+421 917 200 900 hotline

Úvaha: Prichádza éra bezplatných operačných systémov?

Rok 2013 pri­nie­sol v ob­las­ti IT rad zmien a naj­mä pre tra­dič­ných hrá­čov bol pl­ný vý­ziev a dô­raz­ných po­žia­da­viek na zme­ny. Tý­ka sa to aj Mic­ro­sof­tu, kto­rý sa dos­tal so svo­ji­mi Win­dows pod neo­by­čaj­ne sil­ný tlak zo stra­ny “no­vých” ope­rač­ných sys­té­mov, ako sú An­droid, Chro­me či iOS. Tie sú na­vy­še do­dá­va­né za­dar­mo a bez­plat­né sú aj ich up­gra­dy na vy­ššie ver­zie.

 

Ho­ci Mic­ro­soft sa do­te­raz dr­ží sú­čas­nej stra­té­gie pre­da­ja li­cen­cií des­kto­po­vých i mo­bil­ných Win­dows aj ich up­gra­dov a nech­ce z nej uh­núť, je pod­ľa ana­ly­ti­kov len otáz­kou ča­su, ke­dy bu­de do­nú­te­ný tú­to stra­té­giu zá­sad­ným spô­so­bom pre­hod­no­tiť. V PC sve­te je je­ho po­zí­cia za­tiaľ neoh­ro­ze­ná, ale spo­lu s nás­tu­pom no­vých ty­pov mo­bil­ných prís­tro­jov sa to­to ra­di­kál­ne me­ní.

 

Ope­rač­ný sys­tém už neh­rá ro­lu

 

Post-PC svet sa to­čí už hlav­ne oko­lo za­ria­de­ní a služ­bách, kto­ré sú na nich dos­tup­né. Sa­mot­ný ope­rač­ný sys­tém us­tu­pu­je do po­za­dia a strá­ca na svo­jom pô­vod­nom vý­zna­me. To si dob­re uve­do­mu­je aj Mic­ro­soft, ho­ci to na pr­vý poh­ľad ne­mu­sí byť zrej­mé. Pod­ľa ana­ly­ti­kov bu­de pre uží­va­te­ľa čo­raz me­nej ak­cep­to­va­teľ­né pla­tiť za ope­rač­ný sys­tém ale­bo do­kon­ca za pre­chod na nov­šiu ver­ziu, čo by ma­lo byť skôr v zá­uj­me je­ho do­dá­va­te­ľa, pre­to­že tak bu­de môcť po­núk­nuť aj no­vé služ­by a tým zvý­šiť svo­je zis­ky. Tou­to ces­tou sa už vy­dal App­le, kto­rý po­nú­ka ak­tua­li­zá­cie na OS X 10.9 Ma­ve­ricks všet­kým svo­jim zá­kaz­ní­kom.

 

Mož­nosť bez­plat­nej ak­tua­li­zá­cie na naj­nov­šiu ver­ziu je pre do­dá­va­te­ľa OS vý­ho­dou aj v tom, že ob­me­dzí mož­nosť frag­men­tá­cie a sú­bež­nej exis­ten­cie rad ver­zií svoj­ho OS na tr­hu. To je ty­pic­kým prob­lé­mom nie­len Win­dows, ale nap­rík­lad aj An­droi­du, kto­ré­ho ak­tua­li­zá­cie sú sí­ce bez­plat­né, ale pre rad prís­tro­jov nie sú k dis­po­zí­cii a ich ma­ji­te­lia tak zos­tá­va­jú u star­ších ver­zií. To ok­rem iné­ho kom­pli­ku­je ži­vot aj vý­vo­já­rom, kto­rí mu­sia prac­ne ap­li­ká­cie la­diť pre už po­mer­ne od­liš­né ver­zie jad­ra. Nao­pak App­le už len šesť týž­dňov po vy­da­ní iOS 7 vy­hla­so­val, že tá­to no­vá ver­zia je­ho mo­bil­né­ho OS je nain­šta­lo­va­ná na tak­mer troch štvr­ti­nách (74 %) kom­pa­ti­bil­ných za­ria­de­niach.

