+421 917 200 900 hotline

Predĺžil Microsoft maloobchodný predaj Windows 7?

Mi­nu­lý týž­deň sa v niek­to­rých mé­diách ob­ja­vi­la sprá­va, že Mic­ro­soft v ti­chos­ti ukon­čil ma­loob­chod­ný pre­daj Win­dows 7 a po­čí­ta­če s tým­to ope­rač­ným sys­té­mom sa pres­ta­nú pre­dá­vať na bu­dú­ci rok. Sprá­vy vy­chá­dza­li z ta­buľ­ky uve­rej­ne­nej na webo­vých strán­kach Mic­ro­sof­tu. Pod­ľa nej sa do­dáv­ky Win­dows 7 pre­daj­com ukon­či­li 30. ok­tób­ra 2013 a po­čí­ta­če, kto­ré ma­jú pre­din­šta­lo­va­ný ten­to ope­rač­ný sys­tém, by sa ma­li pre­dá­vať len do 30. ok­tób­ra 2014.

.

.

 

No po uve­rej­ne­ní tých­to správ bol web Mic­ro­sof­tu ak­tua­li­zo­va­ný a te­raz hlá­si, že o osu­de toh­to ope­rač­né­ho sys­té­mu eš­te ne­bo­lo roz­hod­nu­té, a te­da je­ho dis­tri­bú­cia pok­ra­ču­je.

 

 

 

 

.

Ak­tua­li­zá­cia sa však tý­ka len an­glic­kej ver­zie strá­nok, na slo­ven­skej ver­zii zos­ta­la pô­vod­ná ta­buľ­ka, pod­ľa kto­rej sa do­dáv­ky Win­dows 7 do ob­chod­nej sie­te skon­či­li 30. ok­tób­ra.

 

Je­den z dô­vo­dov, pre­čo sa v Red­mon­de eš­te de­fi­ni­tív­ne ne­roz­hod­li o ukon­če­ní pre­da­ja Win­dows 7, mô­že byť aj ten, že ten­to OS je stá­le veľ­mi ob­ľú­be­ný a pod­ľa naj­nov­ších in­for­má­cií spo­loč­nos­ti Net Ap­pli­ca­tions mno­hé pod­ni­ky eš­te zva­žu­jú up­gra­de naň z Win­dows XP, kto­ré­ho pod­po­ru ukon­čí Mic­ro­soft 8. ap­rí­la 2014.

 

No osud Win­dows 8 sa ani v ak­tua­li­zo­va­nej ver­zii nez­me­nil – je­ho do­dáv­ky do ma­loob­chod­nej sie­te bu­dú ukon­če­né už 31. ok­tób­ra 2014.

 

 

Zdroj: neowin.net

Translate »