+421 917 200 900 hotline

Novinky

  • Daňovníkov mohli prekvapiť chyby v elektronických formulároch 25. March 2014 Da­ňov­ní­kov moh­li pri vy­pĺňa­ní da­ňo­vé­ho priz­na­nia k da­ni z príj­mov fy­zic­kých ale­bo práv­nic­kých osôb cez ap­li­ká­ciu eDa­ne Ja­va ale­bo cez por­tál fi­nan­čnej sprá­vy prek­va­piť niek­to­ré chy­by. Me­dzi ni­mi sa vy­skyt­lo nap­rík­lad prob­le­ma­tic­ké vy­ge­ne­ro­va­nie da­ňo­vé­ho priz­na­nia do for­má­tu pdf, po­kiaľ da­ňov­ník v mies­te pre oso­bit­né zá­zna­my pou­žil zá­tvor­ky.   Ďal­šou bo­lo chyb­né vy­po­čí­ta­nie zá­kla­du da­ne v da­ňo­vom priz­na­ní ... viac
  • MasterCard rieši verifikáciu zákazníka pri platení kartou overovaním polohy jeho telefónu 12. March 2014 V ro­ku 2012 če­li­lo 7,6 mi­lió­nov ľu­dí zneu­ži­tiu pla­tob­nej kar­ty. Prie­mer­ná ško­da na jed­nu oso­bu bo­la 4176 do­lá­rov. Zra­ni­teľ­nosť pla­tob­ných ka­riet si uve­do­mu­jú aj pla­tob­né spo­loč­nos­ti. Mas­ter­Card spúš­ťa pi­lot­nú pre­vádz­ku sys­té­mu, kto­rý pri pla­te­ní ove­ru­je lo­ka­li­tu pou­ží­va­te­ľa pros­tred­níc­tvom smar­tfó­nu, kto­rý pri pou­ži­tí kar­ty in­for­mu­je o svo­jej ak­tuál­nej po­lo­he.   Ak sa lo­ka­li­ta te­le­fó­nu a pla­tob­né­ho ter­mi­ná­lu zho­du­je, ... viac
  • Internet bankingy slovenských bánk ohrozuje nebezpečný malware, dokáže obísť aj dvojfaktorovú autorizáciu 4. March 2014 Slo­ven­ská ban­ko­vá aso­ciá­cia vy­da­la va­ro­va­nie, v kto­rom upo­zor­ňu­je klien­tov slo­ven­ských bánk na no­vú for­mu úto­kov na inter­net ban­king. Ide o phis­hin­go­vý útok, kto­ré­ho cie­ľom je zís­kať klien­tske hes­lá k ban­ko­vým úč­tom pros­tred­níc­tvom ov­lád­nu­tia po­čí­ta­ča či smar­tfó­nu klien­ta. Pod­ľa od­bor­ní­kov na in­for­mač­nú bez­peč­nosť je útok ra­fi­no­va­nej­ší ako väč­ši­na pred­chá­dza­jú­cich, le­bo škod­li­vý kód do­ká­že obísť aj dvoj­fak­to­ro­vú ... viac
  • Prečo CRM a ako začať 26. February 2014 Spokojný zákazník je alfa a omega každého podnikateľského úsilia. Iba spokojný zákazník sa vráti do vašej firmy. Ako teda zabezpečiť, aby zákazníci boli spokojní a neodchádzali ku konkurencii? Odpoveďou je čoraz viac používaný podnikateľský prístup, u nás známy pod skratkou CRM.   CRM (z anglického Customer Relationship Management) je ucelený systém, ktorým môžete dosiahnuť vytvorenie trvalého dobrého ... viac
  • Microsoft Office Online : Nová tvár webových Office 24. February 2014 Spo­loč­nosť Mic­ro­soft sa roz­hod­la pre­me­no­vať svoj ​​webo­vý kan­ce­lár­sky ba­lík Of­fi­ce Web Apps, kto­rý je prís­tup­ný cez webo­vý pre­hlia­dač a ob­sa­hu­je zá­klad­né ver­zie Wor­du, Exce­lu, Power­Poin­tu a One­No­te. Ten bu­de te­raz niesť ľah­šie strá­vi­teľ­ný ná­zov Of­fi­ce On­li­ne. Nej­de však len o koz­me­tic­kú zme­nu, ale o ce­lý po­sun v do­te­raj­šej stra­té­gii Mic­ro­sof­tu.   Of­fi­ce Web Apps bo­li od­ha­le­né v ... viac
