+421 917 200 900 hotline

Odhalili prvú bezpečnostnú chybu, ktorá vo Windows XP zostane neopravená

Ak eš­te stá­le pou­ží­va­te Win­dows XP, no­vo ob­ja­ve­ná bez­peč­nos­tná chy­ba v pre­hlia­da­či Inter­net Explo­rer vás mož­no vy­stra­ší. Mic­ro­soft vo svo­jom in­for­mač­nom spra­vo­daj­co­vi to­tiž va­ru­je všet­kých pou­ží­va­te­ľov, že zra­ni­teľ­nosť vy­sky­tu­jú­cu sa vo všet­kých ver­ziách Inter­net Explo­re­ra od ver­zie 6 po 11 by hac­ke­ri moh­li vy­užiť na na­bú­ra­nie do po­čí­ta­ča a zís­ka­nie všet­kých op­ráv­ne­ní, čo by im umož­ni­lo in­šta­lo­vať prog­ra­my, pris­tu­po­vať k dá­tam a ma­zať ich.

 

Chy­ba sí­ce oh­ro­zu­je všet­kých pou­ží­va­te­ľov IE, ale tí, kto­rí pra­cu­jú s nov­šou ver­ziou ope­rač­né­ho sys­té­mu Win­dows, sa zrej­me v prie­be­hu nie­koľ­kých týž­dňov doč­ka­jú op­ra­vy. No vzhľa­dom na to, že Mic­ro­soft 8. ap­rí­la pres­tal pod­po­ro­vať Win­dows XP, ide o pr­vú zná­mu bez­peč­nos­tnú chy­bu, kto­rá v tom­to ope­rač­nom sys­té­me os­ta­ne neop­ra­ve­ná. Pred tou­to mož­nos­ťou už dl­hší čas vy­strí­ha­li bez­peč­nos­tní exper­ti.

 

Pod­ľa bez­peč­nos­tnej fir­my Fi­reEye, kto­rá chy­bu od­ha­li­la, útoč­ní­ci už ak­tív­ne zneu­ží­va­jú tú­to zra­ni­teľ­nosť, no za­me­ria­va­jú sa na nov­šie ver­zie IE 9 až 11 a Ado­be Flash Player. Naj­jed­no­duch­ší spô­sob, ako sa úto­ku vy­hnúť, je pou­ží­vať iný pre­hlia­dač (napr. Chro­me, Fi­re­fox – oba sú v sú­čas­nos­ti pod­po­ro­va­né aj pre sys­tém Win­dows XP).

 

Mic­ro­soft uve­rej­nil nie­koľ­ko do­čas­ných rie­še­ní, kto­ré ma­jú pou­ží­va­te­ľov ochrá­niť pred úto­kom, a to vrá­ta­ne za­pnu­tia re­ži­mu zvý­še­né­ho za­bez­pe­če­nia EPM (v IE 11). Od­po­rú­ča pou­ží­va­te­ľom udr­žia­vať všet­ky ap­li­ká­cie ak­tuál­ne, za­pnúť fi­rewall a pou­ží­vať anti­ví­rus. O mož­nos­tiach ochra­ny sa pod­rob­nej­šie do­čí­ta­te na webe Tech­Net .

 

Zdroj: the­ver­ge.com

Translate »