+421 917 200 900 hotline

Novinky

  • Nevidíte ikonu na rezervovanie upgradu na Windows 10? Dôvodov môže byť viac 12. June 2015 Niek­to­rí pou­ží­va­te­lia, kto­rí chcú prejsť na Win­dows 10, v sú­čas­nos­ti rie­šia prob­lém, pre­čo ikon­ku na spus­te­nie re­zer­vač­nej ap­li­ká­cie v sys­té­mo­vej liš­te ne­vi­dia. Pod­ľa vy­svet­le­nia Mic­ro­sof­tu mô­žu byť dô­vo­dy rôz­ne. Na to, aby sa tá­to ikon­ka ob­ja­vi­la, mu­sí byť va­še za­ria­de­nie ak­tua­li­zo­va­né mi­ni­mál­ne na ver­ziu Win­dows 7 SP1 ale­bo Win­dows 8.1 Up­da­te. Ďal­šia pod­mien­ka je za­pnu­tá služ­ba ... viac
  • Prechod na Windows 10: Všetko, čo potrebujete vedieť o aktualizácii 12. June 2015 Mic­ro­soft už ozná­mil dá­tum vy­da­nia a ce­ny sys­té­mu Win­dows 10. Od 29. jú­la si pou­ží­va­te­lia Win­dows 7 a Win­dows 8.1 bu­dú môcť stiah­nuť no­vý ope­rač­ný sys­tém do svo­jich za­ria­de­ní. Spo­loč­nosť pos­kyt­la aj veľ­ké množ­stvo in­for­má­cií, kto­ré by im ma­li ten­to pre­chod uľah­čiť a umož­niť ak­tua­li­zo­vať na Win­dows 10 čo naj­jed­no­duch­šie. Spot­re­bi­te­lia bu­dú môcť up­gra­do­vať na jed­nu ... viac
  • S Windows 10 sa skončia záplatovacie utorky 14. May 2015 Pred nie­koľ­ký­mi rok­mi up­ra­vil Mic­ro­soft svoj sys­tém ak­tua­li­zá­cií a op­ra­vy chýb pre Win­dows a ďal­šie sof­tvé­ro­vé pro­duk­ty za­čal vy­dá­vať pra­vi­del­ne dru­hý uto­rok v me­sia­ci. Po uve­de­ní sys­té­mu Win­dows 10 sa tzv. zá­pla­to­va­cie utor­ky ma­jú skon­čiť. Pod­ľa no­vé­ho mo­de­lu chce spo­loč­nosť uvoľ­ňo­vať ak­tua­li­zá­cie hneď, ako bu­dú prip­ra­ve­né. Terry Myer­son, šéf di­ví­zie ope­rač­ných sys­té­mov, po­ve­dal účas­tní­kom kon­fe­ren­cie Ig­ni­te, ... viac
  • Windows 10 pre miliardu zariadení. Zo smartfónu sa stane desktop 4. May 2015 Win­dows 10, Of­fi­ce 365, clou­do­vá plat­for­ma Azu­re, inter­net ve­cí – to sú hlav­né té­my vý­vo­jár­skej kon­fe­ren­cie Mic­ro­soft Build, kto­rá prá­ve pre­bie­ha v San Fran­cis­cu. Kon­fe­ren­ciu ot­vo­ril cha­riz­ma­tic­ký šéf Mic­ro­sof­tu Sa­tya Na­del­la. Zdô­raz­nil, že no­vá ge­ne­rá­cia Win­dows za­čí­na nie­len no­vú éru per­so­nál­ne­ho com­pu­tin­gu a mo­bi­li­ty, ale aj kom­pa­ti­bi­li­ty a inter­ope­ra­bi­li­ty ap­li­ká­cií pre ši­ro­kú pa­le­tu za­ria­de­ní od ... viac
  • 220 TB vo vrecku. Úložné pásky majú budúcnosť, ukázala novinka IBM a Fujitsu 14. April 2015 Spo­loč­nos­tiam IBM a Fu­ji­film sa po­da­ri­lo na štan­dar­dnú pás­ko­vú cat­rid­ge o veľ­kos­ti dla­ne vtes­nať 220 TB dát. Uká­za­li tak, že sa s tý­mi­to mé­dia­mi mu­sí na­ďa­lej po­čí­tať. Na no­vý pro­to­typ pás­ky Fu­ji­fil­mu a IBM je tak mož­né umies­tniť 88× väč­šie množ­stvo dát, než na štan­dar­di­zo­va­né pás­ky LTO-6 (Li­near Ta­pe-Open), kto­ré vy­uží­va­jú cartrid­ge o rov­na­kej veľ­kos­ti. Bež­ná ... viac
