+421 917 200 900 hotline

Novinky

  • Microsoft prehodnotil svoje rozhodnutie a predĺžil podporu Windows 7 a 8.1 na procesoroch Skylake 4. May 2016 Microsoft začiatkom roka oznámil obmedzenie podpory pre staršie operačné systémy bežiace na najnovšom hardvéri Skylake. Úplná podpora pre Windows 7 a 8.1 na takýchto systémoch sa mala ponúkať len do 17. júla 2017. Po tomto dátume by boli k dispozícii len bezpečnostné opravy, aj to iba v prípade, že by nemali žiadny vplyv na kompatibilitu a spoľahlivosť ... viac
  • Od februára už iba IBAN čísla bankových účtov. Čo sa zmení v Internet bankingoch 22. February 2016 Na konci januára končí prechodné obdobie implementovania iniciatívy SEPA, európskej iniciatívy jednotného platobného styku v rámci EÚ a ďalších európskych štátov, a medzinárodného formátu účtov IBAN. Najviditeľnejšou zmenou pre občanov bude povinný prechod na dlhé čísla účtov IBAN. Čo je IBAN Na Slovensku sa doteraz bankové účty pre účely domácich platieb okrem banky, v ktorej je účet vedený, ... viac
  • Microsoft už nebude podporovať Internet Explorer 8, 9 a 10 18. January 2016 Ho­ci Inter­net Explo­rer umož­nil mi­lió­nom ľu­dí „pri­čuch­núť” k webu, dnes už ten­to pre­hlia­dač nie je ta­ký po­pu­lár­ny ako ke­dy­si. Mic­ro­soft na­priek to­mu pod­po­ro­val aj je­ho star­šie ver­zie. Te­raz to však už nep­la­tí. Ukon­čil to­tiž tech­nic­kú pod­po­ru pre Inter­net Explo­rer 8, 9 a 10 a pres­ta­ne pre ne do­dá­vať aj bez­peč­nos­tné ak­tua­li­zá­cie. Tie pos­led­né bo­li vy­da­né ... viac
  • Bezplatné certifikáty SSL budú k dispozícii pre weby od 3. decembra 25. November 2015 Sku­pi­na Inter­net Se­cu­ri­ty Re­search Group (ISRG), kto­rá vznik­la na za­čiat­ku toh­to ro­ka a me­dzi jej čle­nov pa­tria napr. Mo­zil­la, Cis­co, Aka­mai, Co­reOS a ďal­ší, spus­tí čin­nosť no­vej cer­ti­fi­kač­nej auto­ri­ty Let’s En­crypt. Ide o ve­rej­nú be­ta ver­ziu služ­by na bez­plat­né auto­ma­tic­ké di­gi­tál­ne cer­ti­fi­ká­ty SSL pre weby, kto­rej čin­nosť od­štar­tu­je 3. de­cem­bra. Cie­ľom služ­by je pre­sa­diť hro­mad­ný ... viac
  • Nový androidový malvér sa prakticky nedá odstrániť. Lepšie je kúpiť si nový telefón 10. November 2015 Ma­ji­te­lia an­droi­do­vých za­ria­de­ní ma­jú ďal­ší dô­vod, pre­čo si sťa­ho­vať na­mies­to ap­li­ká­cií tre­tích strán vý­luč­ne sof­tvér z ob­cho­du Goog­le Play. Bez­peč­nos­tná fir­ma Loo­kout to­tiž ne­dáv­no upo­zor­ni­la, že za pos­led­ný rok zhro­maž­di­la viac ako 20 000 vzo­riek ap­li­ká­cií in­fi­ko­va­ných ad­vé­rom z troch mal­vé­ro­vých ro­dín: Shua­net, Ke­mo­ge (ale­bo aj Shif­ty­Bug) a She­dun (Ghos­tPush). Kó­dy niek­to­rých va­rian­tov z tých­to ... viac
