+421 917 200 900 hotline

Novinky

  • Mníchov priznáva, že nasadenie Linuxu bol zlý krok, zvažuje návrat k Windows 22. August 2014 V ro­ku 2004 sa ne­mec­ký Mní­chov roz­ho­dol, že opus­tí Win­dows a ako pri­már­ny ope­rač­ný sys­tém bu­de pou­ží­vať Li­nux (kon­krét­ne Li­Mux). V tom ča­se sa zda­lo, že bu­de lac­nej­ší, spo­ľah­li­vej­ší a pre mes­to po­li­tic­ky ko­rek­tnej­ší. V sú­čas­nos­ti však pred­sta­vi­te­lia mes­ta priz­ná­va­jú, že ich pred­sta­vy spred de­sia­tich ro­kov sa nespl­ni­li. Pou­ží­va­ním li­nuxové­ho sys­té­mu pro­duk­ti­vi­ta skôr utr­pe­la.   Do ro­ku ... viac
  • Microsoft vraj vo Windows 9 zruší Metro a vzhľad prispôsobí podľa druhu zariadenia 28. July 2014 No­vé­mu ope­rač­né­mu sys­té­mu Win­dows s kó­do­vým ozna­če­ním Thres­hold, kto­rý by mal na trh do­ra­ziť na jar bu­dú­ce­ho ro­ka, sa dos­tá­va čo­raz viac po­zor­nos­ti. A nie je prek­va­pu­jú­ce, že hlav­nou úlo­hou tí­mu vy­ví­ja­jú­ce­ho sys­tém, kto­rý sa mô­že, ale ne­mu­sí na­zý­vať Win­dows 9, je pris­pô­so­be­nie pro­duk­tu po­žia­dav­kám pou­ží­va­te­ľov Win­dows 7.   S tým­to cie­ľom pra­cu­je Mic­ro­soft na množ­stve no­vých ... viac
  • Windows 7 používa viac než polovica počítačov 27. June 2014 S tým, ako sa po­čet pou­ží­va­te­ľov Win­dows XP zni­žu­je, čo­raz viac ľu­dí pre­chá­dza na Win­dows 7 na­mies­to nov­šie­ho Win­dows 8. A to pod­ľa ana­ly­ti­kov potvr­dzu­je no­vý trend: po­čí­ta­čo­vé tr­žby te­raz že­nú dop­re­du ko­mer­ční pou­ží­va­te­lia na­mies­to bež­ných spot­re­bi­te­ľov.   Pod­ľa šta­tis­tík ana­ly­tic­kej spo­loč­nos­ti Net Ap­pli­ca­tions Win­dows XP vy­ká­zal mi­nu­lý me­siac pre­pad o jed­no per­cen­to a na kon­ci má­ja ... viac
  • Windows 8.1 Update je už povinný, MS opravil až 66 bezpečnostných chýb 11. June 2014   inzercia Spoločnosť Microsoft už opätovne neposunula termín povinného nainštalovania Windows 8.1 Update a júnové bezpečnostné aktualizácie vydané včera sa už užívateľom Windows 8.1 bez nainštalovaného Windows 8.1 Update neponúkajú.     Windows 8.1 Update, aktualizáciu pre Windows 8.1, spoločnosť vydala 8. apríla. Pôvodne mala byť táto aktualizácia povinná už hneď pre májové aktualizácie, nakoniec ale Microsoft termín na nainštalovanie ... viac
  • Úprava registra umožní využívať aktualizácie pre Windows XP až do roku 2019 28. May 2014 Ho­ci pod­po­ra Win­dows XP v edí­ciách Ho­me a Pro­fes­sio­nal sa skon­či­la v ap­rí­li 2014, ver­zie Em­bed­ded sú stá­le pod­po­ro­va­né. Jed­no­du­chou úp­ra­vou re­gis­tra mož­no do­cie­liť to, že sa váš ope­rač­ný sys­tém bu­de tvá­riť ako Win­dows XP Em­bed­ded POS­Rea­dy a bu­de dos­tá­vať ak­tua­li­zá­cie eš­te ďal­ších päť ro­kov. Nej­de o žiad­ny pod­vod­ný trik ale­bo za­vá­dza­jú­cu služ­bu, kto­rých sa ... viac
