+421 917 200 900 hotline

Microsoft začne blokovať ťažko odstrániteľný adware

Spo­loč­nosť sprís­ni­la svo­je kri­té­riá pre ozna­če­nie prog­ra­mov za adware a da­la vý­vo­já­rom tri me­sia­ce na to, aby svoj sof­tvér pris­pô­so­bi­li no­vým po­žia­dav­kám, inak ris­ku­jú je­ho za­blo­ko­va­nie.

[spacer height=”20px”]Naj­väč­šia zme­na v pra­vid­lách Mic­ro­sof­tu, kto­rou je za­blo­ko­va­nie adwaru, na­do­bud­ne plat­nosť od 1. jú­la. V mi­nu­los­ti moh­li ta­ké­to prog­ra­my nor­mál­ne exis­to­vať až do chví­le, než pou­ží­va­teľ pris­tú­pil na niek­to­ré z opat­re­ní od­po­rú­ča­né bez­peč­nos­tným sof­tvé­rom.

Za­ují­ma­vé je, že Mic­ro­soft sprís­nil pra­vid­lá v rov­na­kom ča­se, ke­dy pred­sta­vil nás­tro­je, kto­ré vý­vo­já­rom uľah­ču­jú za­kom­po­no­va­nie rek­la­my do ap­li­ká­cií pre sys­té­my Win­dows 8.1 a Win­dows Pho­ne.

 

“Spo­loč­nosť pre­hod­no­ti­la svo­je kri­té­riá pre ozna­če­nie ap­li­ká­cií, kto­ré sa sprá­va­jú ako adware, na zá­kla­de prin­cí­pu, že by pou­ží­va­te­lia ma­li mať pl­nú kon­tro­lu nad svo­ji­mi po­čí­tač­mi,” po­ve­dal Mi­chael Joh­nson z Mic­ro­soft Malware Pro­tec­tion Cen­ter.

 

Aby sof­tvér ne­bol iden­ti­fi­ko­va­ný ako adware, mal by zob­ra­zo­vať len rek­la­mu s vi­di­teľ­ným tla­čid­lom pre vy­pnu­tie. Rek­la­my tiež mu­sia ob­sa­ho­vať ná­zov prog­ra­mu, v rám­ci kto­ré­ho sa zob­ra­zu­jú. Mic­ro­soft vý­vo­já­rom pre tie­to úče­ly od­po­rú­ča pou­žiť kla­sic­ký sym­bol “X” ale­bo slo­vo “za­tvo­riť”. Po­dob­ne struč­ne by mal byť rie­še­ný aj ná­zov zdro­jo­vé­ho prog­ra­mu.

 

“Pou­ží­vať len skrat­ku či lo­go spo­loč­nos­ti nes­ta­čí. Rov­na­ko tak nes­ta­čí uviesť, že rek­la­ma nie je sú­čas­ťou da­nej webo­vej strán­ky,” spres­nil ďa­lej Joh­nson.

 

Ďal­ším dô­le­ži­tým pr­vkom má byť exis­ten­cia štan­dar­dnej me­tó­dy na od­strá­ne­nie prog­ra­mu v ov­lá­da­cích pa­ne­loch Win­dows ale­bo z roz­hra­nia pre­hlia­da­ča. Prog­ram na­vy­še mu­sí vo Win­dows vy­sto­po­vať pod je­di­ným náz­vom.

 

“Od tých­to zmien má­me veľ­ké oča­ká­va­nia. Ve­rí­me, že vý­vo­já­ri vďa­ka to­mu bu­dú môcť lep­šie up­ra­viť svo­je rek­la­my a pou­ží­va­te­lia za­se dos­ta­nú väč­šiu kon­tro­lu,” po­ve­dal Joh­nson.

 

Adware uží­va­te­ľa ob­vyk­le ob­ťa­žu­je pri sur­fo­va­ní po inter­ne­te a je veľ­kým prob­lé­mom už ve­ľa ro­kov. Vý­vo­já­ri to­tiž uží­va­te­ľom ob­vyk­le vý­raz­ne sťa­žu­jú od­strá­ne­nie adwaru z po­čí­ta­ča. Čas­to ne­po­mô­žu ani rôz­ne bez­peč­nos­tné pro­duk­ty.

 

Zdroj: Com­pu­terWorld

Translate »