 

 

Roz­die­ly me­dzi ope­rač­ný­mi sys­té­ma­mi miz­ne

 

Ho­ci sa to ne­mu­sí zdať tiež na pr­vý poh­ľad zrej­mé, dneš­né ope­rač­né sys­té­my sa svo­jou po­do­bou vý­raz­ne zbli­žu­jú a skor­šie os­tré hra­ni­ce sa rú­ca­jú. Všet­ky mo­der­né OS to­tiž kla­dú dô­raz na on-li­ne dos­tup­nosť bo­ha­tých slu­žieb a ap­li­ká­cií pre svo­jich pou­ží­va­te­ľov, pra­cu­jú s mo­men­tál­nym kon­textom a po­lo­hou uží­va­te­ľa a sna­žia sa po­núk­nuť pri­ro­dze­né ov­lá­da­nie aj kon­zu­má­ciu ob­sa­hu. Ten­to trend je spo­je­ný so štan­dar­di­zá­ciou fun­kcií a ak by sa niek­to­rý z vý­rob­cov roz­ho­dol ísť iným sme­rom, čos­ko­ro zis­tí, že je­ho uží­va­teľ­ská zá­klad­ňa sa rých­lo ten­ší. Prie­kop­ní­kom v tej­to ob­las­ti bol App­le, kto­ré­ho App­le Sto­re, iTu­nes ale­bo iC­loud sa stal vzo­rom pre ďal­ších hrá­čov na tr­hu.

 

Av­šak zbli­žo­va­nie po­do­by ope­rač­ných sys­té­mov je opäť ďal­ším dô­vo­dom k to­mu za­ob­sta­rať si bez­plat­ný OS a nie si ho ku­po­vať. Pre­to­že k nie­čo­mu ta­ké­mu už nie je prak­tic­ky dô­vod.

 

Sú­čas­ný zá­kaz­ník je ochot­ný za­pla­tiť si za kva­lit­ný prís­troj, za rých­le dá­to­vé pri­po­je­nie a tiež za služ­by, kto­ré vy­uží­va. To sú je­ho prio­ri­ty. Ale nie za up­gra­dy OS, a ak je k ta­ké­mu­to ná­ku­pu do­nú­te­ný ume­lo, nap­rík­lad ukon­če­ním pod­po­ry sys­té­mu s nut­nos­ťou za­kú­piť nov­šie, ne­bu­de z ta­ké­ho kro­ku príl­iš nad­še­ný a v naj­bliž­šej mož­nej chví­li sa za­čne ob­ze­rať po dos­tup­nej al­ter­na­tí­ve.

 

Bez­plat­né OS sa svo­jim vý­rob­com bo­ha­to za­pla­tí

 

Mic­ro­soft sta­vil všet­ko na no­vé Win­dows 8/8.1 a ich roz­hra­nia pris­pô­so­bil dneš­né­mu tren­du do­ty­ko­vé­ho ov­lá­da­nia. Pod­ľa ana­ly­ti­kov je však bez­pod­mie­neč­ne nut­né, aby pris­pô­so­bil aj svoj ​​ob­chod­ný mo­del, čo sa do­te­raz nes­ta­lo. Aj to je pod­ľa niek­to­rých z nich dô­vo­dom k chlad­né­mu pri­ja­tiu toh­to ope­rač­né­ho sys­té­mu.

 

Mic­ro­soft je stá­le do veľ­kej mie­ry zá­vis­lý na pre­da­ji Win­dows, za­tiaľ čo je­ho kon­ku­ren­ti ako App­le či Goog­le už vý­raz­ne pro­fi­tu­jú zo slu­žieb, kto­ré im nao­pak pri­ná­ša dl­ho­do­bý prí­jem, na roz­diel od jed­no­ra­zo­vej kú­py, ako je to­mu v prí­pa­de Win­dows. Bez­plat­ný ope­rač­ný sys­tém sa tak svo­jim vý­rob­com v dôs­led­ku bo­ha­to za­pla­tí a je akým­si lá­kad­lom na uží­va­te­ľa. Ide te­da o to dať mu za­dar­mo nás­troj, kto­rý ob­sa­hu­je prís­tup k pla­te­ným služ­bám a z nich po­tom pro­fi­to­vať (ide tak o aký­si va­riant ob­ľú­be­nej freemium sché­my).

 

V kaž­dom prí­pa­de ide o mo­del, kto­rý bu­de v nas­le­du­jú­cich ro­koch jed­noz­nač­ne ví­ťa­ziť nad tra­dič­ným prís­tu­pom a ak bu­de chcieť Mic­ro­soft zos­tať v hre, ne­bu­de mať pod­ľa mno­hých ana­ly­ti­kov inú mož­nosť, než svoj ​​ob­chod­ný mo­del tej­to zme­ne pris­pô­so­biť a po­nú­kať Win­dows zdar­ma všet­kým.

 

Zdroj: ICT ma­na­žer

 


Translate »