+421 917 200 900 hotline

Úprava registra umožní využívať aktualizácie pre Windows XP až do roku 2019

Ho­ci pod­po­ra Win­dows XP v edí­ciách Ho­me a Pro­fes­sio­nal sa skon­či­la v ap­rí­li 2014, ver­zie Em­bed­ded sú stá­le pod­po­ro­va­né. Jed­no­du­chou úp­ra­vou re­gis­tra mož­no do­cie­liť to, že sa váš ope­rač­ný sys­tém bu­de tvá­riť ako Win­dows XP Em­bed­ded POS­Rea­dy a bu­de dos­tá­vať ak­tua­li­zá­cie eš­te ďal­ších päť ro­kov. Nej­de o žiad­ny pod­vod­ný trik ale­bo za­vá­dza­jú­cu služ­bu, kto­rých sa na­po­kon po exspi­rá­cii Win­dows XP ob­ja­vi­lo na inter­ne­te mno­ho, ale o sku­toč­ne fun­gu­jú­ci a spo­ľah­li­vý pos­tup.

 

Ako tvr­di­lo množ­stvo ana­ly­ti­kov, ukon­če­nie pod­po­ry Win­dows XP bol zo stra­ny Mic­ro­sof­tu hlav­ne ob­chod­ný ťah, nie tech­no­lo­gic­ká nut­nosť. Em­bed­ded ver­zie Win­dows XP sa vy­uží­va­jú v rôz­nych prie­my­sel­ných za­ria­de­niach, kios­koch, ter­mi­ná­loch a auto­ma­toch a ich jad­ro a ve­ľa kom­po­nen­tov sú prak­tic­ky to­tož­né s bež­ný­mi OS a pre ne Mic­ro­soft prip­ra­vu­je ak­tua­li­zá­cie ďa­lej. Bo­lo te­da len otáz­kou ča­su, než niek­to prí­de na trik, ako tie­to ak­tua­li­zá­cie vy­užiť.

 

Ako up­ra­viť re­gis­tre Win­dows XP na ďal­šie zís­ka­va­nie ak­tua­li­zá­cií

 

O tom, ako Win­dows XP Ho­me ale­bo Pro­fes­sio­nal up­ra­viť, aby aj na­ďa­lej zís­ka­va­li ak­tua­li­zá­cie, in­for­mo­val Wayne Williams z webu Be­ta­News a sa­mi sme ten­to pos­tup ove­ri­li. Sta­čí na je­ho reali­zá­ciu jed­no­du­cho vy­tvo­riť v Poz­nám­ko­vom blo­ku ale­bo v inom texto­vom edi­to­re kla­sic­ký texto­vý sú­bor s prí­po­nou .Reg, do kto­ré­ho vlo­ží­te nas­le­du­jú­ci ob­sah:

 

Win­dows Re­gis­try Edi­tor Ver­sion 5.00
[HKEY_LO­CAL_MA­CHI­NESYS­TEMWPAPos­Rea­dy]
„In­stalled”=dword:00000001

 

 

Nás­led­ne sú­bor dvoj­kli­kom spus­tí­te a im­por­tu­je­te ob­sah do re­gis­trov. Prí­pad­ne mož­no to­to vlo­že­nie vy­ko­nať aj ruč­ne cez Re­ge­dit vy­tvo­re­ním prís­luš­né­ho zá­zna­mu. Vý­sle­dok sa pre­ja­ví okam­ži­te, pre­to­že len čo po­tom nav­ští­vi­te služ­bu Win­dows Up­da­te, uvi­dí­te v nej už nie­koľ­ko no­vých ak­tua­li­zá­cií pre va­še Win­dows XP, kto­ré bu­de­te môcť nain­šta­lo­vať.

 

Pod­po­ra by ma­la tr­vať až do 9. ap­rí­la 2019 a vý­ho­dou je, že ten­to pos­tup je úpl­ne le­gál­ny a ni­ja­ko tým ne­po­ru­šu­je­te li­cen­ciu. Fun­gu­je pre 32-bi­to­vé edí­cie Win­dows, ak vy­uží­va­te 64-bi­to­vé Win­dows XP, od­po­rú­ča­me vy­skú­šať pos­tup zve­rej­ne­ný na tej­to strán­ke: http://www.se­bijk.com/com­mu­ni­ty/board15-ot­her/board73-tu­to­rials/2985-get­ting-xp-up­da­tes/

 

Nie je to mož­no do­ko­na­lé, ale je to lep­šie ako nič

 

Sa­moz­rej­me, reak­cia Mic­ro­sof­tu nie je príl­iš priaz­ni­vá, o mož­nos­ti úp­ra­vy re­gis­tra je­ho zá­stup­co­via dob­re ve­dia, ale na­priek to­mu pred ňou zá­kaz­ní­kov va­ru­jú. Vzhľa­dom na to, že Win­dows XP Ho­me a Pro­fes­sio­nal ob­sa­hu­jú niek­to­ré kom­po­nen­ty na­vy­še op­ro­ti Win­dows XP Em­bed­ded, a te­da ke­by zra­ni­teľ­nosť bo­la ob­siah­nu­tá v nich, po­tom tie­to kom­po­nen­ty, sa­moz­rej­me, op­ra­ve­né ne­bu­dú. Mic­ro­soft te­da ho­vo­rí, že ri­zi­ká aj po úp­ra­ve re­gis­trov a in­šta­lá­cii ak­tua­li­zá­cií pretr­vá­va­jú a že nej­de o ofi­ciál­ny pos­tup. Pod­ľa Mic­ro­sof­tu je vraj naj­lep­ším kro­kom ak­tua­li­zá­cia na mo­der­nej­ší sys­tém, naj­lep­šie na Win­dows 8.1.

 

Čo k to­mu do­dať? Az­da len toľ­ko, že aj čias­toč­né ak­tua­li­zá­cie za­me­ra­né na jad­ro a spo­loč­né kom­po­nen­ty všet­kých edí­cií Win­dows XP sú stá­le lep­šie ako žiad­ne ak­tua­li­zá­cie a aj tak­to up­da­to­va­ný sys­tém bu­de znač­ne bez­peč­nej­ší než sys­tém, pre kto­rý sa ak­tua­li­zá­cie už vô­bec ne­do­dá­va­jú. Na­vy­še spo­loč­ných kom­po­nen­tov tých­to sys­té­mov je dr­vi­vá väč­ši­na (chý­ba len ta­ké „drob­nos­ti” ako nap­rík­lad Win­dows XP Tour, prih­lá­se­ný Pro­duct Ac­ti­va­tion, MSN Explo­rer, Win­dows Fi­le Pro­tec­tion, Out-of-box Expe­rien­ce a po­dob­ne). Os­tat­ne Win­dows XP sa stá­le pou­ží­va na viac než štvr­ti­ne po­čí­ta­čov na ce­lom sve­te (za­tiaľ čo Win­dows 8 a Win­dows 8.1 v súč­te len o nie­čo viac ako na de­sa­ti­ne) a opí­sa­ný trik mô­že vý­raz­ne zní­žiť ri­zi­ká ich pou­ží­va­nia po exspi­rá­cii, na kto­ré sa ve­ľa fi­riem aj kon­co­vých pou­ží­va­te­ľov od­hod­la­lo.

 

Zdroj: ICT ma­na­žer