+421 917 200 900 hotline

Novinky

  • Microsoft Slovakia sa vyjadruje k e-mailom, ktoré zastrašujú používateľov 13. January 2014 Spo­loč­nosť Mic­ro­soft Slo­va­kia prie­bež­ne za­zna­me­ná­va oh­la­sy od svo­jich zá­kaz­ní­kov, par­tne­rov a pria­te­ľov, kto­rí sú ob­ťa­žo­va­ní e-mai­lo­vou ko­mu­ni­ká­ciou, kto­rá na­vo­dzu­je do­jem sú­vis­los­ti so spo­loč­nos­ťou Mic­ro­soft.   Ide o spo­loč­nosť Bu­si­ness Software Group, kto­rá z e-mai­lo­vej ad­re­sy softwareg­roup.s.r.o@gmail.com ro­zo­sie­la e-mai­ly rôz­nym spo­loč­nos­tiam i jed­not­liv­com s ozná­me­ním, že pou­ží­va­jú ne­le­gál­ny sof­tvér od spo­loč­nos­ti Mic­ro­soft, a od­vo­lá­va sa na po­ru­šo­va­nie autor­ské­ho ... viac
  • Úvaha: Prichádza éra bezplatných operačných systémov? 8. January 2014 Rok 2013 pri­nie­sol v ob­las­ti IT rad zmien a naj­mä pre tra­dič­ných hrá­čov bol pl­ný vý­ziev a dô­raz­ných po­žia­da­viek na zme­ny. Tý­ka sa to aj Mic­ro­sof­tu, kto­rý sa dos­tal so svo­ji­mi Win­dows pod neo­by­čaj­ne sil­ný tlak zo stra­ny “no­vých” ope­rač­ných sys­té­mov, ako sú An­droid, Chro­me či iOS. Tie sú na­vy­še do­dá­va­né za­dar­mo a bez­plat­né sú ... viac
  • Predĺžil Microsoft maloobchodný predaj Windows 7? 11. December 2013 Mi­nu­lý týž­deň sa v niek­to­rých mé­diách ob­ja­vi­la sprá­va, že Mic­ro­soft v ti­chos­ti ukon­čil ma­loob­chod­ný pre­daj Win­dows 7 a po­čí­ta­če s tým­to ope­rač­ným sys­té­mom sa pres­ta­nú pre­dá­vať na bu­dú­ci rok. Sprá­vy vy­chá­dza­li z ta­buľ­ky uve­rej­ne­nej na webo­vých strán­kach Mic­ro­sof­tu. Pod­ľa nej sa do­dáv­ky Win­dows 7 pre­daj­com ukon­či­li 30. ok­tób­ra 2013 a po­čí­ta­če, kto­ré ma­jú pre­din­šta­lo­va­ný ten­to ... viac
  • Office 365 zjednoduší výmenu šifrovaných e-mailov 1. December 2013 Mic­ro­soft pred­sta­vil no­vú fun­kciu s náz­vom Of­fi­ce 365 Mes­sa­ge En­cryp­tion, kto­rá umož­ní jed­no­du­ché šif­ro­va­nie e-mai­lo­vých správ.   Ľudia šif­ru­jú­ci e-mai­ly ma­jú zvy­čaj­ne dve vý­hra­dy: šif­ro­va­nie je pre lai­ka príl­iš ťaž­ké a prí­jem­ca sprá­vy mu­sí mať nain­šta­lo­va­ný rov­na­ký šif­ro­va­cí pro­dukt, inak sa k sprá­ve ne­dos­ta­ne. No­vá fun­kcia Of­fi­ce 365 by ma­la vy­rie­šiť oba tie­to prob­lé­my na­raz. Tzv. Of­fi­ce ... viac
  • Elektronické diaľničné známky začnú platiť od roku 2015 27. November 2013 Mo­to­ris­ti sa mô­žu od za­čiat­ku ro­ka 2015 prip­ra­viť na pou­ží­va­nie elek­tro­nic­kých di­aľ­nič­ných zná­mok spo­lu so sú­čas­ný­mi pa­pie­ro­vý­mi ná­lep­ka­mi. Návrh zá­ko­na o di­aľ­nič­nej znám­ke, kto­rý za­ve­die elek­tro­ni­zá­ciu sys­té­mu pre­da­ja di­aľ­nič­ných ná­le­piek za uží­va­nie vy­me­dze­ných úse­kov di­aľ­nic a rých­los­tných ciest mo­to­ro­vý­mi vo­zid­la­mi do 3,5 to­ny, pos­lan­ci pre­ro­ku­jú v úvo­de dru­hé­ho dňa 27. schô­dze Ná­rod­nej ra­dy SR.   Di­aľ­nič­nú znám­ku ... viac
