+421 917 200 900 hotline

Novinky

  • Microsoft začal uvoľňovať aplikáciu Translator pre Office Word a PowerPoint 2013 6. October 2013 Mic­ro­soft roz­ši­ru­je svoj sof­tvér Bing Tran­sla­tor do viac a viac pro­duk­tov spo­loč­nos­ti vrá­ta­ne ap­li­ká­cií pre Win­dows 8 a Win­dows Pho­ne 8. V prie­be­hu nas­le­du­jú­cich dní sa má za­čať ší­riť no­vá ap­li­ká­cia Tran­sla­to­ra pre pou­ží­va­te­ľov MS Word a Power­Point 2013.   „Roz­ší­re­nie za­bu­do­va­né v hor­nej čas­ti v rám­ci pro­duk­tov vám umož­ní vy­brať ľu­bo­voľ­ný text a okam­ži­te ho pre­lo­žiť. ... viac
  • Ako správne nabíjať Ni-Mh, Li-Ion alebo Li-Pol batérie? 2. October 2013 Dneš­né mo­bil­né prís­tro­je sú prak­tic­ky zá­vis­lé od svo­jej ba­té­rie. Tú na­vy­še ne­mož­no vždy ľah­ko vy­me­niť, pre­to je vhod­né ju na do­siah­nu­tie maximál­nej ži­vot­nos­ti na­bí­jať tak v súk­rom­ných, ako aj fi­rem­ných za­ria­de­niach ta­kým spô­so­bom, kto­rý je pre ňu op­ti­mál­ny. No pri na­bí­ja­ní naj­nov­ších Li-Pol ba­té­rií sa tre­ba ria­diť iný­mi pra­vid­la­mi než pri za­sta­ra­nej­ších Ni-Mh ba­té­riách. Opí­še­me ... viac
  • Sociálna sieť LinkedIn údajne zneužíva emailové adresy používateľov 24. September 2013 Lin­ke­dIn je naj­väč­šia „biz­nis” so­ciál­na sieť na sve­te. Na strán­ke je re­gis­tro­va­ných viac ako 238 mi­lió­nov pou­ží­va­te­ľov, vrá­ta­ne ve­dú­cich pra­cov­ní­kov kaž­dej spo­loč­nos­ti, kto­rá je uve­de­ná v reb­ríč­ku For­tu­ne 500.   Pou­ží­va­te­lia sa však sťa­žu­jú, že Lin­ke­dIn zís­ka­va no­vé re­gis­trá­cie ne­ka­lý­mi prak­ti­ka­mi – údaj­ne vy­uží­va emai­lo­vé ad­re­sy exis­tu­jú­cich pou­ží­va­te­ľov, aby os­lo­vil no­vých ľu­dí. Spor me­dzi nes­po­koj­ný­mi pou­ží­va­teľ­mi a ... viac
  • NSA vie získať prístup aj k dátam na iPhone, smartfónoch s Androidom aj BlackBerry 22. September 2013 Ame­ric­ká Ná­rod­ná bez­peč­nos­tná agen­tú­ra (NSA) je schop­ná pris­tu­po­vať k pou­ží­va­teľ­ským dá­tam v in­te­li­gen­tných te­le­fó­noch od všet­kých pop­red­ných vý­rob­cov. Tý­ka sa to iP­ho­nu, an­droi­do­vých za­ria­de­ní aj smar­tfó­nov Blac­kBerry, kto­ré sa pok­la­da­li za veľ­mi bez­peč­né. In­for­má­ciu pri­nies­li ne­mec­ké no­vi­ny Der Spie­gel.   V prís­ne taj­ných do­ku­men­toch, kto­ré ma­li ne­mec­ké no­vi­ny k dis­po­zí­cii, sa uvá­dza, že NSA mô­že vy­užiť aj ... viac
  • Neviditeľný hardvérový trójsky kôň je reálne možný. Stačí zmeniť dopovanie v niekoľkých tranzistoroch. 22. September 2013 Tím bez­peč­nos­tných vý­skum­ní­kov z USA a Euró­py zve­rej­nil po­jed­na­nie pou­ka­zu­jú­ce na to, ako mô­žu byť in­teg­ro­va­né ob­vo­dy v po­čí­ta­čoch aj ar­mád­nom vy­ba­ve­ní po­čas vý­rob­né­ho pro­ce­su kon­ta­mi­no­va­né po­mo­cou neod­ha­li­teľ­ných zmien na úrov­ni tran­zis­to­rov.   Po­jed­na­nie ako prík­lad účin­nos­ti tej­to me­tó­dy opi­su­je, ako by moh­la byť pou­ži­tá na up­ra­ve­nie a os­la­be­niu ge­ne­rá­to­ra ná­hod­ných čí­sel na pro­ce­so­re Ivy Brid­ge.   Ten­to vý­skum ... viac
  • Google: „Ľudia používajúci Gmail nemôžu očakávať žiadne súkromie.“ 16. September 2013 Ľudia by pri od­osie­la­ní sprá­vy z gmai­lo­vé­ho úč­tu ne­ma­li oča­ká­vať súk­ro­mie. Uvie­dol to Goog­le ako reak­ciu na hro­mad­nú ža­lo­bu pre na­ru­šo­va­nie súk­ro­mia pou­ží­va­te­ľov tým, že čí­ta ich e-mai­ly, kto­rej če­lí v Ame­ri­ke.   Súd­ne po­da­nie ob­vi­ňu­je Goog­le z po­ru­šo­va­nia zá­ko­nov na ochra­nu súk­ro­mia, keď spo­loč­nosť čí­ta e-mai­ly a na zá­kla­de ich ob­sa­hu pos­ky­tu­je pou­ží­va­te­ľom cie­le­nú rek­la­mu. Fir­ma ... viac
  • Výskumníkom sa do iOS App Store podarilo dostať aplikáciu nainfikovanú malwarom 16. September 2013 Sku­pi­ne vý­skum­ní­kov sa do iOS App Sto­re spo­loč­nos­ti App­le po­da­ri­lo dos­tať ap­li­ká­ciu, kto­rá bo­la nain­fi­ko­va­ná mal­vé­rom. Kaž­dý, kto by si ap­li­ká­ciu stia­hol, by tak svoj te­le­fón vy­sta­vil ne­bez­pe­čen­stvu a mož­nos­ti je­ho zneu­ži­tia. Ap­li­ká­ciu vý­skum­né­ho tí­mu App­le schvá­lil v mar­ci toh­to ro­ka. Dos­tup­ná však bo­la iba päť mi­nút a ap­li­ká­ciu si nik­to nes­tia­hol.   Tým z Geor­gia Tech ... viac

Translate »