  • Spartan je na svete! Microsoft ho pridal do posledného buildu Windows 10 1. April 2015 Mic­ro­soft ne­ce­lé dva týž­dne po vy­da­ní za­tiaľ pos­led­né­ho buil­du Win­dows 10 Tech­ni­cal Pre­view vy­dal no­vú ver­ziu svoj­ho OS, kto­rá pri­ná­ša oča­ká­va­ný webo­vý pre­hlia­dač Spar­tan. No­vý build s ozna­če­ním 10049 je dos­tup­ný pre všet­kých pou­ží­va­te­ľov Win­dows 10 Tech­ni­cal Pre­view, kto­rí si v ope­rač­nom sys­té­me ma­nuál­ne za­pli „rých­ly” ak­tua­li­zač­ný cyk­lus. Tým pou­ží­va­te­ľom, kto­rí zos­ta­li pri vý­cho­dis­ko­vom „”po­ma­lom” ak­tua­li­zač­nom ... viac
  • Záplava noviniek vo Windows 10. Prechod z Windows 7 bude zadarmo 18. February 2015 Na tla­čo­vej kon­fe­ren­cii v Red­mon­de bo­li pred­sta­ve­né ďal­šie no­vin­ky a zlep­še­nia ope­rač­né­ho sys­té­mu Win­dows 10. Na úvod bo­la zve­rej­ne­ná struč­ná šta­tis­ti­ka z tes­to­va­nia v rám­ci prog­ra­mu Win­dows In­si­der. Ce­los­ve­to­vo sa do ne­ho za­po­ji­lo 1,7 mi­lió­na účas­tní­kov, kto­rí vy­ge­ne­ro­va­li 800 000 pri­po­mie­nok a ná­me­tov na zlep­še­nie. Pre pou­ží­va­te­ľov sú­čas­ných ver­zií ope­rač­ných sys­té­mov je veľ­mi dô­le­ži­tá in­for­má­cia o ... viac
  • Microsoft pripravuje nový prehliadač Spartan, jednoduchší ako IE. Bude súčasťou Windows 10 8. January 2015 Mic­ro­soft chce uviesť no­vý pre­hlia­dač, kto­rý bu­de de­bu­to­vať s Win­dows 10. No ani Inter­net Explo­rer ne­mie­ni úpl­ne od­sta­viť.   Už ne­ja­ký čas sa ho­vo­rí o tom, že spo­loč­nosť prip­ra­vu­je veľ­ké zme­ny v prog­ra­me Inter­net Explo­rer, kto­rý bu­de sú­čas­ťou ope­rač­né­ho sys­té­mu Win­dows 10. Pod­ľa niek­to­rých zdro­jov však pra­cu­je na no­vom pre­hlia­da­či s kó­do­vým náz­vom Spar­tan, kto­rý nie je ... viac
  • Windows Server 10: Prehľad hlavných funkcií a noviniek 10. October 2014 Mic­ro­soft na za­čiat­ku ok­tób­ra uvoľ­nil nie­len pre­view veľ­mi dis­ku­to­va­né­ho Win­dows 10, ale aj no­vé ver­zie pod­ni­ko­vých rie­še­ní Win­dows Server a Sys­tem Cen­ter. Obe pre­view tých­to rie­še­ní sú k dis­po­zí­cii na stiah­nu­tie zo strá­nok Tech­net.   Na pr­vý poh­ľad Win­dows Server 10 Tech­ni­cal Pre­view ne­vy­ze­rá príl­iš od­liš­ne od Win­dows Server­a 2012, ale hlav­né zme­ny sú skry­té „pod ka­po­tou” ... viac
  • Microsoft predstavil nový Windows 10, príde v polovici 2015 1. October 2014 Spoločnosť Microsoft na dnešnej tlačovej konferencii zverejnila prvé oficiálne informácie o novej verzii jej operačného systému Windows. Nová verzia bude niesť označenie Windows 10 a spoločnosť sa ju snaží prezentovať ako unifikovanú verziu pre všetky platformy od smartfónov cez PC až po servery a cloud. Spoločnosť demonštrovala novú verziu najmä pri používaní na PC ovládaných ... viac

Translate »