+421 917 200 900 hotline

Office 2016 pre Windows príde 22. septembra

Spo­loč­nosť Mic­ro­soft ofi­ciál­ne potvr­di­la vo svo­jom blo­go­vom prís­pev­ku, že kan­ce­lár­sky ba­lík Of­fi­ce 2016 vy­dá 22. sep­tem­bra 2015. Ok­rem to­ho sa v prís­pev­ku opi­su­je aj pro­ces ak­tua­li­zá­cie pre zá­kaz­ní­kov Of­fi­ce 365 ProP­lus a pre zá­kaz­ní­kov s hro­mad­ný­mi li­cen­cia­mi.

Of­fi­ce 2016 je pl­no­fun­kčná do­ty­ko­vá ver­zia kan­ce­lár­ske­ho ba­lí­ka, ob­sa­hu­jú­ca ap­li­ká­cie Word, Excel, Power­Point, One­No­te, Out­look, Ac­cess a Pub­lis­her. Mo­bil­né ver­zie ba­lí­ka aj ver­zia pre Mac sú už k dis­po­zí­cii, naj­tr­pez­li­vej­šie mu­se­li na vy­da­nie ča­kať pou­ží­va­te­lia Win­dows. Ve­rej­ná náh­ľa­do­vá ver­zia bo­la dos­tup­ná od má­ja, tak­že pou­ží­va­te­lia si už moh­li vy­tvo­riť pred­sta­vu, ako bu­de fi­nál­ny pro­dukt vy­ze­rať.

Me­dzi naj­dô­le­ži­tej­šie no­vin­ky pa­tria no­vé gra­fy v Exce­li, zdo­ko­na­le­né kon­tin­gen­čné ta­buľ­ky, pre­ve­de­nie rov­níc pí­sa­ných ru­kou na text, spo­lup­rá­ca na úp­ra­ve do­ku­men­tov vo Wor­de. Sú­čas­ťou ap­li­ká­cií je aj no­vé vy­hľa­dá­va­cie po­le na prís­tup k fun­kciám. Of­fi­ce 2016 je ta­kis­to tes­nej­šie pre­po­je­ný s úlo­žis­kom OneD­ri­ve.

Zdroj: win­be­ta.org


Translate »