+421 917 200 900 hotline

Prehľad: Antivírusy pre Windows dostupné zadarmo

Naj­mä v sú­vis­los­ti s tým, ako sa blí­ži ko­niec pod­po­ry Win­dows XP a Mic­ro­soft už na­ďa­lej neu­mož­ní stiah­nu­tie bez­plat­né­ho anti­ví­ru­su Se­cu­ri­ty Es­sen­tials pre ten­to sys­tém, ras­tie zá­ujem o al­ter­na­tív­ne bez­peč­nos­tné rie­še­nia, kto­ré by bo­li k dis­po­zí­cii aj za­dar­mo.

 

Vý­rob­co­via anti­ví­ru­sov už na­pos­pol potvr­di­li, že bu­dú v pod­po­re Win­dows XP pok­ra­čo­vať aj na­ďa­lej (viac poz­ri člá­nok Preh­ľad: Do­ke­dy bu­de váš anti­ví­rus pod­po­ro­vať Win­dows XP?), pre­to sto­jí za to uro­biť si as­poň preh­ľad v tom, aké rie­še­nia sú k dis­po­zí­cii a aké mož­nos­ti a ob­me­dzenia ma­jú.

 

Lo­gic­ky pla­tí, že veľ­kí hrá­či na tr­hu po­nú­ka­jú „od­ľah­če­né” ver­zie svo­jich rie­še­ní čas­to len na do­má­ce a ne­ko­mer­čné pou­ži­tie, ale pri tro­che sna­hy mož­no náj­sť aj ob­stoj­né bez­plat­né rie­še­nia dos­tup­né pre štát­ne in­šti­tú­cie, ško­ly či do­kon­ca pre bež­né ko­mer­čné or­ga­ni­zá­cie. Viac už náj­de­te v nas­le­du­jú­com preh­ľa­de.

 

Bez­plat­né anti­ví­ru­sy na ne­ko­mer­čné pou­ži­tie

 

Avast! Free Anti­vi­rus

 

Bez­plat­ná ver­zia Avast pat­rí me­dzi naj­ob­ľú­be­nej­šie na tr­hu a svo­ji­mi fun­kcia­mi mô­že ľah­ko kon­ku­ro­vať aj mno­hým pla­te­ným ver­ziám. Je to­tiž vy­ba­ve­ná kom­plet­nou zá­klad­nou fun­kcio­na­li­tou vrá­ta­ne ochra­ny v reál­nom ča­se, de­tek­ciou spaj­vé­ru, nie­koľ­ký­mi ske­no­va­cí­mi re­ži­ma­mi, e-mai­lo­vým ští­tom, ochra­nou in­stant mes­sa­gin­gu a sie­ťo­vou bez­peč­nos­ťou. V ne­zá­vis­lých tes­toch bez­plat­ných anti­ví­ru­sov kon­čí Avast zvy­čaj­ne na pop­red­ných prieč­kach. Sú­čas­ne je to ap­li­ká­cia, kto­rá je veľ­mi ne­ná­roč­ná na sys­té­mo­vé zdro­je, tak­že na väč­ši­ne po­čí­ta­čov ani nes­poz­ná­te, že beží.

 

Čo sa tý­ka pod­po­ry ope­rač­ných sys­té­mov, za­hŕňa všet­ko od Win­dows XP až po 32-bi­to­vé a 64-bi­to­vé Win­dows 8.1. Na bez­plat­né pou­ži­tie (po­čas 1 ro­ka) sa však tre­ba po stiah­nu­tí eš­te re­gis­tro­vať a Avast má po­mer­ne prep­ra­co­va­ný ob­chod­ný mo­del, po­mo­cou kto­ré­ho sa sna­ží pou­ží­va­te­ľov pres­ved­čiť, aby preš­li na pla­te­nú ver­ziu.

 

Avi­ra Free Anti­vi­rus

 

Ho­ci spo­loč­nosť Avi­ra je v SR stá­le po­mer­ne nez­ná­ma, aj jej bez­plat­ný anti­ví­rus pat­rí me­dzi veľ­mi dob­re vy­ba­ve­né rie­še­nia s bo­ha­tou fun­kcio­na­li­tou. Vy­zna­ču­je sa hlav­ne veľ­mi prí­ve­ti­vým pou­ží­va­teľ­ským roz­hra­ním, rých­lou ak­tua­li­zá­ciou anti­ví­ru­so­vých de­fi­ní­cií, ochra­nou v reál­nom ča­se a pod­po­rou všet­kých edí­cií Win­dows od XP SP2. Ske­no­va­nie po­čí­ta­ča je sí­ce po­mal­šie, naj­mä ak má­te veľ­ký a veľ­mi za­pl­ne­ný disk, ale fun­gu­je dôk­lad­ne a spo­ľah­li­vo. De­tek­cia sa za­me­ria­va na ši­ro­ké spek­trum mal­vé­ru, ako sú čer­vy, root­ki­ty, trój­ske ko­ne aj kla­sic­ké ví­ru­sy.

