+421 917 200 900 hotline

Na elektronické priznanie k DPH zostáva už len týždeň

Fi­nan­čná sprá­va bu­de naj­bliž­ší týž­deň fun­go­vať v špe­ciál­nom re­ži­me. Dô­vo­dom je pr­vé po­vin­ne elek­tro­nic­ky po­da­né da­ňo­vé priz­na­nie k da­ni z pri­da­nej hod­no­ty (DPH), kto­ré mu­sia po­vin­né sub­jek­ty stih­núť po­dať do 27. ja­nuá­ra. Ve­ľa z nich tak to­tiž za­tiaľ neu­ro­bi­lo.

 

Fi­nan­čná sprá­va im chce pod­ľa jej šé­fa Fran­tiš­ka Im­rec­ze­ho vy­jsť v ús­tre­ty, pre­to do spo­mí­na­né­ho dá­tu­mu up­ra­vu­je úrad­né ho­di­ny svo­jich pra­co­vísk a tak­tiež pre­vádz­ko­vé ho­di­ny call cen­tra. Da­ňo­vé a col­né úra­dy tak bu­dú ce­lý ten­to týž­deň ot­vo­re­né od 8 ho­di­ny do 19 ho­di­ny. Call cen­trum bu­de k dis­po­zí­cii v rov­na­kom ča­se, na­vy­še aj cez ví­kend od 8 ho­di­ny do 16 ho­di­ny a pos­led­ný ter­mín na po­da­nie da­ňo­vé­ho priz­na­nia, te­da 27. ja­nuá­ra, bu­de do­kon­ca call cen­trum pra­co­vať až do pol­no­ci.

 

Dô­vod je jed­no­du­chý. Až tak­mer 160 tis. po­vin­ných sub­jek­tov z cel­ko­vé­ho poč­tu 193 ti­síc to­tiž da­ňo­vé priz­na­nie k DPH za de­cem­ber stá­le ne­po­da­lo. Uro­bi­lo tak iba 35,4 tis. z nich. Fi­nan­čná sprá­va chce pre­to uve­de­ný­mi opat­re­nia­mi za­bez­pe­čiť pre da­ňov­ní­kov v prí­pa­de pot­re­by tech­nic­kú pod­po­ru, keď­že je­di­ný spô­sob, ako mož­no da­ňo­vé priz­na­nie k DPH od za­čiat­ku toh­to ro­ka po­dať, je prá­ve elek­tro­nic­ky. “Je to me­nej ako týž­deň a po­čet sub­jek­tov je stá­le vy­so­ký,” kon­šta­to­val na utor­ňaj­šej tla­čo­vej kon­fe­ren­cii Im­rec­ze.

 

 
Od za­čiat­ku no­vé­ho ro­ka pri­tom pla­tí po­vin­nosť vý­hrad­ne elek­tro­nic­kej ko­mu­ni­ká­cie s da­ňo­vý­mi a col­ný­mi úrad­mi pre všet­kých plat­cov da­ne z pri­da­nej hod­no­ty a da­ňo­vých po­rad­cov, ad­vo­ká­tov a zá­stup­cov za da­ňo­vý sub­jekt, kto­rý za­stu­pu­jú pri sprá­ve da­ní. Väč­ši­na z nich už zá­klad­ný krok, te­da re­gis­trá­ciu na no­vom por­tá­li fi­nan­čnej sprá­vy ab­sol­vo­va­la. Pod­ľa Im­rec­ze­ho za­tiaľ nie je za­re­gis­tro­va­ných nie­čo vy­še 10 tis. sub­jek­tov.

 

Spo­loč­nos­ti, kto­ré na­priek po­vin­nos­ti elek­tro­nic­ky ko­mu­ni­ko­vať s fi­nan­čnou sprá­vou ne­bu­dú, sa vy­sta­vu­jú mož­ným san­kciám. V prí­pa­de, že fir­ma poš­le aj po 1. ja­nuá­ri 2014 da­ňo­vé priz­na­nie v pa­pie­ro­vej for­me, da­ňo­vý úrad ju vy­zve, aby ho dopl­ni­la elek­tro­nic­ky. Ak však prí­de elek­tro­nic­ké po­da­nie po zá­ko­nom sta­no­vej le­ho­te, pod­ni­ka­teľ sa vy­sta­vu­je ri­zi­ku po­ku­ty v su­me od 30 eur do 16 000 eur.

 

Po­dob­ne úra­dy ne­bu­dú ak­cep­to­vať ani os­tat­né po­da­nia. V prí­pa­de, ak fir­ma poš­le žia­dosť, od­vo­la­nie, ná­miet­ku a po­dob­ne, te­da do­ku­men­ty, kto­ré ne­ma­jú zá­ko­nom pred­pí­sa­nú štruk­tú­ru, ta­ké­to po­da­nie je pod­ľa zá­ko­na nep­lat­né. Da­ňo­vé úra­dy bu­dú v rám­ci mož­nos­tí kon­tak­to­vať sub­jek­ty a vy­zý­vať ich k elek­tro­nic­ké­mu po­da­niu. Bez ne­ho však ne­mô­žu za­čať žia­dosť či ná­miet­ku da­ňo­vé­ho sub­jek­tu rie­šiť.

 

Zdroj: SITA

Translate »