+421 917 200 900 hotline

Mníchov priznáva, že nasadenie Linuxu bol zlý krok, zvažuje návrat k Windows

V ro­ku 2004 sa ne­mec­ký Mní­chov roz­ho­dol, že opus­tí Win­dows a ako pri­már­ny ope­rač­ný sys­tém bu­de pou­ží­vať Li­nux (kon­krét­ne Li­Mux). V tom ča­se sa zda­lo, že bu­de lac­nej­ší, spo­ľah­li­vej­ší a pre mes­to po­li­tic­ky ko­rek­tnej­ší. V sú­čas­nos­ti však pred­sta­vi­te­lia mes­ta priz­ná­va­jú, že ich pred­sta­vy spred de­sia­tich ro­kov sa nespl­ni­li. Pou­ží­va­ním li­nuxové­ho sys­té­mu pro­duk­ti­vi­ta skôr utr­pe­la.

 

Do ro­ku 2011 Li­Mux bež­al v Ne­mec­ku asi na 9000 po­čí­ta­čoch. Prob­lé­my vznik­li vo chví­li, keď pou­ží­va­te­lia toh­to li­nuxové­ho sys­té­mu chce­li spo­lup­ra­co­vať s ľuď­mi mi­mo mes­ta, ne­bo­lo to­tiž jed­no­du­ché zdie­ľať sú­bo­ry s iný­mi ap­li­ká­cia­mi. Vo všeo­bec­nos­ti sa pred­pok­la­dá, že na­sa­de­nie Li­nuxu je lac­nej­šie rie­še­nie, pre­to­že zaň net­re­ba pla­tiť li­cen­čné pop­lat­ky.

 

No v ko­neč­nom dôs­led­ku ten­to pre­chod vy­šiel mes­to drah­šie. Pre­čo? Pre­to­že mu­se­lo naj­ať prog­ra­má­to­rov na vy­tvo­re­nie po­ža­do­va­ných fun­kcií a pla­tiť za­mes­tnan­cov na sprá­vu sof­tvé­ru.

 

Te­raz mes­to roz­beh­lo pro­ces náv­ra­tu k rie­še­niam spo­loč­nos­ti Mic­ro­soft a spo­mí­na­ných 9000 po­čí­ta­čov mie­ri späť k Win­dows.

 

Zdroj: neowin.net

Translate »