čať kon­ku­ro­vať tab­le­tom s An­droi­dom a Chro­me­boo­kom.

Zdroj: IT news

 

Translate »