+421 917 200 900 hotline

Office 365 zjednoduší výmenu šifrovaných e-mailov

Mic­ro­soft pred­sta­vil no­vú fun­kciu s náz­vom Of­fi­ce 365 Mes­sa­ge En­cryp­tion, kto­rá umož­ní jed­no­du­ché šif­ro­va­nie e-mai­lo­vých správ.

 

Ľudia šif­ru­jú­ci e-mai­ly ma­jú zvy­čaj­ne dve vý­hra­dy: šif­ro­va­nie je pre lai­ka príl­iš ťaž­ké a prí­jem­ca sprá­vy mu­sí mať nain­šta­lo­va­ný rov­na­ký šif­ro­va­cí pro­dukt, inak sa k sprá­ve ne­dos­ta­ne. No­vá fun­kcia Of­fi­ce 365 by ma­la vy­rie­šiť oba tie­to prob­lé­my na­raz. Tzv. Of­fi­ce 365 Mes­sa­ge En­cryp­tion je im­ple­men­tá­cia už dl­ho zná­mej tech­no­ló­gie s náz­vom Exchan­ge Hos­ted En­cryp­tion (EHE), čo je sys­tém, kto­rý Exchan­ge ok­rem iné­ho vy­uží­val na za­brá­ne­nie neop­ráv­ne­né­ho pre­po­sie­la­nia ale­bo ko­pí­ro­va­nia e-mai­lov.

 

Of­fi­ce 365 Mes­sa­ge En­cryp­tion od­osie­la šif­ro­va­né mai­ly ako príl­ohu v HTML. Len čo pou­ží­va­teľ príl­ohu ot­vo­rí, zob­ra­zia sa mu inštruk­cie na prih­lá­se­nie cez kon­to Mic­ro­soft ale­bo Of­fi­ce 365. Po auto­ri­zá­cii pou­ží­va­te­ľa je sprá­va de­šif­ro­va­ná a zob­ra­ze­ná v pre­hlia­da­či po­mo­cou roz­hra­nia po­dob­né­ho Out­look Web Apps. Od­po­ve­de za­sla­né pros­tred­níc­tvom Of­fi­ce 365 Mes­sa­ge En­cryp­tion sú ta­kis­to šif­ro­va­né (ma­nuál­ne od­po­ve­de, ako nap­rík­lad tie od­os­la­né z váš­ho vlas­tné­ho e-mai­lo­vé­ho klien­ta, však šif­ro­va­né nie sú).

 

 

 

Väč­ši­na šif­ro­va­cích rie­še­ní je pre pou­ží­va­te­ľa tŕňom v pä­te, pre­to­že vy­ža­du­jú sof­tvér tre­tej stra­ny na oboch kon­coch. Niek­to­ré ap­li­ká­cie sa sna­žia o zjed­no­du­še­nie pro­ce­su, aj tak to však nie je ono. Nap­rík­lad Enig­mail uľah­ču­je prá­cu so šif­ro­va­ním OpenPGP v poš­to­vom klien­to­vi Mo­zil­la Thun­der­bird, ale stá­le vy­ža­du­je vy­tvá­ra­nie a spra­vo­va­nie ve­rej­ných aj súk­rom­ných kľú­čov. Of­fi­ce 365 Mes­sa­ge En­cryp­tion tie­to prob­lé­my od­stra­ňu­je. Je­di­ným mož­ným “prob­lé­mom” toh­to rie­še­nia mô­že byť to, že prí­jem­ca mu­sí na zob­ra­ze­nie za­šif­ro­va­nej sprá­vy mať účet Mic­ro­sof­tu.

 

Otáz­kou je, pre­čo to­to ob­me­dzenie vý­vo­já­ri ame­ric­kej spo­loč­nos­ti nez­jed­no­du­ši­li nap­rík­lad mož­nos­ťou auto­ri­zo­vať pou­ží­va­te­ľa cez služ­by tre­tích strán, ako je Fa­ce­book, Goog­le či Twit­ter.

 

Prav­da je, že niek­to­ré spo­loč­nos­ti už te­raz ne­vy­ža­du­jú, aby prí­jem­ca mal nain­šta­lo­va­ný šif­ro­va­cí prog­ram, čo ce­lý pro­ces zjed­no­du­šu­je. Nap­rík­lad Win­Zip Courier umož­ňu­je ľu­ďom po­sie­lať šif­ro­va­né príl­ohy; veľ­ké príl­ohy sú jed­no­du­cho za­sla­né ako od­kaz na hos­to­va­né šif­ro­va­né dá­ta. Rov­na­ko tak niek­to­rí vý­vo­já­ri sprís­tup­ni­li roz­ší­re­nia pre Exchan­ge, kto­ré fun­gu­jú po­dob­ne ako Of­fi­ce 365 Mes­sa­ge En­cryp­tion. Te­raz však pou­ží­va­te­lia už ne­bu­dú mu­sieť nič prác­ne doin­šta­lo­vá­vať.

 

Pou­ží­va­te­lia Of­fi­ce 365 na úrov­ni pred­plat­né­ho E3 a E4 dos­ta­nú Of­fi­ce 365 Mes­sa­ge En­cryp­tion ako štan­dar­dnú sú­časť svo­jich ta­ríf, vy­užiť ho však bu­dú môcť aj pou­ží­va­te­lia Win­dows Azu­re Rights Ma­na­ge­ment. Fun­kcia bu­de dos­tup­ná v prie­be­hu pr­vé­ho štvrťro­ka bu­dú­ce­ho ro­ka. V tom ča­se už bu­dú o ne­ja­kej for­me šif­ro­va­nia ur­či­te pre­mýš­ľať aj ďal­ší pos­ky­to­va­te­lia e-mai­lov, ako nap­rík­lad Yahoo.

 

Zdroj: com­pu­terworld.cz

Translate »