+421 917 200 900 hotline

Novinky

  • Microsoft už nebude podporovať Internet Explorer 8, 9 a 10 18. January 2016 Ho­ci Inter­net Explo­rer umož­nil mi­lió­nom ľu­dí „pri­čuch­núť” k webu, dnes už ten­to pre­hlia­dač nie je ta­ký po­pu­lár­ny ako ke­dy­si. Mic­ro­soft na­priek to­mu pod­po­ro­val aj je­ho star­šie ver­zie. Te­raz to však už nep­la­tí. Ukon­čil to­tiž tech­nic­kú pod­po­ru pre Inter­net Explo­rer 8, 9 a 10 a pres­ta­ne pre ne do­dá­vať aj bez­peč­nos­tné ak­tua­li­zá­cie. Tie pos­led­né bo­li vy­da­né ... viac
  • Bezplatné certifikáty SSL budú k dispozícii pre weby od 3. decembra 25. November 2015 Sku­pi­na Inter­net Se­cu­ri­ty Re­search Group (ISRG), kto­rá vznik­la na za­čiat­ku toh­to ro­ka a me­dzi jej čle­nov pa­tria napr. Mo­zil­la, Cis­co, Aka­mai, Co­reOS a ďal­ší, spus­tí čin­nosť no­vej cer­ti­fi­kač­nej auto­ri­ty Let’s En­crypt. Ide o ve­rej­nú be­ta ver­ziu služ­by na bez­plat­né auto­ma­tic­ké di­gi­tál­ne cer­ti­fi­ká­ty SSL pre weby, kto­rej čin­nosť od­štar­tu­je 3. de­cem­bra. Cie­ľom služ­by je pre­sa­diť hro­mad­ný ... viac
  • Nový androidový malvér sa prakticky nedá odstrániť. Lepšie je kúpiť si nový telefón 10. November 2015 Ma­ji­te­lia an­droi­do­vých za­ria­de­ní ma­jú ďal­ší dô­vod, pre­čo si sťa­ho­vať na­mies­to ap­li­ká­cií tre­tích strán vý­luč­ne sof­tvér z ob­cho­du Goog­le Play. Bez­peč­nos­tná fir­ma Loo­kout to­tiž ne­dáv­no upo­zor­ni­la, že za pos­led­ný rok zhro­maž­di­la viac ako 20 000 vzo­riek ap­li­ká­cií in­fi­ko­va­ných ad­vé­rom z troch mal­vé­ro­vých ro­dín: Shua­net, Ke­mo­ge (ale­bo aj Shif­ty­Bug) a She­dun (Ghos­tPush). Kó­dy niek­to­rých va­rian­tov z tých­to ... viac
  • Microsoft „uľahčí upgrade“ na Windows 10 (a sťaží jeho ignorovanie) 4. November 2015 S viac ako 110 mi­lión­mi stiah­nu­tí v prie­be­hu troch me­sia­cov je Mic­ro­soft na dob­rej ces­te k to­mu, aby v naj­bliž­ších ro­koch do­sia­hol po­čet 1 mi­liar­dy za­ria­de­ní s Win­dows 10. Spo­loč­nosť sa pre­to sna­ží čo naj­viac uľah­čiť ak­tua­li­zá­ciu z pred­chá­dza­jú­cich ver­zií Win­dows. V tých­to dňoch uro­bi­la s tým­to zá­me­rom niek­to­ré zme­ny vo fun­go­va­ní up­gra­dov, aby pou­ží­va­te­lia ... viac
  • Microsoft predstavil svoj prvý notebook Surface Book. Bude súperiť s MacBookom 12. October 2015 Mic­ro­soft na vče­raj­šej tla­čo­vej kon­fe­ren­cii pred­sta­vil no­te­book Sur­fa­ce Book. Ide o vô­bec pr­vý no­te­book Mic­ro­sof­tu. Nie je to však len oby­čaj­ný lap­top. Dis­plej za­ria­de­nia je úpl­ne od­ní­ma­teľ­ný, tak­že ho mož­no pou­žiť aj ako tab­let. Ak dis­plej za­sa spo­jí­te s klá­ves­ni­cou, mô­že­te ho pou­žiť ako kon­ver­ti­bil­né za­ria­de­nie, kto­ré sa opie­ra o klá­ves­ni­co­vú časť. Sur­fa­ce Book má 13,5-pal­co­vý dis­plej ... viac
