+421 917 200 900 hotline

Sociálna sieť LinkedIn údajne zneužíva emailové adresy používateľov

Lin­ke­dIn je naj­väč­šia „biz­nis” so­ciál­na sieť na sve­te. Na strán­ke je re­gis­tro­va­ných viac ako 238 mi­lió­nov pou­ží­va­te­ľov, vrá­ta­ne ve­dú­cich pra­cov­ní­kov kaž­dej spo­loč­nos­ti, kto­rá je uve­de­ná v reb­ríč­ku For­tu­ne 500.

 

Pou­ží­va­te­lia sa však sťa­žu­jú, že Lin­ke­dIn zís­ka­va no­vé re­gis­trá­cie ne­ka­lý­mi prak­ti­ka­mi – údaj­ne vy­uží­va emai­lo­vé ad­re­sy exis­tu­jú­cich pou­ží­va­te­ľov, aby os­lo­vil no­vých ľu­dí. Spor me­dzi nes­po­koj­ný­mi pou­ží­va­teľ­mi a so­ciál­nou sie­ťou sa dos­tal až na súd. Ok­rem sna­hy za­sta­viť to­to ko­na­nie chcú ža­lob­co­via zís­kať časť zo zis­kov, kto­ré Lin­ke­dIn ta­kým­to spô­so­bom za­ro­bil.

 

Lin­ke­dIn vy­ža­du­je pri re­gis­trá­cii za­da­nie exter­nej emai­lo­vej ad­re­sy. Po­čas toh­to pro­ce­su si však so­ciál­na sieť údaj­ne stiah­ne kon­tak­tné in­for­má­cie os­tat­ných osôb, s kto­rý­mi pou­ží­va­teľ v mi­nu­los­ti ko­mu­ni­ko­val a to aj bez nut­nos­ti za­da­nia hes­la. Zís­ka­né emai­lo­vé ad­re­sy nás­led­ne vy­uži­je na roz­pos­la­nie poz­vá­nok.

 

Ho­ci Lin­ke­dIn tie­to tvr­de­nia ve­rej­ne od­mie­ta, via­ce­rí pou­ží­va­te­lia tvr­dia opak. De­bo­rah La­gu­ta­ris tvr­dí, že Lin­ke­dIn v jej me­ne kon­tak­to­val viac ako 3000 osôb. So svo­jou skú­se­nos­ťou sa pri­pá­ja aj Jef­frey Barr. „Je­ho” email dos­ta­li aj ľu­dia, s kto­rý­mi ne­ko­mu­ni­ko­val viac ako 10 ro­kov. Pod­ľa ža­lob­cov je tak­tiež ne­mož­né za­sta­viť pro­ces zneu­ží­va­nia emai­lo­vých adries. Pou­ží­va­te­lia ne­ma­jú k dis­po­zí­cií žiad­ne nas­ta­ve­nie, kto­ré by to moh­lo ov­plyv­niť.

 

Zdroj: bloom­berg.com

Translate »