  • Microsoft výrazne zlacňuje Windows 8.1 24. February 2014 Mic­ro­soft v sna­he efek­tív­nej­šie bo­jo­vať s kon­ku­ren­ciou zni­žu­je ce­nu za OEM li­cen­ciu ak­tuál­nej ver­zie Win­dows 8. 1 pre vý­rob­cov lac­nej­ších po­čí­ta­čov ale­bo tab­le­tov až o 70 %. Dô­vo­dom je, že vý­rob­co­via mu­sia če­liť tvr­dej kon­ku­ren­cii, nap­rík­lad Chro­me­boo­kom s ope­rač­ným sys­té­mom od Goog­lu. In­for­mu­je o tom agen­tú­ra Bloom­berg.   Mic­ro­soft zlac­ňu­je Win­dows 8.1 o 70 % pre vý­rob­cov ... viac
  • Prehľad: Najzraniteľnejšie aplikácie a operačné systémy 10. February 2014 Spo­loč­nosť GFI zve­rej­ni­la ten­to týž­deň re­port, v kto­rom po­rov­ná­va exis­tu­jú­ce zra­ni­teľ­nos­ti v naj­pou­ží­va­nej­ších ap­li­ká­ciách a ope­rač­ných sys­té­moch. Úda­je vy­chá­dza­jú zo sle­do­va­nia v ro­ku 2013. Vý­sku   m­ní­ci v prie­me­re iden­ti­fi­ko­va­li 13 zra­ni­teľ­nos­tí kaž­dý deň s tým, že do­ved­na ich za up­ly­nu­lý rok bo­lo ob­ja­ve­ných 4794. Mi­mo­cho­dom, to je naj­viac za pos­led­ných päť ro­kov. Zhru­ba tre­ti­na ich po­tom ... viac
  • Elektronické schránky už aj pre podnikateľov a živnostníkov 5. February 2014 Od pon­del­ka 3. feb­ruára 2014 sprís­tup­ni­la Ná­rod­ná agen­tú­ra pre sie­ťo­vé a elek­tro­nic­ké služ­by (NA­SES) na Ústred­nom por­tá­li ve­rej­nej sprá­vy na ad­re­se www.slo­ven­sko.sk prib­liž­ne 650 000 elek­tro­nic­kých schrá­nok aj pre pod­ni­ka­teľ­ské sub­jek­ty a živ­nos­tní­kov či or­gá­ny ve­rej­nej mo­ci. Tým sú pod­ľa zá­ko­na o e-Go­ver­nmen­te vy­tvo­re­né elek­tro­nic­ké schrán­ky už pre všet­ky sku­pi­ny pou­ží­va­te­ľov v Slo­ven­skej re­pub­li­ke.   Prih­la­so­va­nie sa do ... viac
  • Prehľad: Antivírusy pre Windows dostupné zadarmo 29. January 2014 Naj­mä v sú­vis­los­ti s tým, ako sa blí­ži ko­niec pod­po­ry Win­dows XP a Mic­ro­soft už na­ďa­lej neu­mož­ní stiah­nu­tie bez­plat­né­ho anti­ví­ru­su Se­cu­ri­ty Es­sen­tials pre ten­to sys­tém, ras­tie zá­ujem o al­ter­na­tív­ne bez­peč­nos­tné rie­še­nia, kto­ré by bo­li k dis­po­zí­cii aj za­dar­mo.   Vý­rob­co­via anti­ví­ru­sov už na­pos­pol potvr­di­li, že bu­dú v pod­po­re Win­dows XP pok­ra­čo­vať aj na­ďa­lej (viac poz­ri člá­nok Preh­ľad: ... viac
  • Na elektronické priznanie k DPH zostáva už len týždeň 22. January 2014 Fi­nan­čná sprá­va bu­de naj­bliž­ší týž­deň fun­go­vať v špe­ciál­nom re­ži­me. Dô­vo­dom je pr­vé po­vin­ne elek­tro­nic­ky po­da­né da­ňo­vé priz­na­nie k da­ni z pri­da­nej hod­no­ty (DPH), kto­ré mu­sia po­vin­né sub­jek­ty stih­núť po­dať do 27. ja­nuá­ra. Ve­ľa z nich tak to­tiž za­tiaľ neu­ro­bi­lo.   Fi­nan­čná sprá­va im chce pod­ľa jej šé­fa Fran­tiš­ka Im­rec­ze­ho vy­jsť v ús­tre­ty, pre­to do spo­mí­na­né­ho dá­tu­mu up­ra­vu­je ... viac

Translate »