  • Microsoft nebude mať tri operačné systémy, no nevedno, ktoré zostanú 27. November 2013 V sú­čas­nos­ti má Mic­ro­soft tri ope­rač­né sys­té­my, kto­ré sa pou­ží­va­jú v har­dvé­ro­vých za­ria­de­niach pre spot­re­bi­te­ľov: Win­dows 8.1, Win­dows RT 8.1 a Win­dows Pho­ne 8. No bu­de to tak aj v bu­dúc­nos­ti?   Nie­čo o tom naz­na­či­la vice­pre­zi­den­tka spo­loč­nos­ti Ju­lie Lar­son-Green na po­du­ja­tí UBS Glo­bal Tech­no­lo­gy Sum­mit, kde po­ve­da­la: „Má­me ope­rač­ný sys­tém Win­dows pre te­le­fó­ny, má­me Win­dows RT ... viac
  • Najlepšie antivírusové programy – test 11. November 2013 Každý počítač by mal mať nainštalovaný antivírusový program, aby bol chránený pred infiltráciou. Lenže ktorý antivírus vybrať, keď je ich na trhu obrovské množstvo? Určite je nutné zvážiť viacero hľadísk a podľa svojich potrieb zvoliť ten najvhodnejší. Pomôckou pri výbere by vám mohol byť test antivírusových programov, ktorý pravidelne vykonáva spoločnosť AV Comparatives. My vám ... viac
  • Microsoft: Windows XP je šesťkrát rizikovejší ako Windows 8 30. October 2013 Bezpečnosť Windows XP nevychádza v porovnaní s vyššími Windows práve najlepšie. Aj takto chce Microsoft odkloniť ľudí od xpéčok.   Microsoft používa rôzne metódy k tomu, aby čo najviac „odlákal“ používateľov od svojho operačného systému Windows XP. Dôvodom je najmä skutočnosť, že po 8. apríli budúceho roka už prestane pre spomínanú platformu poskytovať technickú podporu. Teda vrátane vydávania ... viac
  • Viac ako polovica ukradnutých notebookov je bez akéhokoľvek systému na ochranu dát 11. October 2013 Fi­rem­né no­te­boo­ky sa naj­čas­tej­šie strá­ca­jú pri ces­to­va­ní. Le­tis­ko­vé ter­mi­ná­ly, dop­rav­né pros­tried­ky, sta­ni­ce či par­ko­vis­ká a di­aľ­nič­né od­po­čí­vad­lá sa sta­li osud­ný­mi kaž­dej dru­hej ok­rad­nu­tej fir­me.   Na Slo­ven­sku (57,1 %) a v Čes­kej re­pub­li­ke (54,2 %) to tak bo­lo do­kon­ca vo viac ako po­lo­vi­ci prí­pa­dov. Od­ha­lil to pries­kum me­dzi 744 fir­ma­mi, or­ga­ni­zo­va­ný spo­loč­nos­ťou In­tel v šty­roch stre­doeuróp­skych kra­ji­nách ... viac
  • Zákon o ochrane osobných údajov sa stal postrachom. Týka sa všetkých. 7. October 2013 Zá­kon o ochra­ne osob­ných úda­jov, kto­rý na­do­bu­dol účin­nosť 1. jú­la 2013, je pre mno­hé fir­my stra­šia­kom. San­kcie za je­ho po­ru­še­nie mô­žu po no­vom do­siah­nuť až 331 ti­síc eur.   S osob­ný­mi údaj­mi pra­cu­jú naj­mä ko­na­te­lia, per­so­na­lis­ti, úč­tov­níč­ky a správ­co­via in­for­mač­ných sys­té­mov. Väč­ši­na fi­riem na­rá­ba s množ­stvom osob­ných úda­jov o zá­kaz­ní­koch, ob­chod­ných par­tne­roch a za­mes­tnan­coch. Ako náh­le sa ... viac

Translate »