  • Microsoft sa zľutoval a zaplátal dieru aj v IE pre Windows XP 19. May 2014 Za­čiat­kom mesiaca sme vás in­for­mo­va­li o bezpečnostnej chybe v pre­hlia­da­či Inter­net Explo­rer, kto­rá ma­la zos­tať vo ver­zii pre Win­dows XP už neop­ra­ve­ná. Na­po­kon je všet­ko inak – Mic­ro­soft sa ne­chal ob­mäk­čiť a eš­te raz pos­ky­tol op­ra­vu aj pre svoj ope­rač­ný sys­tém, kto­ré­ho pod­po­ra sa skon­či­la 8. ap­rí­la.   Tý­ka sa všet­kých je­ho ver­zií vrá­ta­ne tzv. em­bed­ded. Ak­tua­li­zá­ciu do­kon­ca ... viac
  • Odhalili prvú bezpečnostnú chybu, ktorá vo Windows XP zostane neopravená 3. May 2014 Ak eš­te stá­le pou­ží­va­te Win­dows XP, no­vo ob­ja­ve­ná bez­peč­nos­tná chy­ba v pre­hlia­da­či Inter­net Explo­rer vás mož­no vy­stra­ší. Mic­ro­soft vo svo­jom in­for­mač­nom spra­vo­daj­co­vi to­tiž va­ru­je všet­kých pou­ží­va­te­ľov, že zra­ni­teľ­nosť vy­sky­tu­jú­cu sa vo všet­kých ver­ziách Inter­net Explo­re­ra od ver­zie 6 po 11 by hac­ke­ri moh­li vy­užiť na na­bú­ra­nie do po­čí­ta­ča a zís­ka­nie všet­kých op­ráv­ne­ní, čo by im ... viac
  • Microsoft začne blokovať ťažko odstrániteľný adware 10. April 2014 Spo­loč­nosť sprís­ni­la svo­je kri­té­riá pre ozna­če­nie prog­ra­mov za adware a da­la vý­vo­já­rom tri me­sia­ce na to, aby svoj sof­tvér pris­pô­so­bi­li no­vým po­žia­dav­kám, inak ris­ku­jú je­ho za­blo­ko­va­nie. Naj­väč­šia zme­na v pra­vid­lách Mic­ro­sof­tu, kto­rou je za­blo­ko­va­nie adwaru, na­do­bud­ne plat­nosť od 1. jú­la. V mi­nu­los­ti moh­li ta­ké­to prog­ra­my nor­mál­ne exis­to­vať až do chví­le, než pou­ží­va­teľ pris­tú­pil na niek­to­ré ... viac
  • Dve tretiny výpadkov firemného IT spôsobuje malvér na počítačoch zamestnancov 3. April 2014 Štú­dia prip­ra­ve­ná v spo­lup­rá­ci Mic­ro­sof­tu s ana­ly­tic­kou fir­mou IDC a Sin­ga­pur­skou ná­rod­nou uni­ver­zi­tou od­ha­ľu­je pre­po­je­nie me­dzi pi­rát­skym a škod­li­vým sof­tvé­rom (tzv. mal­vé­rom). Pod­ľa pred­po­ve­de ten­to rok vy­na­lo­žia fir­my po ce­lom sve­te na rie­še­nie bez­peč­nos­tných prob­lé­mov sú­vi­sia­cich s mal­vé­rom po­chá­dza­jú­cim z pi­rát­ske­ho sof­tvé­ru až 127 mi­liárd do­lá­rov (91 031 569 eur).   Ďal­ších 364 mi­liárd (265 812 183 ... viac
  • Vláda narýchlo mení ochranu osobných údajov. 26. March 2014 Novela zákona o ochrane osobných údajov, ktorú minulý týždeň expresne schválila vláda, sklamala rozsahom navrhovaných zmien. Na reparát však v čase vrcholiacej prezidentskej kampane nebolo treba čakať dlho. Ďalší balík zmien už ide podstatne hlbšie.   Zákon 122/2003 Z.z. o ochrane osobných údajov, ktorý Národná rada SR schválila v polovici vlaňajška, pričom niektoré povinnosti začali platiť od ... viac

Translate »