 

AVG Anti­vi­rus Free

 

Ďal­šia stá­li­ca na Slo­ven­sku je AVG Anti­vi­rus Free, údaj­ne vô­bec naj­sťa­ho­va­nej­šie bez­plat­né bez­peč­nos­tné rie­še­nie na sve­te. Aj to do­ká­že svo­jou fun­kcio­na­li­tou sme­lo kon­ku­ro­vať kla­sic­kým ko­mer­čným ap­li­ká­ciám, a ho­ci je opi­so­va­né ako úpl­ne zá­klad­ný anti­ví­ru­so­vý pro­dukt, kom­bi­nu­je nie­koľ­ko mo­du­lov, ako sú Lin­kScan­ner (tech­no­ló­gia preh­ľa­dá­va­jú­ca od­ka­zy na strán­kach, či sa za ni­mi nes­krý­va škod­li­vý web), ochra­na e-mai­lov a an­ti-root­kit.

 

Veľ­kou vý­ho­dou AVG sú níz­ke sys­té­mo­vé ná­ro­ky, le­bo si vy­sta­čí s po­čí­ta­čom s pro­ce­so­rom s tak­to­va­cou frek­ven­ciou oko­lo 1,5 GHz a s 512 MB ​​RAM. Pod­po­ro­va­né sú tak star­šie, ako aj nov­šie edí­cie Win­dows, do ver­zie AVG Anti­vi­rus 2013 bol ofi­ciál­ne pod­po­ro­va­ný do­kon­ca aj Win­dows 2000. Na za­kú­pe­nie pla­te­nej ver­zie vás po­tom AVG bu­de pra­vi­del­ne vy­zý­vať pros­tred­níc­tvom za­bu­do­va­ných rek­lám.

 

Bit­de­fen­der Anti­vi­rus Free Edi­tion

 

Ak hľa­dá­te skôr tra­dič­nej­šie po­ňa­té anti­ví­ru­so­vé rie­še­nie, kto­ré ne­bu­de sú­čas­ne zlo­ži­tou a veľ­kou ap­li­ká­ciou a na­vy­še je úpl­ne za­dar­mo, mô­že pre vás byť dob­rou voľ­bou Bit­de­fen­der Anti­vi­rus Free Edi­tion.

 

Bit­de­fen­der Anti­vi­rus Free Edi­tion za­hŕňa ši­ro­ké spek­trum slu­žieb, ako je ochra­na pro­ti ví­ru­som v reál­nom ča­se, rých­ly sken sys­té­mu, nap­lá­no­va­né ske­no­va­nie ale­bo ho­ci pre­pí­na­teľ­né pou­ží­va­teľ­ské roz­hra­nie, kto­ré bu­de zod­po­ve­dať pot­re­bám za­čia­toč­ní­kov i pok­ro­či­lej­ších pou­ží­va­te­ľov. Prep­ra­co­va­ný je aj sys­tém no­ti­fi­ká­cií, po­doz­ri­vé sú­bo­ry mož­no od­osie­lať na ana­lý­zu do la­bo­ra­tó­rií Bit­de­fen­de­ra. Aj v tom­to prí­pa­de sú sys­té­mo­vé ná­ro­ky níz­ke, vý­rob­ca však od­po­rú­ča v prí­pa­de in­ten­zív­nych ak­ti­vít na inter­ne­te vy­užiť rad­šej kom­plexnej­šie ko­mer­čné rie­še­nie.

 

Me­dzi ďal­šie po­da­re­né bez­peč­nos­tné rie­še­nia za­dar­mo mož­no za­ra­diť Pan­da Cloud Anti­vi­rus Free Edi­tion ale­bo Zo­neA­larm Free Anti­vi­rus + Fi­rewall, kto­rý mož­no na­vy­še vy­uží­vať bez­plat­ne nie­len na do­má­ce na­sa­de­nie, ale le­gál­ne aj pre ne­zis­ko­vé or­ga­ni­zá­cie, štát­ne in­šti­tú­cie, vlád­ne agen­tú­ry a pre ško­ly.