  • Office 2016 pre Windows príde 22. septembra 16. September 2015 Spo­loč­nosť Mic­ro­soft ofi­ciál­ne potvr­di­la vo svo­jom blo­go­vom prís­pev­ku, že kan­ce­lár­sky ba­lík Of­fi­ce 2016 vy­dá 22. sep­tem­bra 2015. Ok­rem to­ho sa v prís­pev­ku opi­su­je aj pro­ces ak­tua­li­zá­cie pre zá­kaz­ní­kov Of­fi­ce 365 ProP­lus a pre zá­kaz­ní­kov s hro­mad­ný­mi li­cen­cia­mi. Of­fi­ce 2016 je pl­no­fun­kčná do­ty­ko­vá ver­zia kan­ce­lár­ske­ho ba­lí­ka, ob­sa­hu­jú­ca ap­li­ká­cie Word, Excel, Power­Point, One­No­te, Out­look, Ac­cess a Pub­lis­her. Mo­bil­né ... viac
  • Microsoft Snip – šikovný nástroj na zhotovenie screenshotov 9. September 2015 Mic­ro­soft má no­vý nás­troj, kto­rý mô­že byť uži­toč­ný, ak čas­to zho­to­vu­je­te screen­sho­ty. Mic­ro­soft Snip je za­tiaľ k dis­po­zí­cii v be­ta ver­zii a umož­ňu­je pou­ží­va­te­ľom Win­dows za­chy­tiť sním­ky ob­ra­zov­ky a po­tom do nich pri­dá­vať poz­nám­ky ale­bo zvu­ko­vý zá­znam. Mô­že sa to ho­diť na tvor­bu tu­to­riá­lov či ko­men­tá­rov. Ho­ci Win­dows už dlh­šie ob­sa­hu­je za­bu­do­va­nú fun­kciu Vý­striž­ky (Snip­ping Tool), ... viac
  • Ako je to s návratom k pôvodnej inštalácii Windows po upgrade na Windows 10? 22. July 2015 Ako je zná­me, Mic­ro­soft umož­ní pou­ží­va­te­ľom s ori­gi­nál­nym sys­té­mom Win­dows 7 a Win­dows 8.1 po do­bu jed­né­ho ro­ka bez­plat­ný up­gra­de na sys­tém Win­dows 10. Bu­de však mož­né po ak­tua­li­zá­cii za­dar­mo na Win­dows 10 us­ku­toč­niť downgra­de na Win­dows 8 a Win­dows 7 bez to­ho, aby bo­lo tre­ba ku­po­vať no­vú li­cen­ciu na OS? Mic­ro­soft uvie­dol, že po up­gra­de ... viac
  • Nevidíte ikonu na rezervovanie upgradu na Windows 10? Dôvodov môže byť viac 12. June 2015 Niek­to­rí pou­ží­va­te­lia, kto­rí chcú prejsť na Win­dows 10, v sú­čas­nos­ti rie­šia prob­lém, pre­čo ikon­ku na spus­te­nie re­zer­vač­nej ap­li­ká­cie v sys­té­mo­vej liš­te ne­vi­dia. Pod­ľa vy­svet­le­nia Mic­ro­sof­tu mô­žu byť dô­vo­dy rôz­ne. Na to, aby sa tá­to ikon­ka ob­ja­vi­la, mu­sí byť va­še za­ria­de­nie ak­tua­li­zo­va­né mi­ni­mál­ne na ver­ziu Win­dows 7 SP1 ale­bo Win­dows 8.1 Up­da­te. Ďal­šia pod­mien­ka je za­pnu­tá služ­ba ... viac
  • Prechod na Windows 10: Všetko, čo potrebujete vedieť o aktualizácii 12. June 2015 Mic­ro­soft už ozná­mil dá­tum vy­da­nia a ce­ny sys­té­mu Win­dows 10. Od 29. jú­la si pou­ží­va­te­lia Win­dows 7 a Win­dows 8.1 bu­dú môcť stiah­nuť no­vý ope­rač­ný sys­tém do svo­jich za­ria­de­ní. Spo­loč­nosť pos­kyt­la aj veľ­ké množ­stvo in­for­má­cií, kto­ré by im ma­li ten­to pre­chod uľah­čiť a umož­niť ak­tua­li­zo­vať na Win­dows 10 čo naj­jed­no­duch­šie. Spot­re­bi­te­lia bu­dú môcť up­gra­do­vať na jed­nu ... viac

Translate »