+421 917 200 900 hotline

NSA vie získať prístup aj k dátam na iPhone, smartfónoch s Androidom aj BlackBerry

Ame­ric­ká Ná­rod­ná bez­peč­nos­tná agen­tú­ra (NSA) je schop­ná pris­tu­po­vať k pou­ží­va­teľ­ským dá­tam v in­te­li­gen­tných te­le­fó­noch od všet­kých pop­red­ných vý­rob­cov. Tý­ka sa to iP­ho­nu, an­droi­do­vých za­ria­de­ní aj smar­tfó­nov Blac­kBerry, kto­ré sa pok­la­da­li za veľ­mi bez­peč­né. In­for­má­ciu pri­nies­li ne­mec­ké no­vi­ny Der Spie­gel.

 

V prís­ne taj­ných do­ku­men­toch, kto­ré ma­li ne­mec­ké no­vi­ny k dis­po­zí­cii, sa uvá­dza, že NSA mô­že vy­užiť aj tie naj­cit­li­vej­šie úda­je ulo­že­né v smar­tfó­noch vrá­ta­ne zoz­na­mu kon­tak­tov, pri­ja­tých i od­os­la­ných SMS, poz­ná­mok a lo­ka­li­zač­ných úda­jov.

 

NSA zria­di­la špe­ciál­ne pra­cov­né tí­my za­me­ra­né na jed­not­li­vé ope­rač­né sys­té­my s cie­ľom zís­kať prís­tup k úda­jom v te­le­fó­ne. Pod­ľa inter­ných do­ku­men­tov sa od­bor­ní­ci poch­vá­li­li ús­peš­ným prís­tu­pom k dá­tam na iP­ho­ne v prí­pa­doch, keď bo­li schop­ní pre­nik­núť do po­čí­ta­ča vy­uží­va­né­ho ma­ji­te­ľom iP­ho­nu na je­ho syn­chro­ni­zá­ciu. Špe­ciál­ne skrip­ty im po­tom umož­ni­li prís­tup as­poň k 38 fun­kciám toh­to te­le­fó­nu.

Po­dob­ný ús­pech do­siah­li spra­vo­daj­ské služ­by aj v prí­pa­de Blac­kBerry, a to už v ro­ku 2009. V tom­to prí­pa­de bo­li schop­ní čí­tať SMS aj e-mai­ly. Ka­nad­ská spo­loč­nosť sí­ce eš­te v tom is­tom ro­ku zme­ni­la spô­sob kom­pre­sie dát, no už v mar­ci 2010 brit­ská spra­vo­daj­ská agen­tú­ra GCHQ dek­la­ro­va­la v prís­ne taj­nom do­ku­men­te, že opäť sa jej po­da­ri­lo zís­kať prís­tup k úda­jom v Blac­kBerry.

 

Špe­ho­va­nie in­te­li­gen­tných te­le­fó­nov nie je ma­so­vý jav, us­ku­toč­ňu­je sa iba cie­le­ne v niek­to­rých in­di­vi­duál­nych prí­pa­doch a bez ve­do­mia vý­rob­cov smar­tfó­nov.

 

In­for­má­cie o pre­ni­ka­ní do smar­tfó­nov ame­ric­kou FBI pri­nies­li v augus­te aj no­vi­ny The Wall Street Jour­nal. FBI pou­ží­va pri tom hac­ker­ské nás­tro­je vrá­ta­ne trój­skych ko­ňov a spaj­vé­ru. Ta­kým­to spô­so­bom vie in­filtro­vať an­droi­do­vé za­ria­de­nia.

 

Zdroj: spie­gel.de

Translate »