+421 917 200 900 hotline

Novinky

  • Cisco vydalo aplikáciu Security Connector pre iOS pre lepšie zabezpečenie firemných iPhonov a iPadov 3. January 2018 Spoločnosť Cisco oznámila vydanie aplikácie Cisco Security Connector, ktorá je určená špeciálne pre zariadenia Apple s operačným systémom iOS. Ide o prvú aplikáciu, ktorá ponúka podnikom vyššiu úroveň viditeľnosti a kontroly nad správaním týchto zariadení v sieti, čím zefektívňuje ich zabezpečenie. Aplikácia Cisco Security Connector je už dostupná v online obchode App Store. Organizácie stále častejšie podporujú prácu na diaľku a mobilitu zamestnancov. ... viac
  • Microsoft Súborový systém NTFS nahradí ReFS 14. June 2017 Používatelia Twitteru @AndItsTito a @GrandMofongo objavili v kompilácii Microsoftu, ktorú spoločnosť minulý týždeň omylom poskytla testerom, odkazy na novú verziu systému Windows 10. Je označená ako Windows 10 Pro for Advanced PCs a zdá sa, že má významné nároky na hardvér. @AndItsTito našiel v systémových súboroch dokonca zmienky o troch edíciách, ktoré dnes ešte neexistujú: Windows Server 2016 ServerRdsh, Windows ... viac
  • Podpora Windows 7 sa skončí o tri roky. Tento rok končí Vista a kancelársky balík Microsoft Office 2007 8. February 2017 Svetovo najpopulárnejší desktopový operačný systém Windows 7 má už takmer 8 rokov. Blíži sa termín oficiálneho ukončenia jeho podpory, ktorý Microsoft určil na 14. januára 2020. Tradičná podpora sa skončila už pred niekoľkými rokmi, v súčasnosti je softvér  v období rozšírenej podpory, čo znamená, že sa poskytujú len najdôležitejšie opravy a aktualizácie zabezpečenia. Microsoft varuje, že Windows 7 nemôže ... viac
  • Do konca roka už nepríde nijaká aktualizácia pre Windows 10, na budúci rok majú byť dve 12. August 2016 Microsoft oficiálne uviedol, že Anniversary Update bude jediná aktualizácia systému v tomto roku. Na rok 2017 však plánuje až dve nové aktualizácie. Windows 10 dostal v roku 2015 dva updaty s kódovým označení Threshold 1 a Threshold 2. Výročná aktualizácia (kódový  názov Redstone 1) je tretia v poradí. Podľa článku na Technete  aktualizácie Redstone 2 a Redstone 3 prídu na budúci rok ... viac
  • Windows 10 vás bude vedieť zbaviť zbytočného predinštalovaného softvéru 22. June 2016 Microsoft ponúkol insiderom užitočný nový nástroj. Volá sa Windows Refresh a poslúži najmä tým, ktorí si kúpili počítač s predinštalovaným Windows. Ten totiž obyčajne obsahuje aj ďalší doplnkový softvér. Nástroj Windows Refresh umožní používateľom nainštalovať čistú kópiu najnovšej verzie systému Windows 10 zo serverov Microsoftu, čím sa budú môcť zbaviť zbytočného softvéru. Samozrejme, budú mať možnosť zachovať ... viac
  • Microsoft oznámil dostupnosť najnovšej verzie databázového systému SQL Server 2016 10. June 2016 Najnovšia verzia SQL Server 2016 vyniká okrem iného v oblasti poskytovaného extrémneho výkonu, rýchlosti spracovania dát, bezpečnosti a nástrojov na pokročilú analýzu dát revolučne integrovaných priamo v prostredí databázy. Vďaka integrovanej technológii uchovania dát v pamäti a pokročilých analytických nástrojov ponúka systém SQL Server 2016 funkcie zaisťujúce maximálnu výkonnosť kľúčových podnikových aplikácií. Rozsiahle funkcie zabezpečenia systému ... viac
  • Microsoft prehodnotil svoje rozhodnutie a predĺžil podporu Windows 7 a 8.1 na procesoroch Skylake 4. May 2016 Microsoft začiatkom roka oznámil obmedzenie podpory pre staršie operačné systémy bežiace na najnovšom hardvéri Skylake. Úplná podpora pre Windows 7 a 8.1 na takýchto systémoch sa mala ponúkať len do 17. júla 2017. Po tomto dátume by boli k dispozícii len bezpečnostné opravy, aj to iba v prípade, že by nemali žiadny vplyv na kompatibilitu a spoľahlivosť ... viac
  • Od februára už iba IBAN čísla bankových účtov. Čo sa zmení v Internet bankingoch 22. February 2016 Na konci januára končí prechodné obdobie implementovania iniciatívy SEPA, európskej iniciatívy jednotného platobného styku v rámci EÚ a ďalších európskych štátov, a medzinárodného formátu účtov IBAN. Najviditeľnejšou zmenou pre občanov bude povinný prechod na dlhé čísla účtov IBAN. Čo je IBAN Na Slovensku sa doteraz bankové účty pre účely domácich platieb okrem banky, v ktorej je účet vedený, ... viac
  • Microsoft už nebude podporovať Internet Explorer 8, 9 a 10 18. January 2016 Ho­ci Inter­net Explo­rer umož­nil mi­lió­nom ľu­dí „pri­čuch­núť” k webu, dnes už ten­to pre­hlia­dač nie je ta­ký po­pu­lár­ny ako ke­dy­si. Mic­ro­soft na­priek to­mu pod­po­ro­val aj je­ho star­šie ver­zie. Te­raz to však už nep­la­tí. Ukon­čil to­tiž tech­nic­kú pod­po­ru pre Inter­net Explo­rer 8, 9 a 10 a pres­ta­ne pre ne do­dá­vať aj bez­peč­nos­tné ak­tua­li­zá­cie. Tie pos­led­né bo­li vy­da­né ... viac
  • Bezplatné certifikáty SSL budú k dispozícii pre weby od 3. decembra 25. November 2015 Sku­pi­na Inter­net Se­cu­ri­ty Re­search Group (ISRG), kto­rá vznik­la na za­čiat­ku toh­to ro­ka a me­dzi jej čle­nov pa­tria napr. Mo­zil­la, Cis­co, Aka­mai, Co­reOS a ďal­ší, spus­tí čin­nosť no­vej cer­ti­fi­kač­nej auto­ri­ty Let’s En­crypt. Ide o ve­rej­nú be­ta ver­ziu služ­by na bez­plat­né auto­ma­tic­ké di­gi­tál­ne cer­ti­fi­ká­ty SSL pre weby, kto­rej čin­nosť od­štar­tu­je 3. de­cem­bra. Cie­ľom služ­by je pre­sa­diť hro­mad­ný ... viac

Translate »