+421 917 200 900 hotline

Zákon o ochrane osobných údajov sa stal postrachom. Týka sa všetkých.

Zá­kon o ochra­ne osob­ných úda­jov, kto­rý na­do­bu­dol účin­nosť 1. jú­la 2013, je pre mno­hé fir­my stra­šia­kom. San­kcie za je­ho po­ru­še­nie mô­žu po no­vom do­siah­nuť až 331 ti­síc eur.

 

S osob­ný­mi údaj­mi pra­cu­jú naj­mä ko­na­te­lia, per­so­na­lis­ti, úč­tov­níč­ky a správ­co­via in­for­mač­ných sys­té­mov. Väč­ši­na fi­riem na­rá­ba s množ­stvom osob­ných úda­jov o zá­kaz­ní­koch, ob­chod­ných par­tne­roch a za­mes­tnan­coch. Ako náh­le sa dá na zá­kla­de úda­jov iden­ti­fi­ko­vať oso­ba, tá­to in­for­má­cia sa už po­va­žu­je za osob­ný údaj. No­vý zá­kon zá­sad­ne me­ní do­te­raj­šie nak­la­da­nie s tý­mi­to údaj­mi.

 

Po­zor si na to bu­dú mu­sieť dá­vať naj­mä per­so­na­lis­ti, kto­rí sto­ja v pr­vej lí­nii. Kaž­dá fir­ma v sú­čas­nos­ti vy­uží­va in­for­mač­ný sys­tém, kto­rý spra­co­vá­va mzdy a od­vo­do­vú agen­du, či už inter­ne, ale­bo exter­ne.

 

Pod­ľa no­vej práv­nej úp­ra­vy mu­sí mať kaž­dá or­ga­ni­zá­cia, kde s osob­ný­mi údaj­mi pri­chá­dza do kon­tak­tu 20 a viac pra­cov­ní­kov, ur­če­nú tzv. zod­po­ved­nú oso­bu, kto­rá je po­vin­ná ab­sol­vo­vať bez­plat­nú skúš­ku na Úra­de na ochra­nu osob­ných úda­jov. No­vin­kou je, že sa do tej­to dvad­siat­ky po­čí­ta­jú nie­len inter­ní za­mes­tnan­ci, ale aj exter­ní spo­lup­ra­cov­ní­ci, kto­rí ma­jú prís­tup k osob­ným úda­jom.

 

Nap­rík­lad úč­tov­níč­ka, či do­dá­va­teľ in­for­mač­ných sys­té­mov. Fir­my, v kto­rých spra­co­vá­va osob­né úda­je me­nej ako 20 ľu­dí, sú po­vin­né ne­chať si svoj in­for­mač­ný sys­tém za­re­gis­tro­vať na Úra­de.

 

Po­zi­tív­nou sprá­vou je, že exis­tu­jú­ce per­so­nál­no-mzdo­vé in­for­mač­né sys­té­my sa me­niť ne­mu­sia, ne­vyh­nut­ný nie je do­kon­ca ani ich up­da­te.

 

Za­bez­pe­čiť ochra­nu dát, kto­ré sú spra­vo­va­né vo fy­zic­kej for­me na pa­pie­roch nie je zväč­ša prob­lém. Dá­ta a úda­je mô­žu byť v tre­zo­re, pod ochra­nou ale­bo mi­mo fir­my. Sof­tvé­ro­vé pro­ce­sy, auto­ri­zo­va­ný prís­tup do in­for­mač­né­ho sys­té­mu a ich za­bez­pe­če­nie však mô­žu byť kom­pli­ko­va­nej­šie.

 

 

Zdroj: AutoCont

Translate »