+421 917 200 900 hotline

Od februára už iba IBAN čísla bankových účtov. Čo sa zmení v Internet bankingoch

Na konci januára končí prechodné obdobie implementovania iniciatívy SEPA, európskej iniciatívy jednotného platobného styku v rámci EÚ a ďalších európskych štátov, a medzinárodného formátu účtov IBAN.

Najviditeľnejšou zmenou pre občanov bude povinný prechod na dlhé čísla účtov IBAN.

Čo je IBAN

Na Slovensku sa doteraz bankové účty pre účely domácich platieb okrem banky, v ktorej je účet vedený, identifikovali pomocou relatívne krátkeho 10-znakového čísla bankového BBAN, Basic Bank Account Number, prípadne v niektorých prípadoch navyše so 6-ciferným predčíslim.

So zavedením systému jednotných európskych platieb sa prešlo na nový medzinárodný formát IBAN, International Bank Account Number.

Jeho dĺžka je závislá na krajine a dĺžke doterajších označení účtov v jednotlivých krajinách, na Slovensku má dĺžku 24 znakov.


Príklad IBAN čísla účtu, kliknite pre zväčšenie (obrázok: Národná banka Slovenska)

Prvé dva znaky tvoria kód krajiny, v prípade Slovenska SK. Nasledujúce dve číslice sú kontrolné, vypočítavajú sa zo zvyšku čísla IBAN a umožňujú overiť, či pri prepise čísla neprišlo k chybe.

Nasledujú 4 číslice kódu banky, 6 číslic predčíslia účtu a 10 číslic doterajšieho čísla účtu.

Vizuálne sa IBAN čísla niekedy zvyknú pre väčšiu prehľadnosť rozdeliť do skupín po štyri znaky.

Zmeny v Internet bankingoch a aplikáciách

Banky interne na SEPA a IBAN prešli už od 1. februára 2014, odkedy povinne všetky cezhraničné platby do krajín zapojených do SEPA iniciatívy ale tiež všetky domáce medzibankové prevody realizujú systémom SEPA za použitia IBAN čísiel účtov.

Zmeny od 1. februára 2016 sa tak týkajú najmä komunikácie a využívania služieb bánk koncovými užívateľmi, ktorí doteraz mohli zadávať čísla účtov u platieb stále vo formáte BBAN. To sa zmení, keď banky povinne musia začať akceptovať len príkazy identifikujúce účty pomocou IBAN.

S otázkami o zmenách sme oslovili Slovenskú sporiteľňu, VÚB, Tatra banku, ČSOB, mBank a Zuno. Všetky v súlade s novými pravidlami musia od klienta dostať číslo účtu pre vykonanie platby už vo formáte IBAN, niektoré ale avizujú pokračujúcu podporu uľahčenia jeho zadania v internet bankingu pri znalosti doterajšieho čísla účtu a viaceré avizujú ďalšie technológie uľahčujúce realizovanie platieb automatickým načítaním IBAN čísla účtu.

Platby

Konkrétne pri platbách Tatra banka umožní zadať účet v doterajšom formáte BBAN, pričom Internet banking ho prepočíta na IBAN účet a klient potvrdí platbu už s IBAN účtom. Zuno bude pri zadávaní platby uvádzať odkaz na IBAN kalkulačku, ktorá zrealizuje konverziu. Zároveň samozrejme viaceré banky konverznú kalkulačku ponúkajú na svojich stránkach, pričom využiť je možné aj kalkulačku NBS. Slovenská sporiteľňa bude prezentovať IBAN číslo rozdelené na štvorice číslic a zvýrazní v ňom číslo účtu.

Viaceré banky tiež avizujú podporu ďalších technológií umožňujúcich jednoduchšie zrealizovanie platieb, najmä pomocou mobilnej aplikácie. Slovenská sporiteľňa poukazuje na IBAN skener, skenovanie QR a čiarových kódov z faktúr vo svojich mobilných aplikáciách a zároveň podporu platby na mobil. Podobne VÚB očakáva väčšie používanie skeneru IBAN-u, QR a čiarových kódov a aplikácie Viamo, pričom platbu cez Viamo na mobilné číslo umožňuje zrealizovať aj z internet bankingu. ČSOB poukazuje na IBAN skener v mobilnej aplikácii, mBank na čítačku QR kódov.

Trvalé príkazy

Keďže banky už interne pracujú s IBAN číslami účtov, u existujúcich trvalých príkazov už zrejme majú čísla účtov minimálne interne skonvertované do IBAN.

V každom prípade žiadna z oslovených bánk neavizuje potrebu upravovať trvalé príkazy a napríklad ani zoznamy partnerov klientami, každá potrebné konverzie už uskutočnila alebo uskutoční.

Výpisy a notifikácie

Na IBAN účty si bude potrebné zvyknúť aj vo výpisoch respektíve elektronických zoznamoch platieb, VÚB, ČSOB, Zuno, mBank v nich avizujú od 1. februára len používanie IBAN. Tatra banka používa IBAN aj doterajší BBAN, v papierových zmenu neavizuje, v elektronických budú do budúcnosti podporované IBAN.

Podobne v notifikačných emailoch a SMS väčšina bánk, Slovenská sporiteľňa, VÚB, ČSOB, Zuno aj mBank, buď už používajú alebo budú používať len formát IBAN. Tatra banka v súčasnosti napríklad v SMS uvádza u domácich platieb ešte doterajší klasický formát účtu BBAN a podľa stanoviska pre DSL.sk formát od 1. februára meniť nebude.

Ako sa počítajú kontrolné číslice IBAN

Pre potreby skonvertovania jednotlivých čísiel účtov je samozrejme vhodné využiť niektorú z existujúcich konverzných kalkulačiek, napríklad od NBS.


Príklad IBAN čísla účtu, kliknite pre zväčšenie (obrázok: Národná banka Slovenska)

Pre všeobecné informácie a v prípade potreby hromadného overovania správnosti kontrolných číslic alebo ich generovania, najmä pre programátorov, uvádzame aj postup výpočtu kontrolných číslic.

Výpočet pozostáva z nasledujúcich krokov:

  1. Vytvorte IBAN číslo účtu z klasického BBAN čísla účtu podľa pravidiel v popise formátu IBAN a na miesto kontrolných číslic dajte dve nuly. Pre vyššie uvedený ukážkový účet 289 – 1987426353 / 0720 tak pôjde o SK00 0720 0002 8919 8742 6353, pre prehľadnosť ho uvádzame rozdelené na štvorice znakov
  2. Prvé štyri znaky presuňte na koniec tohto reťazca, v príklade tak získate 0720 0002 8919 8742 6353 SK00
  3. Kód krajiny skonvertujte na čísla prekonvertovaním oboch písmen, pričom A sa mení na 10 a ďalšie písmená v abecednom poradí na nasledujúce čísla. Z sa tak mení na 35 a napríklad S na 28 a K na 20. V príklade získate 0720 0002 8919 8742 6353 282000
  4. Zistite zvyšok čísla získaného v bode 3 po delení číslom 97, v tomto prípade 30
  5. Zvyšok odčítajte od čísla 98 a získate tým výsledné kontrolné číslice. Ak je výsledok menší ako desať, doplňte pred číslo nulu. V uvedenom prípade tak získate kontrolné číslice 68

 

Zdroj:  Dsl.sk

Translate »