  • Microsoft „uľahčí upgrade“ na Windows 10 (a sťaží jeho ignorovanie) 4. November 2015 S viac ako 110 mi­lión­mi stiah­nu­tí v prie­be­hu troch me­sia­cov je Mic­ro­soft na dob­rej ces­te k to­mu, aby v naj­bliž­ších ro­koch do­sia­hol po­čet 1 mi­liar­dy za­ria­de­ní s Win­dows 10. Spo­loč­nosť sa pre­to sna­ží čo naj­viac uľah­čiť ak­tua­li­zá­ciu z pred­chá­dza­jú­cich ver­zií Win­dows. V tých­to dňoch uro­bi­la s tým­to zá­me­rom niek­to­ré zme­ny vo fun­go­va­ní up­gra­dov, aby pou­ží­va­te­lia ... viac
  • Microsoft predstavil svoj prvý notebook Surface Book. Bude súperiť s MacBookom 12. October 2015 Mic­ro­soft na vče­raj­šej tla­čo­vej kon­fe­ren­cii pred­sta­vil no­te­book Sur­fa­ce Book. Ide o vô­bec pr­vý no­te­book Mic­ro­sof­tu. Nie je to však len oby­čaj­ný lap­top. Dis­plej za­ria­de­nia je úpl­ne od­ní­ma­teľ­ný, tak­že ho mož­no pou­žiť aj ako tab­let. Ak dis­plej za­sa spo­jí­te s klá­ves­ni­cou, mô­že­te ho pou­žiť ako kon­ver­ti­bil­né za­ria­de­nie, kto­ré sa opie­ra o klá­ves­ni­co­vú časť. Sur­fa­ce Book má 13,5-pal­co­vý dis­plej ... viac
  • Office 2016 pre Windows príde 22. septembra 16. September 2015 Spo­loč­nosť Mic­ro­soft ofi­ciál­ne potvr­di­la vo svo­jom blo­go­vom prís­pev­ku, že kan­ce­lár­sky ba­lík Of­fi­ce 2016 vy­dá 22. sep­tem­bra 2015. Ok­rem to­ho sa v prís­pev­ku opi­su­je aj pro­ces ak­tua­li­zá­cie pre zá­kaz­ní­kov Of­fi­ce 365 ProP­lus a pre zá­kaz­ní­kov s hro­mad­ný­mi li­cen­cia­mi. Of­fi­ce 2016 je pl­no­fun­kčná do­ty­ko­vá ver­zia kan­ce­lár­ske­ho ba­lí­ka, ob­sa­hu­jú­ca ap­li­ká­cie Word, Excel, Power­Point, One­No­te, Out­look, Ac­cess a Pub­lis­her. Mo­bil­né ... viac
  • Microsoft Snip – šikovný nástroj na zhotovenie screenshotov 9. September 2015 Mic­ro­soft má no­vý nás­troj, kto­rý mô­že byť uži­toč­ný, ak čas­to zho­to­vu­je­te screen­sho­ty. Mic­ro­soft Snip je za­tiaľ k dis­po­zí­cii v be­ta ver­zii a umož­ňu­je pou­ží­va­te­ľom Win­dows za­chy­tiť sním­ky ob­ra­zov­ky a po­tom do nich pri­dá­vať poz­nám­ky ale­bo zvu­ko­vý zá­znam. Mô­že sa to ho­diť na tvor­bu tu­to­riá­lov či ko­men­tá­rov. Ho­ci Win­dows už dlh­šie ob­sa­hu­je za­bu­do­va­nú fun­kciu Vý­striž­ky (Snip­ping Tool), ... viac
  • Ako je to s návratom k pôvodnej inštalácii Windows po upgrade na Windows 10? 22. July 2015 Ako je zná­me, Mic­ro­soft umož­ní pou­ží­va­te­ľom s ori­gi­nál­nym sys­té­mom Win­dows 7 a Win­dows 8.1 po do­bu jed­né­ho ro­ka bez­plat­ný up­gra­de na sys­tém Win­dows 10. Bu­de však mož­né po ak­tua­li­zá­cii za­dar­mo na Win­dows 10 us­ku­toč­niť downgra­de na Win­dows 8 a Win­dows 7 bez to­ho, aby bo­lo tre­ba ku­po­vať no­vú li­cen­ciu na OS? Mic­ro­soft uvie­dol, že po up­gra­de ... viac

Translate »