+421 917 200 900 hotline

Microsoft začal uvoľňovať aplikáciu Translator pre Office Word a PowerPoint 2013

Mic­ro­soft roz­ši­ru­je svoj sof­tvér Bing Tran­sla­tor do viac a viac pro­duk­tov spo­loč­nos­ti vrá­ta­ne ap­li­ká­cií pre Win­dows 8 a Win­dows Pho­ne 8. V prie­be­hu nas­le­du­jú­cich dní sa má za­čať ší­riť no­vá ap­li­ká­cia Tran­sla­to­ra pre pou­ží­va­te­ľov MS Word a Power­Point 2013.

 

„Roz­ší­re­nie za­bu­do­va­né v hor­nej čas­ti v rám­ci pro­duk­tov vám umož­ní vy­brať ľu­bo­voľ­ný text a okam­ži­te ho pre­lo­žiť. Po­mo­cou tej­to ap­li­ká­cie mô­žu or­ga­ni­zá­cie vy­uží­vať v kan­ce­lá­rii vlas­tné prek­la­da­teľ­ské sys­té­my pos­ta­ve­né na Mic­ro­soft Tran­sla­tor Hub. Pou­ží­va­te­lia ba­lí­ka Of­fi­ce pre­lo­žia prib­liž­ne 1,3 mi­lió­na zna­kov za ho­di­nu po­mo­cou vsta­va­nej fun­kcie prek­la­du.”

 

No­vá ap­li­ká­cia je vy­da­ná ako sú­časť os­láv Mic­ro­sof­tu v rám­ci Me­dzi­ná­rod­né­ho prek­la­da­teľ­ské­ho dňa. Blog ho­vo­rí aj o tom, že Bing Tran­sla­tor te­raz pou­ží­va­jú ľu­dia v 187 kra­ji­nách sve­ta. Prek­la­da­teľ­ské roz­hra­nie Mic­ro­sof­tu vy­uží­va ta­kis­to asi 80 000 vý­vo­já­rov ap­li­ká­cií. Mic­ro­soft pok­ra­ču­je vo vý­vo­ji s cie­ľom vy­tvo­riť je­den uni­ver­zál­ny prek­la­dač.

 

Zdroj: Svet IT

Translate »