 

Bez­peč­nos­tné rie­še­nia na ko­mer­čné i ne­ko­mer­čné pou­ži­tie

 

Co­mo­do Anti­Vi­rus

 

Ho­ci to­to rie­še­nie ne­pat­rí me­dzi naj­zná­mej­šie, ur­či­te mô­že svo­jou vý­ba­vou a fun­kcia­mi veľ­kým znač­kám sme­lo kon­ku­ro­vať. Co­mo­do Anti­Vi­rus je vy­ba­ve­ný ochra­nou v reál­nom ča­se, rých­ly­mi auto­ma­tic­ký­mi ak­tua­li­zá­cia­mi či do­kon­ca tech­no­ló­giou De­fen­se+ na mož­nosť spúš­ťa­nia po­doz­ri­vých ap­li­ká­cií v san­dboxe (te­da v izo­lo­va­nom pros­tre­dí). Me­dzi ďal­šie be­ne­fi­ty pa­tria jed­no­du­ché pou­ží­va­teľ­ské roz­hra­nie, lo­go­va­nie uda­los­tí a naj­mä veľ­mi níz­ke ná­ro­ky na sys­té­mo­vú pa­mäť. Kon­fi­gu­rá­cia mô­že byť pre za­čia­toč­ní­kov tro­chu ná­roč­nej­šia, ale mož­no ho vy­uží­vať aj s de­faul­tným nas­ta­ve­ním. K dis­po­zí­cii je ok­rem ver­zie pre PC aj edí­cia pre Mac.

 

Ses­ter­ský­mi ap­li­ká­cia­mi sú Co­mo­do Inter­net Se­cu­ri­ty či Co­mo­do Fi­rewall, kto­ré sú ta­kis­to dos­tup­né na stiah­nu­tie úpl­ne za­dar­mo a ich veľ­ká vý­ho­da je mož­nosť pou­ži­tia tak na súk­rom­né, ako aj na ko­mer­čné úče­ly bez akých­koľ­vek ob­me­dze­ní. Ide tak v sú­čas­nos­ti o je­di­ných zá­stup­cov pro­fe­sio­nál­nej­ších rie­še­ní, kto­ré mož­no za­dar­mo bez prob­lé­mov na­sa­diť aj vo fi­rem­ných pros­tre­diach.

 

Spo­loč­nosť Co­mo­do má to­tiž svoj ​​ob­chod­ný mo­del pos­ta­ve­ný skôr na pos­ky­to­va­ní per­so­na­li­zo­va­ných bez­peč­nos­tných slu­žieb či na pre­da­ji cer­ti­fi­ká­tov SSL a jej bez­plat­né bez­peč­nos­tné rie­še­nia ma­jú slú­žiť skôr na zvý­še­nie pres­tí­že a po­ve­do­mia o tej­to znač­ke.

 

Ďal­šie bez­plat­né anti­ví­ru­sy na ko­mer­čné na­sa­de­nie

 

Me­dzi ďal­šie bez­peč­nos­tné rie­še­nia, kto­ré mož­no pou­ží­vať bez akých­koľ­vek reš­trik­cií aj vo fi­rem­nom pros­tre­dí, pat­rí nie­koľ­ko me­nej zná­mych freewaro­vých ap­li­ká­cií, za kto­rý­mi zvy­čaj­ne nes­to­ja ta­ké veľ­ké tí­my, ako to bo­lo v pred­chá­dza­jú­cich prí­pa­doch. Pred ich prí­pad­ným na­sa­de­ním vo fi­rem­nom pros­tre­dí pre­to od­po­rú­ča­me dôk­lad­ne pres­kú­šať ich mož­nos­ti a schop­nos­ti. Ide nap­rík­lad o Im­mu­net, Na­no Anti­vi­rus či UnThreat Anti­vi­rus. Ta­kis­to v úvo­de spo­mí­na­ný Mic­ro­soft Se­cu­ri­ty Es­sen­tials mož­no vy­užiť aj pre men­šiu fir­mu, pod­ľa li­cen­čných pod­mie­nok ho však mož­no nain­šta­lo­vať na­naj­výš na 10 PC.

 

 

Zdroj: ICT ma­na­žer

Translate »