+421 917 200 900 hotline

Windows 7 používa viac než polovica počítačov

S tým, ako sa po­čet pou­ží­va­te­ľov Win­dows XP zni­žu­je, čo­raz viac ľu­dí pre­chá­dza na Win­dows 7 na­mies­to nov­šie­ho Win­dows 8. A to pod­ľa ana­ly­ti­kov potvr­dzu­je no­vý trend: po­čí­ta­čo­vé tr­žby te­raz že­nú dop­re­du ko­mer­ční pou­ží­va­te­lia na­mies­to bež­ných spot­re­bi­te­ľov.

 

Pod­ľa šta­tis­tík ana­ly­tic­kej spo­loč­nos­ti Net Ap­pli­ca­tions Win­dows XP vy­ká­zal mi­nu­lý me­siac pre­pad o jed­no per­cen­to a na kon­ci má­ja tak ov­lá­dal 25,3 % tr­hu s des­ktop­mi a no­te­book­mi. Máj bol tre­tí me­siac v ra­de, keď po­diel XP na tr­hu kle­sol mi­ni­mál­ne o jed­no per­cen­to. Naj­viac pou­ží­va­te­ľov z XP v má­ji preš­lo na Win­dows 7, kto­rý si po­lep­šil o 0,8 % a te­raz ov­lá­da 50,1 % tr­hu. Je to vô­bec po pr­výk­rát, čo ten­to päť ro­kov sta­rý ope­rač­ný sys­tém prek­ro­čil päť­de­siat­per­cen­tnú hra­ni­cu.

 

Po­čet pou­ží­va­te­ľov Win­dows 8 vzrás­tol o šty­ri de­sa­ti­ny per­cen­ta a pat­rí mu te­raz 12,6 % tr­hu. Máj bol ta­kis­to vô­bec pr­vý me­siac, keď po­čet pou­ží­va­te­ľov Win­dows 8.1 pre­vý­šil po­čet pou­ží­va­te­ľov Win­dows 8. Ná­rast Win­dows 7 bol exper­tmi pred­po­ve­da­ný už skôr a je spo­je­ný s pre­cho­dom fi­riem z Win­dows XP. Pod­ľa ana­ly­tic­kej spo­loč­nos­ti IDC bol v tom­to ro­ku za­zna­me­na­ný dvoj­ci­fer­ný ná­rast poč­tu po­čí­ta­čov kú­pe­ných fir­ma­mi a prib­liž­ne po­dob­ný pre­pad pri po­čí­ta­čoch pre­da­ných spot­re­bi­te­ľom.

 

Šta­tis­ti­ky Net Ap­pli­ca­tions ten­to trend potvr­dzu­jú. Win­dows 7, štan­dar­di­zo­va­ný kor­po­rát­ny ope­rač­ný sys­tém te­raz, keď pod­po­ra Win­dows XP už bo­la ukon­če­ná, ras­tie dvoj­ná­sob­ne rých­lej­šie než Win­dows 8/8.1 pre pok­ra­ču­jú­ci pre­pad tr­žieb u kon­co­vých zá­kaz­ní­kov. Väč­ši­na osob­ných po­čí­ta­čov pre bež­ných spot­re­bi­te­ľov te­raz pou­ží­va Win­dows 8.1.

 

Keď­že v pos­led­ných troch me­sia­coch Win­dows 7 za­zna­me­nal väč­ší ná­rast poč­tu pou­ží­va­te­ľov ako Win­dows 8, niek­to­rí exper­ti Win­dows 8 za­čí­na­jú pri­rov­ná­vať k Win­dows Vista, OS z ro­ku 2007, kto­rý sa me­dzi pou­ží­va­teľ­mi nik­dy neuchy­til. Ak sa pre­da­je po­čí­ta­čov kon­co­vým zá­kaz­ní­kom do kon­ca toh­to ro­ka ra­píd­ne ne­zač­nú zvy­šo­vať ale­bo fir­my ne­zač­nú pre­chá­dzať na Win­dows 8, v čo prak­tic­ky nik­to ne­ve­rí, bu­de Win­dows 7 na­ďa­lej pre­be­rať pou­ží­va­te­ľov Win­dows XP.

 

Do­mi­nan­cia Win­dows 7 bu­de prav­de­po­dob­ne zna­me­nať to, že o päť ro­kov sa sta­ne to is­té, čo pri ukon­če­ní pod­po­ry Win­dows XP. Mic­ro­soft ozná­mil, že pod­po­ru Win­dows 7 ukon­čí v po­lo­vi­ci ja­nuá­ra 2020. Ak vez­me­me do úva­hy, že spo­loč­nosť chce pred­sta­vo­vať no­vý ope­rač­ný sys­tém kaž­dé tri ro­ky, bu­de mať eš­te dve príl­eži­tos­ti na vy­tvo­re­nie pl­no­hod­not­nej náh­ra­dy Win­dows 7.

 

Net Ap­pli­ca­tions po­čí­ta pou­ží­va­teľ­skú zá­klad­ňu ope­rač­ných sys­té­mov – od­ha­du­je po­diel po­čí­ta­čov na sve­te, kto­ré pou­ží­va­jú kon­krét­ny ope­rač­ný sys­tém – vďa­ka je­di­neč­ným náv­štev­ní­kom, kto­rí kaž­dý me­siac pri­chá­dza­jú na webo­vé strán­ky ich klien­tov.

 

Zdroj: Com­pu­terWorld

Translate »