+421 917 200 900 hotline

Viac ako polovica ukradnutých notebookov je bez akéhokoľvek systému na ochranu dát

Fi­rem­né no­te­boo­ky sa naj­čas­tej­šie strá­ca­jú pri ces­to­va­ní. Le­tis­ko­vé ter­mi­ná­ly, dop­rav­né pros­tried­ky, sta­ni­ce či par­ko­vis­ká a di­aľ­nič­né od­po­čí­vad­lá sa sta­li osud­ný­mi kaž­dej dru­hej ok­rad­nu­tej fir­me.

 

Na Slo­ven­sku (57,1 %) a v Čes­kej re­pub­li­ke (54,2 %) to tak bo­lo do­kon­ca vo viac ako po­lo­vi­ci prí­pa­dov. Od­ha­lil to pries­kum me­dzi 744 fir­ma­mi, or­ga­ni­zo­va­ný spo­loč­nos­ťou In­tel v šty­roch stre­doeuróp­skych kra­ji­nách – Čes­kej re­pub­li­ke, Ma­ďar­sku, Poľ­sku a na Slo­ven­sku.

 

Len čo mo­bil­né za­ria­de­nie opúš­ťa fir­mu, ri­zi­ko sa vý­raz­ne zvy­šu­je. Ale ani keď no­te­book zos­tá­va vo fir­me, nie je v úpl­nom bez­pe­čí. Sved­čí o tom nap­rík­lad prek­va­pi­vo viac ako tre­ti­na (34,7 %) no­te­boo­kov uk­rad­nu­tých pria­mo v poľ­ských fir­mách, ove­ľa lep­šie ne­do­pad­li ani čes­ké fir­my, kde sa na pra­co­vis­ku strá­ca kaž­dý tre­tí no­te­book (29,2 %). O nie­čo bez­peč­nej­šie je v ma­ďar­ských (19,2 %) a slo­ven­ských (22,5 %) fir­mách. Vý­sled­ných 26,4 % stra­te­ných no­te­boo­kov pria­mo v stre­doeuróp­skych fir­mách je tak­mer dvoj­ná­sob­ne viac ako v ame­ric­kých fir­mách, kde pod­ľa po­rov­na­teľ­ných vý­sled­kov zmiz­lo iba 12 % no­te­boo­kov.

 


Pod­ľa pries­ku­mu sa mu­se­li v re­gió­ne stred­nej Euró­py stra­tou no­te­boo­ku za­obe­rať tri z de­sia­tich fi­riem s veľ­kos­ťou nad sto za­mes­tnan­cov. Prak­tic­ky všet­ky ok­rad­nu­té fir­my za väč­šie ne­bez­pe­čen­stvo spät­ne vy­hod­no­cu­jú skôr stra­tu fi­rem­ných dát ako stra­tu har­dvé­ru. Kým ce­na har­dvé­ru sa po­hy­bu­je na úrov­ni 1200 eur, hod­no­tu stra­te­ných dát si fir­my v prie­me­re ce­nia na 7082 EUR. Naj­vyš­šia je v Poľ­sku (7739 eur), ďa­lej v Čes­kej re­pub­li­ke (7333 eur), v Ma­ďar­sku (7259 eur) a naj­niž­šia je na Slo­ven­sku (6000 eur). V tých­to su­mách je ok­rem vy­čís­le­nia ce­ny stra­te­ných dát za­kal­ku­lo­va­né aj du­šev­né vlas­tníc­tvo a stra­ta pro­duk­ti­vi­ty pra­cov­ní­ka, rov­na­ko aj čas za­mes­tnan­cov fir­my či exter­ných od­bor­ní­kov, kto­rí sa in­ci­den­tom za­obe­ra­jú. Väč­ši­nu fi­riem mô­že stra­ta jed­né­ho no­te­boo­ku, naj­mä ak ide o za­ria­de­nie ve­dú­ce­ho pra­cov­ní­ka, dos­tať do exis­ten­čných prob­lé­mov.

 

Zdroj: itnews.sk

Translate »